Piotr Węgrzyn

Warunki i zasady przebiegu egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej zgodne z wytycznymi MEN, CKE, GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.:

Harmonogram egzaminów:

W terminie głównym:

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 1. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 1. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 W terminie dodatkowym:

 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 1. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 1. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania  egzaminu z poszczególnych przedmiotów:

przedmiot arkusz standardowy arkusz z dostosowaniami
język polski 120 min. do 180 min.
matematyka 100 min. do 150 min.
język obcy nowożytny 90 min. do 135 min.

Wytyczne sanitarne w związku z Covid-19:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i  nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  b) wychodzi do toalety,
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczniowie przychodzą na egzamin o godz. 8:30 i przebywają na korytarzu przed salą w bezpiecznej odległości od siebie. Po egzaminie zdający udają się bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą po powrocie do domu telefonicznie lub z wykorzystaniem narzędzi internetowych – zabronione są spotkania w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Przypominamy o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub  korzystania z takich urządzeń w tej sali!

Informujemy, że na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są w formie prezentacji Materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami!

01-05.06.2020r. DZIEŃ DZIECKA

Drogie Dzieci! W tym tygodniu będziecie rozmawiać na temat praw dziecka. Dowiecie się, że istnieje organizacja, która się nimi zajmuje (UNICEF) i która stworzyła Konwencję Praw Dziecka. Dowiecie się także, kim jest Rzecznik Praw Dziecka. Będziecie malować krainę szczęśliwych dzieci. Zastanowicie się, w czym są podobne i czym różnią się dzieci z różnych krajów. Wymyślicie własne sposoby na nudę, a także porozmawiacie na temat tego, kogo możemy nazwać przyjacielem i dlaczego warto mieć przyjaciół. Będziecie ćwiczyć przeliczanie w zakresie 10, dokładać i odkładać elementy tak, by była ich podana liczba. Poznacie literę h, H, jak hamak lub Helena.

Drodzy Rodzice! Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? Aby utrwalić wiadomości o prawach dziecka możecie Państwo wspólnie z dzieckiem przeczytać książkę lub inną publikację o prawach dziecka. Codzienne aktywności i zdarzenia będą również dobrym pretekstem do rozmowy i do utrwalania wiedzy o prawach dziecka. Warto podkreślać, że prawa zawsze idą w parze z obowiązkami, wspólnie ustalić codzienne obowiązki dziecka. Podczas rozmowy na temat dzieci (i dorosłych) innej narodowości warto zwracać uwagę na to, co nas łączy.

Proponowane ćwiczenia w ciągu tygodnia:

„H jak hamak” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie litery h, H z wykorzystaniem KP4.19 – rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej.

„Bańki mydlane” – słomki, patyczki do dmuchania baniek, woda, pojemniki oraz mydło w płynie. Dzieci samodzielnie przygotowują roztwór, którym później bawią się w dowolny sposób.

„Mam prawo do…” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza Jarosława Poloczka z wykorzystaniem KP4.20 – rozwijanie świadomości społecznej dzieci.

„Paluszkowe zabawy” – zabawy grafomotoryczne z wykorzystaniem PiL 72 – ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

„Domino sylabowe” – zabawa dydaktyczna; sylaby z W 50–54

Dziecko rozpoczyna zabawę, kładąc dowolną sylabę. Dorosły dokłada swoją tak, by powstał dowolny wyraz. Uczestnicy dokładają sylaby na zmianę. Ostatnia sylaba wyrazu jest zarazem pierwszą sylabą następnego wyrazu –układanie wyrazów dwusylabowych.

„Nowa dziewczynka” – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania; wykonanie ćwiczeń w KP4.21 – ćwiczenia w czytaniu.

„Koledzy z dalekich krajów” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 74 – ćwiczenia w czytaniu.

„Wizytówki” – zabawa dydaktyczna; litery z rozsypanki (W 45–47). Dziecko układa z rozsypanki imiona koleżanek i kolegów.

„Mój sposób na nudę” – rozmowa z dziećmi, dywanik pomysłów.

„Zabawy z Supełkiem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.22.

„Czytam i liczę” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 73– ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

„Czytam i liczę” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 73. Dzieci wykonują ćwiczenia w PiL 73. Samodzielnie odczytują zdania, wpisują liczby i przeliczają na palcach.

„Lubię” – zabawa plastyczna. Dzieci rysują na kartkach siebie podczas ulubionego zajęcia. Po wykonaniu pracy, opowiadają o jej treści i nadają jej tytuł.

„Supełek na Hawajach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 75 – ćwiczenia w czytaniu.

„Przyjaciele Pak i Supełek” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.23 – rozwijanie myślenia logicznego i sprawności grafomotorycznej.

„Taniec Hula” – zabawa ruchowa – ćwiczenia sprawności ruchowej. Dzieci mają obręcze hula-hop i starają się obracać je na biodrach.

Dorota Szydło

Wielu rodziców ma różne oczekiwania dotyczące rodzeństwa, np. żeby się nie kłóciło i zgodnie bawiło albo by odnosiło się do siebie z życzliwością i szacunkiem. Oczywiście nie ma w tym nic złego, takie oczekiwania są w porządku. Tylko czy są realne? To, co rodzice przyjmują za cel swojego działania, będzie to działanie warunkować. Możemy założyć coś, co jest nieosiągalne i wtedy nasze działania będą przynosić nam wiele frustracji i rozczarowania. Jako rodzice mamy bowiem organiczny wpływ na relacje naszych dzieci – wpływ na daną relację mają tylko te osoby, które w niej uczestniczą. Jaka więc jest rola rodzica, kiedy dochodzi do spięć, kłótni czy bijatyk między rodzeństwem?
Kiedy pytam rodziców, jakie mają marzenia dotyczące relacji między rodzeństwem, to wielu z nich mówi o zgodzie, wspólnej zabawie i spędzaniu czasu. Uważają też, że nie powinny mieć miejsca kłótnie ani żadnego rodzaju agresja, a jeśli się pojawiają, to konieczna jest interwencja rodziców. Często obawiają się, że jeśli nie zareagują, to konflikt mocno zaważy na relacji dzieci.
Dlatego wielu rodziców stara się minimalizować powstające napięcia, choć konieczność takiej pomocy jest dla nich bardzo frustrująca. Trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza, że rodzic próbuje czegoś niemożliwego. Nie da się uniknąć kłótni między dziećmi, ponieważ jest to żywa relacja. Konflikty między ludźmi nie zdarzają się wówczas, kiedy nie mają oni ze sobą nic wspólnego, nie ma między nimi żadnej interakcji, nie ma relacji. Tego nie da się powiedzieć o rodzeństwie, które razem się wychowuje, przebywa w jednym domu, ma wspólnych bliskich członków rodziny. Czytaj dalej

25-29.05.2020r. MAMA I TATA

Drogie Dzieci! W tym tygodniu będziecie rozmawiać na temat rodziny i różnych zawodów wykonywanych przez rodziców. Zastanowicie się też, jak możecie pomagać rodzicom w domowych obowiązkach. Rozwiążecie zagadki na temat urządzeń domowych, nauczycie się czytać globalnie ich nazwy. Będziecie rysować portrety swoich najbliższych i rodziców przy pracy. Przygotujecie laurki dla rodziców.

„Rodzina” – rozmowa z dziećmi na temat ich obserwacji i ilustracji w KP4.10 – swobodne wypowiedzi dzieci.

„Odbicie w lustrze” – zabawa ruchowo-naśladowcza; ćwiczenia koncentracji uwagi. „Moja wesoła rodzina” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 68; przygotowanie do pisania.

„Geometryczne obrazki” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej- elementy tangramu z W 21–22 i wzory do ich układania.

„Korale dla mamy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.11 – rozwijanie myślenia matematycznego.

„Rodzice przy pracy” – zabawa plastyczna – przekazywanie wiedzy o świecie za pomocą plastycznych środków wyrazu.

„Zgaduj – zgadula” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem kompletu liczb i znaków z W 48–49.

„Domowi pomocnicy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.12 – tworzenie pojęcia na podstawie definicji; czytanie globalne wyrazów; rozumienie konieczności zakazu korzystania przez dzieci z urządzeń elektrycznych.

„Praca mrówek” – zabawa na czworakach.

„Domowe porządki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 69 – ćwiczenia w dodawaniu. Zabawa dydaktyczna z Cz 70–71; ćwiczenia w czytaniu.

„Laurka dla rodziców” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.13 – ćwiczenia w czytaniu.

„Jagody do kosza” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania.

„Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 40–41 – działanie wg instrukcji słowo-obrazkowej.

Drodzy Rodzice!

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić wiadomości o rodzinie, możecie Państwo przeglądać fotografie i powtarzać nazwy związane z pokrewieństwem: siostra, brat, wujek, ciocia itp. Warto też podczas codziennych aktywności utrwalać orientację dziecka w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów (moja prawa / lewa strona – czyjaś prawa / lewa strona), wspólnie przeliczać, dodawać i odejmować obiekty w najbliższym otoczeniu, zachęcać dzieci do odczytywania prostych tekstów.

Dorota Szydło

Informujemy uczniów i rodziców, że od 25 maja 2020 r. w naszej szkole odbywać się będą konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych czyli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Natomiast od 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje dla uczniów pozostałych klas z wszystkich przedmiotów według ustalonych harmonogramów, które dostępne są w zakładce Konsultacje i zajęcia dodatkowe. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami i wypełnienie stosownych dokumentów w nich podanych.
Jednocześnie przypominamy, że w czasie pandemii Covid-19 w naszej szkole obowiązują „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa”,  do których należy się stosować!!!
Przypominamy również, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

rekrutacja do szkół ponadpostawowych

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej w warunkach pandemii COVID-19

DEKLARACJA korzystania z zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej  (od 18.05 2020 r.)

DEKLARACJA korzystania z zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej  (od 25.05.2020 r.)

Harmonogram zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi w klasach I-III

18-22.05.2020r.   NA ŁĄCE

Ten tydzień obejmuje temat łąki i jej mieszkańców- rośliny i zwierzęta m.in. owady. Będziecie szukać nazw łąkowych roślin w atlasach roślin. Poznacie informacje na temat m.in. kretów i żab. Wykorzystując rozmaite materiały plastyczne, stworzycie prace z motywami łąki. Poznacie liczbę 0. Nauczycie się dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostało ich 0. Będziecie uczyć się pisać cyfrę 0. Poznacie literę ł, Ł, jak łapa lub Łucja. Będziecie wysłuchiwać głoskę ł na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Będziecie próbować czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł.

Łąka” – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Olgi Masiuk i ilustracji w KP4.5 – rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności udzielania logicznej odpowiedzi; poznawanie ekosystemu łąkowego.

Kolorowa łąka” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 38–39 – rozwijanie sprawności manualnej dzieci.

Kto po łące chodzi na łapach?” – działanie dzieci; wdrażanie do samodzielnego zdobywania informacji. Praca z wierszem „Krecik” Bożeny Formy.

Ł jak łapa” – wprowadzenie litery ł, Ł z wykorzystaniem KP4.6; ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej; przygotowanie do czytania.

Łasica goni kreta” – zabawa ruchowa na czworakach; rozwijanie zręczności dzieci.

Dama z łasiczką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 68; utrwalenie poznanej litery.

Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa z elementem mierzenia.

Zwierzęta na łące” – zabawa plastyczna; posługiwanie się kreską i barwną plamą.

Gdzie się podziały nasze kropeczki? – zabawa matematyczna na podstawie opowiadania Joanny

Modelskiej i KP4.7; wprowadzenie liczby 0.

Łąka” – zabawy grafomotoryczne przy piosence z wykorzystaniem PiL 66

Kolorowe owady” – praca konstrukcyjna z wykorzystaniem materiałów recyclingowych.

Zielona gąsienica” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 67 – ćwiczenia w liczeniu; rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Żaby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.8; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Kolorowy motyl” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem KP4.9.

Malujemy wiosnę” – zabawa dydaktyczna z Cz 69 – ćwiczenia w czytaniu.

Tropimy owady”- Obserwacja owadów za pomocą lup.

Dorota Szydło

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu i Oddziale Przedszkolnym
w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej w warunkach pandemii COVID-19

Deklaracja korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Samorządowym Przedszkolu
w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej

Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dzieckiem:

11-15.05.2020r. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?

Drogie Dzieci, w tym tygodniu będziecie rozmawiać na temat roli, jaką odgrywają w naszym życiu książki. Poznacie różne rodzaje książek, a także zawody związane z ich powstawaniem: pisarza, autora, ilustratora, grafika, redaktora, drukarza. Dowiecie się co to jest księgarnia i biblioteka. Stworzycie w domu kącik książki. Będziecie bawić się w bibliotekę i księgarnię, wykorzystując symbole monet. Będziecie wymyślać tytuły książek i tworzyć dla nich okładki. Poznacie liczbę 9. Nauczycie się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostało 9 elementów. Będziecie uczyć się pisać cyfrę 9. Próbować czytać wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F.

– „Książki, książeczki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.1 – klasyfikowanie wg wskazanych cech.

– „Bohaterowie naszych książek” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 64 – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci.

– „Kłótnia książek” – rozmowa na temat treści opowiadania Łukasza Bernady i ilustracji w Cz 64–65– tworzenie logicznych wypowiedzi.

– „Książki na półkach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.2. Poznanie liczby 9.

– „Skąd się biorą książki?” – rozmowa z dziećmi na temat historyjki obrazkowej z wykorzystaniem KP4.3 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia w czytaniu.

– „Książka czeka” – rozmowa na temat treści wiersza Hanny Łochockiej Cz 66–67 – rozumienie potrzeby dbania o książki i ustalenie zasad korzystania z książek.

– „Nieuważny ilustrator” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.4 – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.

– Wspólne oglądnie i czytanie książek – zwrócenie uwagi na różne rodzaje książek i ich przydatność w życiu (albumy, atlasy, bajki, przewodniki, poradniki itp.)

– Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 9: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem

do cyfry 9, pisanie cyfry 9 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 9.

– „Gimnastyka buzi i języka”:

„Mówienie na wydechu” – ćwiczenia oddechowe. Dzieci nabierają powietrze nosem do brzucha, a następnie wypowiadają wyliczankę: „Każdy aktor o tym wie, że nie można mówić źle.” (na jednym wydechu)

Ćwiczenia ortofoniczne: jest zimno – brr, leci pszczółka – bzy.

Ćwiczenia języka: wysuwanie języka do przodu – język wąski i szeroki.

Liczenie językiem dolnych i górnych zębów.

Zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka.

Ćwiczenia szybkiego wymawiania głoski r.

Dorota Szydło

Informujemy, że terminy rekrutacji do szkół średnich uległy zmianie i zostaną podane przez MEN w najbliższym czasie.

Warto jednak już dziś przypomnieć sobie ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w naszej okolicy. Przygotowaliśmy Wam linki do stron internetowych okolicznych placówek edukacyjnych. Tam znajdziecie szczegółowe informacje na temat rekrutacji do danej szkoły.

Szkoły prowadzone przez miasto Krosno – nabór elektroniczny: https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/

Informacje o naborze do innych okolicznych szkół znajdziecie na ich stronach internetowych:

Liceum w Dukli http://liceum.dukla.pl/

Liceum w Jedliczu http://lojedlicze.pl

Liceum Katolickie w Krośnie https://www.katolik-krosno.pl/

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym https://mzsp.pl

Zespół Szkół w Iwoniczu https://www.zs.iwonicz.pl/

Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Iwoniczu Zdroju http://zsgh.pl

Zespół Szkół w Jedliczu https://zsjedlicze.pl/

Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dzieckiem:

05-08.05.2020r. KTO TY JESTEŚ?

– Ten tydzień przeznaczony jest na poznawanie Polski – jej legend i symboli. Dowiecie się, jak wygląda mapa Polski i co możemy z niej odczytać. Podążając szlakiem Wisły, poznawać będziecie kolejne miasta oraz ich najbardziej znane zabytki. Dowiecie się, że Polska leży w Europie, stolicą Polski jest Warszawa, w polskim godle jest orzeł biały, a flaga Polski jest biało-czerwona. Poznacie hymn Polski, posłuchacie także hymnu Unii Europejskiej (youtube.com). Poznacie literę f, F, jak flaga lub Franek.

– KP 3.29 – dopasowywanie zdań do obrazka, ćwiczenia w czytaniu;
– KP 3.30 – prezentacja liter f, F na podstawie wyrazów: flaga, Franek;
– PLAC ZABAW- literka f, F;
– KP 3.31 – łączenie w pary zdjęć i cieni obiektów związanych z Warszawą, czytanie i nalepianie zdania o Warszawie, odczytywanie zdań o Warszawie,
– KP 3.32 – odszukiwanie flagi Unii Europejskiej,
– PiL 62 – ćwiczenia w pisaniu litery f po śladzie,
– PiL 63 – ćwiczenia orientacji na kartce,
– Cz 62–63 – ćwiczenia w czytaniu; odczytywanie nazw państw.

-Zabawa w odszukiwanie w otoczeniu symboli związanych z Polską lub polskimi miastami.

– „Płynie Wisła”-internet- KARAOKE dla dzieci www.letsing.p

– Zabawa z mapą – rozmowa na temat miejsc, w których mieszkają dalsi członkowie rodziny, miejsc, które chciałoby się odwiedzić.

– „Moje godło” – zabawa dydaktyczna. Dzieci odrysowują swoje dłonie na kartkach papieru, zwracają uwagę na to, by palce były rozchylone i aby na kartce zmieściły się obie dłonie. Następnie z wyciętych z gazet liter przyklejają swoje imiona, ozdabiają prace, dorysowują, doklejają różne elementy.

– „Zwiedzamy Polskę” – opowieść ruchowa. Dzieci poruszają się po pokoju w rytmie podanym przez dorosłego (wyklaskiwanie, instrument perkusyjny). Na przerwę dorosły podaje miejsce, w jakim znajdują się dzieci, np.: Góry! A dzieci naśladują czynności, jakie tam można wykonywać (np. jazda na nartach).

– „Zabawy z mapą Polski” – prezentacja mapy Polski – próby czytania globalnego nazw miast położonych wzdłuż Wisły.

– „Nasza Polska” – praca plastyczna- kartony, farby- każde dziecko maluje wybrany rejon Polski – np. góry, morze, równiny, duże miasta, swoją wieś- dzieci mogą podpisać swoje prace, wykorzystując litery z W 45–47.

– Wspólne przygotowanie potraw charakterystycznych dla wybranych państw europejskich, np. sałatki greckiej.

Dorota Szydło

Skuteczna nauka to marzenie chyba każdego ucznia szczególnie, gdy oprócz szkoły, masz swoje zainteresowania i pasje a jeszcze chciałbyś mieć czas dla przyjaciół. Poznaj więc zasady, które ułatwią Ci naukę.

Jak się uczyć – zasady

Higiena uczenia się

 • Siadając do nauki bądź wypoczęty, wyspany, nie głodny i nie przejedzony.
 • Pamiętaj o świeżym powietrzu(wywietrz pomieszczenie, w którym będziesz się uczył).
 • Pamiętaj o wygodnym krześle, biurku lub stole.
 • Oświetlenie nie za jasne i nie za ciemne – najlepiej z lewej strony.
 • Ważny jest Twój komfort psychiczny, im mocniej będziesz mógł skupić się na nauce, tym lepiej.

Organizacja nauki

 • Wybierz do nauki miejsce ciche i spokojne (bez towarzystwa które utrudnia koncentrację)
 • Konieczne wyłącz TV, radio (możesz włączyć cichą muzykę – ale bez słów).
 • Zachowaj porządek w miejscu nauki (albo przynajmniej taki bałagan, który nie przeszkadza).
 • Zgromadź w pobliżu potrzebne Ci pomoce.
 • W racjonalnej nauce pomaga planowanie nauki, nie warto uczyć się nocą.
 • Zrób plan,według którego chcesz się uczyć

Sposoby uczenia się

 • Powtarzanie jest najlepszym sposobem na zapamiętywanie.
 • Powtarzać należy: głośno, często,ostatnie powtórzenie ostatniego dnia wieczorem.
 • Przepytuj sam siebie.
 • Rób notatki– używając kolorowych pisaków do podkreślania zasadniczych kwestii oraz kartek do oddzielania partii materiału.
 • Rysuj wykresy i ilustracje na dany temat.
 • Wykorzystuj inne formy aktywności aby lepiej zapamiętać – używaj atlasów, leksykonów, encyklopedii, słowników. Wyjaśnij komuś, przedyskutuj, opowiedz, pomóż słabszemu w nauce.
 • Jeżeli Ci to pomaga spaceruj albo chociaż wystukuj rytm podczas zapamiętywania.
 • Zaczynaj uczyć się zawsze od najtrudniejszych przedmiotów (lub najnudniejszych). Zaczynanie od najłatwiejszych powoduje, że ,,zawsze coś jeszcze wisi nad głową”.
 • Przeplataj przedmioty ścisłe, humanistycznymi np. po historii ucz się matematyki, potem polskiego, potem fizyki.
 • Reaguj na objawy przemęczenia (trudności w skupieniu uwagi) – rób przerwy po przyswojeniu każdej partii materiału.
 • Ucz się systematycznie,nie zrywami.
 • Jeśli masz zadaną lekcję pamięciową we wtorek (a masz jej nauczyć się na czwartek) to lepiej uczyć się jej we wtorek – w środę powtarzać.
 • Lekcje z dnia na dzień – uczymy się na początku, a jeśli jest bardzo trudna, wracamy na końcu (dobrze jest powtórzyć – rano).
 • Najpierw czytamy. Pierwszy raz bez podkreślania, drugi raz podkreślając lub notując najważniejsze rzeczy. Powtarzać należy najpierw zaglądając do tekstu, potem bez zaglądania. Przerwa i ponownie powtarzamy. Po dniu przerwy (mózg pracuje porządkując materiał – nawet jeśli o tym nie myślimy) powtarzamy jeszcze raz – lepiej kilka razy.

Zasady sprzyjające zapamiętywaniu

Rozumienie

 • Próbuj zrozumieć jak najwięcej z materiału, którego uczysz się.
 • Pamiętamy lepiej to, co rozumiemy.
 • Uważaj na lekcjach (szczególnie kiedy jest nowy materiał).
 • Uzupełniaj na bieżące lekcje, na których nie byłeś obecny.
 • Poproś kogoś o wyjaśnienie.
 • Korzystaj z leksykonów, słowników dla wyjaśniania np. niezrozumiałych wyrazów.

Rozłożenie nauki w czasie

 • Oznacza, że lepiej uczyć się codziennie pół godziny, niż raz w tygodniu 3,5godziny.
 • Pamiętaj o planowaniu i systematyczności.

Uczenie się na głos

 • Angażuje wzrok, słuch.
 • Sprzyja koncentracji.
 • Zamiast powtarzać czytanie, lepiej po przeczytaniu próbować to opowiedzieć.

Utrwalanie

 • Powtarzamy lekcje po cichu lub na głos, aż do momentu kiedy potrafimy powtórzyć materiał bez pomyłek

Zasada całości

 • Lekcji nawet długiej (6 – 8 stron) zaczynamy uczyć się od przeczytania całości.
 • Jeśli nie jest długa nie dzielimy jej na fragmenty.
 • Jeśli podzielimy materiał do nauczenia na fragmenty, uczymy się każdego ,,z kawałkiem” który już wcześniej opanowaliśmy

Zaufanie do swoich możliwości

 • Lęk, niepewność, trema  obniżają sprawność naszej pamięci.
 • Należy mieć wiarę w to, że wszystkiego można się nauczyć.
 • Pamiętaj o pozytywnym myśleniu.
 • Wykorzystaj 

Zasada kontrastu

 • Łatwiej zapamiętujemy to, co wyróżnia się od tła.
 • Należy podkreślać, brać w ramki, używać kolorowych długopisów.

Zaangażowanie zmysłów

 • W procesie nauki używamy i angażujemy różne zmysły np. wzrok, słuch, dotyk. Istnieją osoby preferujące w trakcie nauki zaangażowanie wzroku (np. czytanie) – tzw. wzrokowcy, inni preferują słuch (zapamiętują dużo więcej informacji zasłyszanych) – tzw. słuchowcy.
 • W psychologii przyjęło się uważać, iż przyswajanie wiedzy w zależności od zaangażowania zmysłów jest następujące:
  – słuch – 20%
  – wzrok – 30%
  – słuch + wzrok – 50%
  – słuch + wzrok + działanie – 90%
 • Niezależnie jakie preferujesz w procesie uczenia zmysły – wykorzystuj ich jak najwięcej (czytanie, słuchanie) zwiększy to tempo i ilość zapamiętanych informacji.

Wykorzystanie wyobraźni

 • Budulcem pamięci są tzw. ,,obrazy pamięciowe”. Obraz myślowy oznacza wyobrażenie sobie rzeczy, o której myślimy (np. wyobrażam sobie różę w parku)
 • W procesie uczenia się używaj wyobraźni. Możesz ją pobudzić patrząc na rysunki, zdjęcia, diagramy, tabele.

Bądź twórczy

 • Szukaj własnych metod efektywnego zapamiętywania.
 • Używaj różnych sposobów uczenia się np. akronimy, rymowanki, karteczki, metody mnemoniczne, system lokacji.

Bądź wytrwały

 • Potrzebujesz czasu na utrwalanie wiedzy. Nie rezygnuj, bądź dobrej myśli. Pamiętaj, że twój mózg ma zadziwiające możliwości.
 • Wielkie drzewa nie wyrastają jednego dnia.
 • Proces nauki przypomina żeglowanie, czasem zbaczamy z obranego kursu, ale staramy się płynąć
  w odpowiednim kierunku i dokonywać korekcji.

Pedagog szkolny Agata Samborowska – Zajdel

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 4 maja 2020r. (poniedziałek) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu nie będzie zdalnego nauczania!

W związku z decyzją MEN dotyczącą przedłużeniem zdalnego nauczania do 24 maja 2020 r. będą wydawane podręczniki dla „zerówki” w budynku szkoły:

29 kwietnia 2020 r. (środa) od godz. 8:00-12:00 – dla klasy 0 – boczne wejście od strony boiska

Proszę Rodziców o zabezpieczenie dla siebie maseczek i rękawiczek!
Zapraszamy!

Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dzieckiem:

27-30.04.2020r. CHRONIMY ŚRODOWISKO

– Ten tydzień poświęcony będzie ekologii- Ziemia jest naszym domem i powinniśmy o nią dbać, bo dzięki temu sami będziemy zdrowsi. Musimy szukać sposobów, w jakie możemy na co dzień dbać o środowisko. Powinniśmy prawidłowo segregować odpady. Ekologiczne źródła energii – takie jak wiatr, woda lub energia słoneczna, są zdrowsze dla Ziemi i dla nas.

– Rozmowa na temat zachowań i wyborów, które wpłyną pozytywnie na środowisko (zabieranie wielorazowych toreb na zakupy, zakręcanie wody w kranie, wyłączanie telewizora, gdy nikt go nie ogląda itp.).

– Obserwacja baterii słonecznych, elektrowni wiatrowych lub wodnych – na ilustracjach lub podczas wspólnych spacerów.

– Wspólne przygotowanie zabawek z wykorzystaniem odpadów (makulatury, plastikowych pojemników, butelek, nakrętek itp.) „Fajne zabawki z nakrętek” – zabawa plastyczna. Kolorowe nakrętki (na środku każdej z nich niewielka dziurka), sznurówki, mazaki, druciki modelarskie. Dzieci tworzą z materiałów różne postaci, np. wąż, smok.

– Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter. Rozpoznawanie litery w, W, jak worek lub Wanda. Wysłuchiwanie głoski „w” na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowanie czytania wyrazów złożonych z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, J, W.

– Rozpoznawanie znaku „+”. Zapisywanie działań z wykorzystaniem znaku „+”.

– Czytanie książek – opowiadań i wierszy.

Dorota Szydło


Zachęcam dzieci i rodziców do skorzystania z poniższych propozycji:

Na początek krótki film edukacyjny W kontakcie z naturą”

-Piosenka ekologiczna – Świat w naszych rękach”

lub „Eko kultura”

poszukiwanie słów

ile sylab?

poszukaj litery

dobierz parę

zabawa ruchowa przy muzyce

Kolorowy motylek z rolki po papierze –   podpowiedź znajdziesz tutaj lub tutaj.

Anna Dubis

W związku z decyzją MEN dotyczącą przedłużeniem zdalnego nauczania do 24 maja 2020 r. będą wydawane podręczniki w budynku przedszkola:

 28 kwietnia 2020 r. (środa) od godz. 8:00-12:00  –  5/6 latki

Proszę Rodziców o zabezpieczenie dla siebie maseczek i rękawiczek!
Zapraszamy!

W związku z decyzją MEN dotyczącą przedłużeniem zdalnego nauczania do 24 maja 2020 r. będą wydawane podręczniki w budynku przedszkola:

 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00-12:00  –  3/4 latki

Proszę Rodziców o zabezpieczenie dla siebie maseczek i rękawiczek!
Zapraszamy!

W związku z decyzją MEN dotyczącą przedłużeniem zdalnego nauczania do 24 maja 2020 r. będą wydawane podręczniki w budynku przedszkola:

28 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00-12:00  –  3/4 latki

29 kwietnia 2020 r. (środa) od godz. 8:00-12:00 –  5/6 latki

Proszę Rodziców o zabezpieczenie dla siebie maseczek i rękawiczek!
Zapraszamy!

W związku z decyzją MEN dotyczącą przedłużeniem zdalnego nauczania do 24 maja 2020 r. będą wydawane podręczniki dla klas 0-III w budynku szkoły:

28 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00-12:00
– dla klasy I – boczne wejście od strony boiska
– dla klasy II – wejście główne

29 kwietnia 2020 r. (środa) od godz. 8:00-12:00
– dla klasy 0 – boczne wejście od strony boiska
– dla klasy III – wejście główne

Proszę Rodziców o zabezpieczenie dla siebie maseczek i rękawiczek!
Zapraszamy!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r. w szkole. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. O szczegółach przeprowadzenia egzaminu będziemy Was informować w kolejnych komunikatach!

Wierzymy, że ten dodatkowy czas, który będziecie mieli na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich bardzo dobre wyniki.

Życzymy powodzenia!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w związku pandemią koronawirusa szkoły i placówki oświatowe pozostają zamknięte do 24 maja 2020 r. – nauka nadal będzie odbywać się w sposób zdalny.

Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dzieckiem:

20-24.04.2020r. PRACA ROLNIKA

– Oglądanie i nazywanie różnych rodzajów pieczywa. „Jaki to chleb?” – zabawa dydaktyczna rozwijająca zmysł smaku. Rozpoznawanie rodzaju pieczywa po smaku- jakie to pieczywo: chleb biały, razowy, bułka, rogal, bułka maślana.

– Wspólne przygotowanie i pieczenie chleba.

– Zabawy w dokładanie elementów tak, by było ich 8, i odkładanie elementów tak, by zostało ich 8.

– Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.

– Czytanie książek – opowiadań i wierszy.

– „Wiatraczki” – zabawa ruchowa. Dorosły podaje rytm, dziecko go wystukuje. Na przerwę dziecko zamienia się w wiatraczek i obraca się w miejscu dookoła własnej osi z rękoma wyciągniętymi w bok.

„Rysujemy litery” – zabawa grafomotoryczna. Dorosły wysypuje na talerzyki produkty pochodzenia zbożowego (w niewielkiej ilości): mąka, kasza jęczmienna, kasza jaglana, kasza gryczana, kasza manna, płatki kukurydziane i owsiane (po jednym rodzaju na oddzielnym talerzyku). Dziecko pisze na wysypanym produkcie swoje imię i określa, na którym pisało się najlepiej, który był przyjemny, a który nie itp.

-„We młynie” – praca plastyczna metodą wysypywanki. Kontur młyna wiatrowego, różne rodzaje kasz (z poprzedniego ćwiczenia), klej. Dziecko samodzielnie komponuje pracę.

– „Traktory” – gimnastyka buzi i języka. Dzieci czubkiem języka dotykają do górnego podniebienia, wprawiają język w drgania, naśladują odgłos wydawany przez traktor.

Dorota Szydło

Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dzieckiem:

15- 17.04.2020r. NA WSI

– Wspólne przygotowanie wiosennego twarożku z dodatkiem warzyw.

– Zabawy w dokładanie elementów tak, by było ich 8, i odkładanie elementów tak, by zostało ich 8.

– Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.

– „Czy jest tu głoska j”? – zabawa dydaktyczna. Dorosły wypowiada wyrazy według własnego pomysłu; gdy dziecko usłyszy w wyrazie głoskę j, wykonuje wcześniej umówiony ruch, np. podnosi się i siada z powrotem na miejsce.

– „Wyszukiwanie głoski j” – zabawa dydaktyczna- wyszukanie w otoczeniu przedmiotów, które zaczynają się taką samą głoską jak wyraz jajko. Wypowiadanie całego wyrazu. Wypowiadanie kolejnych głosek. Wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem. Liczenie sylab. Podawanie przykładowych wyrazów z głoską „J” w nagłosie (na początku), w śródgłosie (w środku), w wygłosie (na końcu).

– „Tropienie litery J”- praca z gazetami- naklejanie na kartce A4 ilustracji przedmiotów, których nazwa zaczyna się głoską J, wycinanie i naklejanie małych i wielkich liter j, J.

– „Wiejska zagroda” – praca plastyczna. Rysowanie kredkami.

Dorota Szydło

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty i obowiązuje kształcenie zdalne do 26 kwietnia 2020 r.

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus.

Witam serdecznie małych chrześcijan i oczywiście tych większych. Trwamy już w Wielkim Tygodniu, w ostatnich dniach przed świętowaniem, Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wysyłam wam troszkę materiałów, do obejrzenia i może do miłej nauki, na najbliższy czas, aby zrozumieć, czym tak naprawdę są Święta Wielkanocne.

https://view.genial.ly/5e86e74cd5aa510e32acd657/interactive-image-wielkanocne-tradycje?fbclid=IwAR07g2ZGZs1sLuXAvyrpeFqzgKLZe_GcTZtLLot6nAogNoh5hTa4VwAh8J8

https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4

https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k

Na czas Świąt, życzę wam wszystkim wiary, radości, zdrowia duszy i ciała. Niech Zmartwychwstały Pan w Was zamieszka.

Pozdrawiam i błogosławię. Ks. Adam Pakosz

Informacje dotyczące opłaty za przedszkole za kwiecień b.r. w związku obecną sytuacją będą podane po przerwie świątecznej. Dlatego też do 10 kwietnia nie pobieramy żadnych opłat!

Kochani! Zbliża się WIELKANOC. Przed Wami malowanie pisanek, dekorowanie wielkanocnego mazurka oraz inne przygotowania. Mam jednak dla Was propozycję.
W wolnej chwili posłuchajcie  bajki  „Wielkanocny kurczaczek” https://www.youtube.com/watch?v=ymnXDUjz_vg
Możecie również posłuchać  i  pośpiewać wielkanocne piosenki.Oto moje propozycje:kaczka

Znaki Wielkanocy”

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

Pisanki, pisanki…”

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8

 

Zdrowych i pogodnych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Anna Dubis

 

Wielkanoc2020

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Natomiast przedszkole, jako placówka nieferyjna, do 10 kwietnia br. prowadzi swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dziećmi:

06.04.- 10.04.2020 r. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

– Rozmowa na temat zwyczajów świątecznych w rodzinie dziecka.

– Wspólne przygotowywania do świąt – zaangażowanie dziecka do prac w kuchni. Wspólne malowanie pisanek, wykonanie palmy, przygotowanie koszyczka umożliwi dziecku zdobycie cennych doświadczeń. Omówienie symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi w koszyku: jajka– nowe życie; sól– ochrona przez zepsuciem; baranek– symbol Pana Jezusa; babka wielkanocna– radość spotkania przy wielkanocnym stole.

– Proszę również zachęcić dziecko do samodzielnego zdobywania informacji przez zadawanie pytań.

– Warto w codziennych sytuacjach ćwiczyć dodawanie elementów w zakresie 10. Aby ćwiczyć dodawanie w zakresie do 10, warto przeliczać przedmioty codziennego użytku.

– Podczas posiłków można również utrwalać znajomość produktów spożywczych bogatych w witaminy.

– Dzieci powinny próbować czytać proste teksty z poznanych liter.

– Eksperyment TAJEMNICE JAJA -Jak odróżnić jajko ugotowane od surowego?

Potrzebne będą: jajka ugotowane i surowe o tej samej temperaturze

Pytanie badawcze: Czy da się odróżnić jajko ugotowane od surowego bez rozbijania skorupki?

Przebieg: Dorosły kręci na stole jajkiem surowym i jajkiem ugotowanym – jajko surowe kręci się wolniej i krócej, jajko gotowane obraca się szybciej i dłużej. Dziecko próbuje odgadnąć, które jajko jest ugotowane, a które surowe, następnie dorosły rozbija jajka i weryfikuje ustalenia dziecka.

Wyjaśnienie: Jajko ugotowane kręci się szybciej, ponieważ ma zwartą konsystencję. W jajku surowym poruszający się płyn powoduje wolny i nierówny obrót.

Dorota Szydło

Urząd Gminy w Chorkówce zaprasza wszystkich do wspólnej akcji. Jej cel – to podziękowanie tym wszystkim, którzy w bardzo trudnym czasie, z jakim się mierzymy, muszą wykonywać swoją pracę 🧡👮‍♀️👮‍♂️👩‍⚕️👨‍⚕️👩‍🍳👨‍🍳👩‍🔬👨‍🔬👩‍✈️👨‍🚒👩‍🚒💚. Na pierwszej linii frontu znajdują się służby medyczne, wojsko, policja, straże pożarne, pracownicy sklepów i wielu, wielu innych. Pokażmy im, że o nich pamiętamy i jesteśmy im bardzo wdzięczni 🧡. W okresie przedświątecznym złóżmy naszych „bohaterom” życzenia i podziękujmy im za pracę. Zachęcamy wszystkich i małych i dużych, aby przyłączyli się do naszej akcji i przygotowali kartki z podziękowaniami. Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość. Zdjęcia prac, lub graficzne projekty prosimy przesyłać tylko drogą mailową na adres urzad@chorkowka.pl.
Z nadesłanych prac zostanie wykonana jedna wspólna kartka, która zostanie opublikowane na stronie oraz fanpage Urzędu.
Prace można wysyłać do środy 8 kwietnia br. do godz. 12.00.

sercedlabohatera

Wydawnictwa edukacyjne udostępniły elektroniczne darmowe wersje podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

Podręczniki udostępnione przez wydawców:

 • są dopuszczone do użytku szkolnego,
 • umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach, 
 • zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową, 
 • nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych. 

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania. Znajdziecie je na stronach wydawnictw:

 
Wydawca Link
Cambridge University Press https://www.cambridge.org/elt/blog/
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe http://www.uczezdalnie.gwo.pl/
Grupa MAC S.A. https://www.mac.pl/publikacje
Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett
Macmillan https://anglistaonline.macmillan.pl/
Nowa Era https://www.nowaera.pl/naukazdalna
Migra https://dlaucznia.migra.pl/
Oxford University Press        www.oup.com/elt/learnathome
Pearson https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON https://operon.pl/edukacjazdalna

 

Drodzy Rodzice!

Od 25 marca 2020 roku nauczyciele prowadzą z Waszymi dziećmi zdalne nauczanie. Jest to bardzo trudny czas dla uczniów, nauczycieli i dla Was. Na prośbę przewodniczącego Rady Rodziców informuję Państwa, że nauczyciele otrzymali wytyczne jak trzeba pracować. Prosiłam nauczycieli aby nie przeciążali uczniów, ale musicie Państwo zrozumieć, że realizujemy tylko podstawę programową nic ponad. Jeżeli uczeń nie rozumie danej treści to ma zwrócić się do nauczyciela o pomoc, który będzie starał się wyjaśnić niezrozumiałe zagadnienie. Szanowni Rodzice jeżeli macie jakieś problemy zgłoście wychowawcy, który przekaże dany problem dyrektorowi. Proszę wszystkich zarówno uczniów, nauczycieli i Rodziców o wyrozumiałość. Pomagajmy sobie w tej trudnej pracy. Życzę sobie i Wam  drodzy Państwo aby ten czas tak trudnej pracy był krótki i abyśmy wszyscy wrócili do przedszkola i szkoły jak najszybciej.
Tęsknimy za uczniami.

Pozdrawiam wszystkich uczniów i Rodziców!

Dyrektor

Dwie uczennice z klasy VIII naszej szkoły uzyskały tytuł finalisty Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
Są to: Aleksandra Henzel i Kornelia Józefczyk. Uczennice przygotowywała pani Małgorzata Jakubowska.
Tego typu konkursy stawiają przed uczniami wysokie wymagania wykraczające głęboko poza podstawę programową danego przedmiotu. Składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.

Brawo!!! Serdeczne gratulacje!!!

Nauczyciele bibliotekarze zachęcają uczniów do skorzystania z bogatej oferty lekcji z TVP w ramach projektu Szkoła z TVP. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych. Można je obejrzeć na kanałach TVP 3, TVP Rozrywka, TVP Sport, TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – od godz.8.00 i powtórzeniowym – od godziny 12.30.
Plan lekcji Szkoły z TVP jest dostępny poniżej a także na stronie szkolaztvp.pl. Dodatkowo wszystkie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl.
Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.
Pozdrawiają
Nauczyciele bibliotekarze!!!

Tabela lekcji z TVP
Klasa Kanał Godziny lekcji Godziny powtórki lekcji
Klasa 1 TVP Sport
 • od 8:00 do 8:25
 • od 8:30 do 8:55
 • od 9:00 do 9:25
 • od 12:30 do 12:55
 • od 13:00 do 13:25
 • od 13:30 do 13:55
Klasa 2 TVP Rozrywka
 • od 8:00 do 8:25
 • od 8:30 do 8:55
 • od 9:00 do 9:25
 • od 12:30 do 12:55
 • od 13:00 do 13:25
 • od 13:30 do 13:55
Klasa 3 TVP Historia
 • od 8:00 do 8:25
 • od 8:30 do 8:55
 • od 9:00 do 9:25
 • od 12:30 do 12:55
 • od 13:00 do 13:25
 • od 13:30 do 13:55
Klasa 4 TVP3
 • od 8:00 do 8:25
 • od 8:30 do 8:55
 • od 9:00 do 9:25
 • od 9:30 do 9:55
 • od 12:30 do 12:55
 • od 13:00 do 13:25
 • od 13:30 do 13:55
 • od 14:00 do 14:25
Klasa 5 TVP Historia
 • od 9:30 do 9:55
 • od 10:00 do 10:25
 • od 10:30 do 10:55
 • od 11:00 do 11:25
 • od 14:00 do 14:25
 • od 14:30 do 14:55
 • od 15:00 do 15:30
 • od 15:30 do 15:55
Klasa 6 TVP 3
 • od 10:00 do 10:25
 • od 10:30 do 10:55
 • od 11:00 do 11:25
 • od 11:30 do 11:55
 • od 14:30 do 14:55
 • od 15:00 do 15:30
 • od 15:30 do 15:55
 • od 16:00 do 16:30
Klasa 7 TVP Rozrywka
 • od 9:30 do 9:55
 • od 10:00 do 10:25
 • od 10:30 do 10:55
 • od 11:00 do 11:25
 • od 11:30 do 11:55
 • od 12:00 do 12:25
 • od 14:00 do 14:25
 • od 14:30 do 14:55
 • od 15:00 do 15:30
 • od 15:30 do 15:55
 • od 16:00 do 16:30
 • od 16:30 do 16:55
Klasa 8 TVP Sport
 • od 9:30 do 9:55
 • od 10:00 do 10:25
 • od 10:30 do 10:55
 • od 11:00 do 11:25
 • od 11:30 do 11:55
 • od 12:00 do 12:25
 • od 14:00 do 14:25
 • od 14:30 do 14:55
 • od 15:00 do 15:30
 • od 15:30 do 15:55
 • od 16:00 do 16:30
 • od 16:30 do 16:55

Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dziećmi:

30.03- 03.04.2020r. PRACOWITA WIOSNA

– wspólne prace porządkowe w domu i ogrodzie

– spacer wokół domu- obserwowanie wiosennej przyrody, zachowania zwierząt; podczas spaceru można utrwalać przeliczanie i dodawanie różnych obiektów

– obejrzenie z dzieckiem albumu o ptakach powracających na wiosnę, aby utrwalić ich nazwy- dziecko powinno próbować odczytywać samodzielnie nazwy ptaków, drzew i kwiatów

– obejrzenie filmu o budzącej się przyrodzie

– zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter;

– czytanie książek- opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

– korzystanie ze strony internetowej wsip.pl

– „Po nitce do kłębka”‒ ułożyć na podłodze linę (sznurek, grubą włóczkę, związane sznurowadła itp.). Poprosić, aby dziecko przeszło po linie stopa za stopą.  Dzięki zabawie dziecko będzie ćwiczyło sprawność, koordynację ruchową i równowagę.

                                                                          Dorota Szydło

Informujemy, że od 23 marca br. działa „Domowe przedszkole” w TVP ABC, które również można znaleźć na VOD.TVP.PL.
Jest bardzo ciekawa oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Polecamy!

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego). Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych (oke.krakow.pl) w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie, np. korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie–po wydrukowaniu); na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu; czy też podczas spotkania on-line–indywidualnego albo z grupą; w postaci komentarzy w pliku–w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponujemy, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mamy pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Próbny egzamin ósmoklasisty  będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (cke.gov.pl) lub OKE (oke.krakow.pl) natomiast o formie przeprowadzenia próbnego egzaminu w naszej szkole poinformujemy uczniów i rodziców przez e-dziennik.

W wyniku niezależnych od naszej szkoły zdarzeń są problemy z logowaniem się do e-dziennika w dniu dzisiejszym! Przepraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli za zaistniałą sytuację. Nauczyciele w miarę możliwości kontaktują się z uczniami w inny sposób. Mamy nadzieję że problemy są przejściowe i sytuacja szybko wróci do normy!

Życzymy zdrowia!

 
 Język angielski

Domowa nauka angielskiego może uzupełniać naukę w przedszkolu. Nie musimy być native speakerami, ani metodykami, nie musimy nawet biegle mówić po angielsku, by wprowadzać językowe zabawy do naszych codziennych czynności. Niech to będzie „fun” dla całej rodziny. Nawet jeśli nasz angielski nie jest doskonały, z pewnością poradzimy sobie z prostymi zabawami, które oprócz utrwalania nowych słówek rozwijają twórcze myślenie, a przede wszystkim są świetną okazją do spędzenia aktywnego czasu z dziećmi.

Podczas wspólnej zabawy warto pamiętać o kilku zasadach:

 • dziecko może mieszać języki, nie musi odpowiadać wyłącznie po angielsku,
 • zamiast tłumaczyć reguły, pokażmy je włączając się do zabawy,
 • czas koncentracji uwagi jest proporcjonalny do wieku dziecka (dziecko w wieku 2- 4 lat potrafi skupić uwagę na okres 5 – 15 minut, w wieku 5 – 6 lat na około 20 – 30 minut),

Zabawa nr 1 Touch Green

Potrzebne będą: przedmioty codziennego użytku w różnych kolorach.

To prosta gra na poznanie kolorów. Mówimy “touch’” i podajemy konkretny kolor (np. “green”) a zadaniem dziecka jest znalezienie przedmiotu w wymienionym przez nas kolorze. Zabawę możemy modyfikować w dowolny sposób używając innych kategorii, np. kształtów (np. “touch something round”) lub części ciała (np. “touch your belly”)
– kolory
– części ciała

Źródło: Internet

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy młodszej. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy nie możemy spotykać się w naszym przedszkolu zachęcamy wszystkich do odwiedzania naszej strony, na której będziemy umieszczać propozycje zabaw i zajęć.  Zostajemy w domu, ale nie oznacza to, że przestajemy się bawić, uczyć i rozwijać. Życzymy Wam dużo zdrowia, cierpliwości i pozdrawiamy ciepło – Pani Ania i Pani Mariolka. 

W sobotę powitaliśmy wiosnę. Zachęcamy rodziców, aby wspólnie z dziećmi wykorzystali kilka naszych propozycji związanych z tematyką wiosenną.

 
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw – piosenka o wiośnie,

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pani-wiosna/ – praca plastyczna do wykonania dowolną techniką,

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/bocian/ – praca plastyczna do wykonania dowolną techniką,

https://www.superkid.pl/uploads/mp3-do-pobrania/superkid.pl-bajki-bubu-i-pani-wiosna.mp3 – opowiadanie,

Zachęcamy do obejrzenia odcinków „Domowego przedszkola” na;

https://vod.tvp.pl/szukaj?query=Domowe%20przedszkole

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole71/co-zrobic-z-dzieckiem.jpg

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00 – zdalne lekcje, serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji.

Język angielski
Domowa nauka angielskiego może uzupełniać naukę w przedszkolu. Nie musimy być native speakerami, ani metodykami, nie musimy nawet biegle mówić po angielsku, by wprowadzać językowe zabawy do naszych codziennych czynności. Niech to będzie „fun” dla całej rodziny. Nawet jeśli nasz angielski nie jest doskonały, z pewnością poradzimy sobie z prostymi zabawami, które oprócz utrwalania nowych słówek rozwijają twórcze myślenie, a przede wszystkim są świetną okazją do spędzenia aktywnego czasu z dziećmi.

Podczas wspólnej zabawy warto pamiętać o kilku zasadach:

 • dziecko może mieszać języki, nie musi odpowiadać wyłącznie po angielsku,
 • zamiast tłumaczyć reguły, pokażmy je włączając się do zabawy,
 • czas koncentracji uwagi jest proporcjonalny do wieku dziecka (dziecko w wieku 2- 4 lat potrafi skupić uwagę na okres 5 – 15 minut, w wieku 5 – 6 lat na około 20 – 30 minut),

Zabawa nr 1 Touch Green

Potrzebne będą: przedmioty codziennego użytku w różnych kolorach.

To prosta gra na poznanie kolorów. Mówimy “touch’” i podajemy konkretny kolor (np. “green”) a zadaniem dziecka jest znalezienie przedmiotu w wymienionym przez nas kolorze. Zabawę możemy modyfikować w dowolny sposób używając innych kategorii, np. kształtów (np. “touch something round”) lub części ciała (np. “touch your belly”)
– kolory
 

Beata Malik 😛 

Źródło: Internet

 

 

 

 

Pomysły dla rodziców, jak spędzać czas z dziećmi:

26-27.03.2020r.

– wspólne prace przy roślinach- przesadzanie, podlewanie, obserwowanie zmian w wyglądzie roślin;

– wspólne pieczenie ciasta- przygotowywanie produktów, odmierzanie, mieszanie, wygniatanie;

– zabawy w przeliczanie- dokładanie do zbioru tylu elementów, by razem było 7, odkładanie ze zbioru elementów tak, by zostało ich 7;

– zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter;

– czytanie książek- opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

                                                                                                   DOROTA SZYDŁO

 

Zachęcam do skorzystania z poniższych linków:

https://www.dropbox.com/s/cp5meuzb42eyf6d/Grafomotoryka%20-%20Wiosenne%20Zwierz%C4%99ta.pdf?dl=0 – grafomotoryka, wiosenne zwierzęta

https://www.dropbox.com/s/1iwozcfff715k6g/Dyktanda%20graficzne%20-%20kodowanie%20strza%C5%82kowe.pdf?dl=0&fbclid=IwAR3NKDuQGTevk2_oxvaPzGplAuOipUF9zn9tZQLSY67eJKzpzVSx0DhMPNU – dyktando graficzne, kodowanie strzałkowe

Anna Czabanowska

Język angielski
Domowa nauka angielskiego może uzupełniać naukę w przedszkolu. Nie musimy być native speakerami, ani metodykami, nie musimy nawet biegle mówić po angielsku, by wprowadzać językowe zabawy do naszych codziennych czynności. Niech to będzie „fun” dla całej rodziny. Nawet jeśli nasz angielski nie jest doskonały, z pewnością poradzimy sobie z prostymi zabawami, które oprócz utrwalania nowych słówek rozwijają twórcze myślenie, a przede wszystkim są świetną okazją do spędzenia aktywnego czasu z dziećmi.

Podczas wspólnej zabawy warto pamiętać o kilku zasadach:

 • dziecko może mieszać języki, nie musi odpowiadać wyłącznie po angielsku,
 • zamiast tłumaczyć reguły, pokażmy je włączając się do zabawy,
 • czas koncentracji uwagi jest proporcjonalny do wieku dziecka (dziecko w wieku 2- 4 lat potrafi skupić uwagę na okres 5 – 15 minut, w wieku 5 – 6 lat na około 20 – 30 minut),

Zabawa nr 1 Touch Green

Potrzebne będą: przedmioty codziennego użytku w różnych kolorach.

To prosta gra na poznanie kolorów. Mówimy “touch’” i podajemy konkretny kolor (np. “green”) a zadaniem dziecka jest znalezienie przedmiotu w wymienionym przez nas kolorze. Zabawę możemy modyfikować w dowolny sposób używając innych kategorii, np. kształtów (np. “touch something round”) lub części ciała (np. “touch your belly”)
– kolory
– części ciała
– zabawki

Źródło: Internet

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  szkoły i placówki oświatowe pozostają zamknięte do 10 kwietnia 2020 r.

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną wysłane do uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny w najbliższym czasie!

Na prośbę firmy Librus zamieszczam ogłoszenie:

„W ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost prób wyłudzenia danych dostępowych do różnych systemów informatycznych. W obecnej sytuacji, kiedy większość osób wykonuje swoją pracę (w tym również logowanie do systemów informatycznych) poza siedzibą pracodawcy, jest to szczególnie częste.
Chcielibyśmy prosić Państwa o wzmożoną czujność na wszystkie wiadomości e-mail, SMS-y, czy informacje przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych, w których ktokolwiek prosi o podanie Państwa danych autoryzacyjnych. W żadnym wypadku nie należy nikomu podawać danych dostępowych do swoich kont z systemu LIBRUS Synergia.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy firmy Librus (w tym dział pomocy technicznej) nigdy nie proszą Państwa o podawanie swojego hasła.
Przypominamy pracownikom szkoły o zasadach bezpieczeństwa korzystania z systemów informatycznych obowiązujących w Waszej placówce oświatowej, w szczególności tym, którzy wykonują swoją pracę w sposób zdalny!”

Zaplanowane na 19 marca 2020 r. zebranie z rodzicami zostaje odwołane. O terminie następnej wywiadówki poinformujemy!

Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,

od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie przygotowaliśmy dla Was zadania z języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII, matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII, języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności. Zadania będziemy publikować codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00. Przez pierwsze dwa dni w każdym zestawie – oprócz samych zadań – znajdziecie kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych. Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem. Rozwiązując zadania, możecie korzystać i z samej lektury, i ze swoich notatek lub książek, i z zasobów internetu. Pamiętajcie, żeby zawsze starać się zweryfikować, czy treść danej strony internetowej pochodzi ze źródła godnego zaufania. Możecie sprawdzić, m.in., kto jest autorem tekstu; czy strona jest, np. w domenie .gov albo .edu; czy strona jest aktualizowana; czy jest tworzona np. przez nauczyciela albo pracownika uniwersytetu (takie informacje często znajdziecie w zakładce „O nas” albo „Kim jesteśmy”). Nie przejmujcie się, jeżeli nie potraficie udzielić bezbłędnej odpowiedzi w każdym zadaniu. Czas powtórek przed egzaminem dopiero się rozpoczyna. Ważne, aby go dobrze wykorzystać. Te dni czasowego zawieszenia zajęć, które są przed nami, to bardzo dobra okazja, aby powtórzyć to, co już było; poćwiczyć to, co jeszcze sprawia Wam trochę kłopotów; przypomnieć sobie lektury; posłuchać i poczytać coś w języku obcym. Jeżeli macie taką możliwość –poproście rodzica albo nauczyciela, aby przeczytał Wasze odpowiedzi w zadaniach otwartych. Posłuchajcie, jakie uwagi Wam przekaże. I koniecznie codziennie trochę poruszajcie się –poćwiczcie w domu. Nie spędźcie całego dnia przed ekranem laptopa, komputera lub telefonu. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania odporności. Pamiętajcie o tym, aby dbać i o umysł, i o ciało!

Z pozdrowieniami,

Marcin Smolik

dyrektor CKE

W związku z epidemią koronawirusa administracja szkoły pracuje zdalnie!!! Prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub pocztą elektroniczną: sekretariat@zsswierzowa.pl

W sprawach związanych z działaniem dziennika elektronicznego proszę pisać na adres szkolnego administratora: admin@zsswierzowa.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.

Do dyspozycji uczniów jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów.

Przypominam również o stronie dlaucznia.migra.pl gdzie uczniowie znajdą w dziale „praca samodzielna” zadania z informatyki dla każdej klasy.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie!!!

Proszę uczniów i rodziców aby oprócz zakładek „Wiadomości” i „Ogłoszenia” sprawdzali również zapisy w „Terminarzu” dziennika elektronicznego.
Znajdziecie tam także informacje o przygotowanych przez nauczycieli zadaniach do wykonywania w domu!

Drodzy uczniowie! Pamiętajcie o kwarantannie i jeśli to nie jest konieczne – nie wychodźcie z domu!!!

Prosimy uczniów i rodziców o odbieranie listów przez zakładkę „Wiadomości” dziennika elektronicznego!
Nauczyciele będą przekazywać w ten sposób ważne informacje i zadania dla uczniów.
Jednocześnie nadmieniamy, że moduł wiadomości dostępny jest tylko przez przeglądarkę i nie działa w aplikacji mobilnej na tabletach i smartfonach!!!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Wójta Gminy Chorkówka oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej w związku z profilaktyką antykoronawirusową w dniach 12-13 marca 2020 r. zajęcia w Zespole Szkół zostają ograniczone wyłącznie do zajęć opiekuńczych dla tych uczniów, których rodzice nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Natomiast w dniach 16-25 marca 2020 r. wszystkie zajęcia zostają całkowicie zawieszone – wychowankowie i uczniowie nie przychodzą w tych dniach do przedszkola i szkoły!!

Zajęcia na basenie, treningi judo oraz SKS są zawieszone do odwołania!!!

Odwołane zajęcia w szkole z powodu koronawirusa to nie dodatkowe ferie! To okres kwarantanny!
Apelujemy do uczniów i rodziców o rozsądek w tym trudnym czasie!!!

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pll i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela w zakładce „Wiadomości” szkolnego dziennika elektronicznego;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły przez e-dziennik lub szkolną stronę internetową zsswierzowa.pl

Ignacy Łukasiewicz to postać niezwykła, znany przede wszystkim z wynalezienia lampy naftowej i stworzenia podstaw przemysłu naftowego, łączył aktywność przedsiębiorcy z pasją społecznika i działacza politycznego. Zanim został znanym w całej Galicji nafciarzem, był szanowanym i oddanym swojej pracy aptekarzem. 8 MARCA – to dzień urodzin Łukasiewicza, dlatego chcąc uczcić jego pamięć, 6 marca obchodziliśmy Dzień Patrona w naszej szkole. Tegoroczne obchody to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane z inicjatywy P. dyrektor Małgorzaty Pelczar.

P. dyrektor, zaproszeni goście: władze gminy Chorkówka, dyrektorzy  placówek oświatowych z naszej gminy noszących imię Łukasiewicza, przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą, w asyście pocztów sztandarowych ze SP w Świerzowej Polskiej oraz Chorkówki, a także delegacji uczniów z Bóbrki złożyli wiązanki i zapalili znicze na cmentarzu zręcińskim przy grobie wynalazcy. Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście wzięli udział w nabożeństwie, któremu przewodniczył proboszcz ks. Wacław Socha. W trakcie Mszy Św. przypomniano zasługi wielkiego wynalazcy, filantropa, społecznika, patrioty, człowieka o wielkim sercu i umyśle.

Po nabożeństwie, uczestnicy obchodów zgromadzili się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej. Tu uroczyście odśpiewano hymn szkoły, a następnie P. dyrektor wraz wicedyrektorem przywitała młodzież szkolną oraz zaproszonych gości , a wśród nich: proboszcza Parafii Zręcin ks. Wacława Sochę, ks. kanonika Edwarda Stępnia, radną powiatu krośnieńskiego P. Monikę Subik –  etatowego członka Zarządu Powiatu Krosno, P. Janusza Pudło – dyrektora EXALO DRILLING i prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego , P. Tadeusza Waisa i P. Żołnę – członków Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, wójta gminy Chorkówka- P. Grzegorza Węgrzynowskiego, zastępcę wójta, P. Tomasza Tłuściaka,  dyrektor CUO – P. Gabrielę Nizianty, radnego Świerzowej Polskiej – P. Piotra Kozubala, dyrektorów szkół z gminy Chorkówka noszących imię Ignacego Łukasiewicza- P. Helenę Nowak oraz P.  Elżbietę Borek, dyrektor gminnego żłobka „Akademia Malucha” – P. Barbarę Surowaniec, P. Stanisławę Kaszę – dawną dyrektor SP w Świerzowej Polskiej, przewodniczącego Rady Rodziców – P. Macieja Fabera, sołtysa Świerzowej Polskiej, P. Bogusławę Kawalec, P. Marię Żołnę – przewodniczącą zespołu „Seniorzy”, P. Ewę Misiak- przewodniczącą KGW, emerytowanych nauczycieli i pracowników ZS w Świerzowej Polskiej, grono pedagogiczne oraz rodziców.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły – Ignacego Łukasiewicza została przygotowana przez P. Małgorzatę Jakubowską, P. Agnieszkę Sząbarę oraz P. Krzysztofa Krężałka. W programie artystycznym młodzież zaprezentowała postać Patrona, znaną i szanowaną nie tylko w Polsce, jego zasługi i dokonania nie tylko jako naukowca i wynalazcy. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator, z czasem dorobił się na ropie naftowej dużego majątku. Był również wielkim społecznikiem. Propagował zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali, finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Dążył do rozwoju rodzącego się tam przemysłu naftowego, nie skupiając go całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając i pomagając w tworzeniu również innych firm. Uczniowie wcielając się w przedstawiane postaci, doskonale „oddali ducha” tamtych czasów.

Wyjątkowego charakteru dodała widowisku piękna dekoracja nawiązująca do okolicznej przyrody lasów bobrzeckich oraz mieszkania wynalazcy i apteki. Autorami scenografii byli: P. Anna Dubis oraz P. Franciszek Czyż, który wykonał ponad trzymetrowy prototyp szybu wiertniczego. Nad oprawą muzyczną czuwała P. Agata Samborowska Zajdel. Na koniec P. dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości, wręczyła nagrody uczniom za udział w konkursach „Ignacy Łukasiewicz – nasz patron” i „W blasku lampy Łukasiwicza”, a następnie oddała głos zaproszonym gościom. Ciepłe słowa, podziękowania skierowali do wszystkich: P. Janusz Pudło – dyrektor EXALO DRILLING, P. Grzegorz Węgrzynowski – wójt naszej gminy, P. Monika Subik – radna powiatu oraz P. Bogusława Kawalec – sołtys wsi. Na ręce P. dyrektor złożono upominki i życzono młodzieży naśladowania postawy wybitnego człowieka, naftowca, Patrona naszej szkoły.

Jesteśmy dumni, że właśnie patron naszej szkoły pozostawił widoczne ślady w naszej gminie – naszej małej ojczyźnie. Dlatego naród zaliczył Go do najszlachetniejszych  synów tej ziemi, tymi słowami P. dyrektor pożegnała uczestników obchodów I Dnia Patrona w naszej szkole.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości serdecznie dziękujemy!

W naszej placówce w lutym bieżącego roku odbywała się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Raport z ewaluacji jest dostępny w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz na stronie http://www.npseo.pl. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z raportem!

W dniu 27 lutego 2020 r. uczniowie klas VII i VIII brali udział w projekcie edukacyjnym w Krośnie, którego celem było upamiętnienie Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Jana Sas Zubrzyckiego w ramach 8 edycji żywych spotkań z historią żołnierzy wyklętych przygotowali widowisko muzyczno-poetyckie. Jego główną postacią był rotmistrz Witold Pilecki. W tematyce tego spektaklu wybrzmiewały słowa: patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, niezłomna postawa.

Mottem całego spotkania było: „nie pozwólmy zginąć poległym bohaterom…”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie przygotował Event Młodych Przedsiębiorców – giełdę zawodów oraz Dzień Otwarty Szkoły, którego honorowym patronatem był Urząd Miasta Krosna. Uczniowie naszej szkoły mogli na miejscu zapoznać się z bazą dydaktyczno-wychowawczą szkoły, jej ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021 oraz z przedstawicielami wielu branż, którzy w bezpośredniej rozmowie przedstawili możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, jakie daje szkolnictwo zawodowe. W ramach eventu mogli uczestniczyć w pokazach fryzjerskich, gastronomicznych i chemiczno-analitycznych oraz degustacji wyrobów gastronomicznych i cukierniczych. Kulminacyjnym punktem pobytu była loteria, której los okazał się szczęśliwy dla jednej z naszych uczestniczek, a dwie główne nagrody (lot balonem nad Krosnem) przypadł uczniom jednej ze szkół naszej gminy.

 

W Polsce pączki wypiekano już w XVII wieku. Niektóre pączki gospodynie nadziewały orzechami lub migdałami, a trafienie na taki wypiek wróżyło szczęście i dostatek. Nie wiadomo dokładnie, skąd tak naprawdę pochodzą pączki, ale według Encyklopedii Brockhausa, to specjalność niemiecka i południowo-austriacka.
Według niektórych tłusty czwartek to święto niepotrzebne i skłaniające do rozpusty i grzechu. Już Mikołaj Rej pisał „W niedzielę mięsopustną, kto zasię nie oszaleje /…/ twarzy nie odmieni, maszkar, ubiorów ku diabłu podobnych sobie nie wymyśli, już jakby nie uczynił chrześcijańskiej powinności dosyć”. Mięsopustami określano niegdyś właśnie tłusty czwartek.
Tłusty czwartek  rozpoczyna ostatki czyli ostatni tydzień karnawału, który trwa do Środy Popielcowej. Data tej tradycji jest ruchoma i zależy od tego, kiedy obchodzimy Wielkanoc. W 2020 roku, zgodnie z tradycją, objadaliśmy się pączkami 20 lutego. Aby dochować tradycji, uczniowie z SU wraz z przewodniczącym  Rady Rodziców P. M. Faberem i P. dyrektor poczęstowali wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły przepysznymi pączkami. Dziękujemy za te słodkości!

14 lutego 2020 r. uczniowie klas V, VI, VII oraz VIII pod opieką pani Beaty Malik, pani Małgorzaty Jakubowskiej oraz pana Artura Jasłowskiego udali się na wycieczkę do Sanoka. Pierwszym przystankiem było Muzeum w Sanoku, gdzie uczniowie obejrzeli kolekcję ikon. Kolekcja w Sanoku jest największą kolekcją w Polsce i obejmuje ponad 1000 ikon. Uczniowie dowiedzieli się jak powstawały ikon oraz co miały one przedstawiać. Następnym etapem wycieczki była wystawa malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Autor był rodem z Sanoka i w testamencie zapisał całą kolekcję, jak również całą pracownię, w której powstawały jego obrazy. Uczniowie zobaczyli prace Zdzisława Beksińskiego, które nie należą do łatwych, jednak zatrzymują swoim kunsztem i różnorodnością. Ostatnim etapem wycieczki było, niecierpliwie wyczekiwane, lodowisko „Arena Sanok”. Po wybraniu właściwych łyżew uczestnicy wycieczki udali się na taflę, gdzie oddali się jeździe w rytm muzyki płynącej z głośników lub nauce jazdy na łyżwach. Nawet opiekunowie skusili się na jazdę na łyżwach. Oczywiście nie obyło się bez drobnych, niegroźnych upadków i wpadek. Rekompensatą była gorąca czekolada lub kawa, która bardzo smakowała na chłodnej tafli. Całość wycieczki i jazdy została uwieczniona na dołączonych zdjęciach. Po dwugodzinnej jeździe na lodowisku oraz posiłku w dobrych nastrojach wróciliśmy do szkoły.

3 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pielęgniarką, panią Danutą Kisielewicz. Wizyta pielęgniarki miała związek z zagrożeniem rozprzestrzeniającego się na terenie Azji i niektórych państw Europy koronawirusem. Uczniowie naszej placówki, mając na uwadze własne bezpieczeństwo i niekompletną wiedzę na temat nowej choroby wyszli z inicjatywą takiej prelekcji. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z trzech grup przedszkolnych – 3, 4 latki, 5 latki i 6 latki oraz uczniowie klas I-VIII. Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej o nowym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą koronawirus. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „przeniosły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej (np. w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii) i zakaziły kolejne osoby. Uczniowie mieli wiele pytań, na które szczegółowo odpowiedziała prelegentka. Ponadto pani pielęgniarka utrwaliła wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie i higienę, a w szczególności jak prawidłowo myć ręce. Uczniowie  otrzymali  wiele cennych wskazówek dotyczących zasad zdrowego odżywiania podkreśliła olbrzymie znaczenie jakie dla zdrowia ma pełnowartościowy posiłek, picie odpowiednio dużej ilości wody oraz spożywanie owoców i warzyw.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Chorkówka oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chorkówka Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej ogłasza zapisy dzieci do Przedszkola, oddziału przedszkolnego (zerówki) oraz klasy I Szkoły Podstawowej.
Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej w budynku B przy ul. Szkolnej 31 od 3 do 10 lutego 2020 r. Druki można pobrać w sekretariacie, u wychowawców przedszkola lub ze strony internetowej.
Na życzenie zainteresowanych rodziców istnieje możliwość zapoznania się z bazą przedszkola i szkoły po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem Zespołu Szkół.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!!

Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I
ZAŁĄCZNIKI

„Żyj swoimi marzeniami, ale nie prześnij swojego życia” to motto dla podróżników z grupy „trzask.pl”, którzy realizują wielkie marzenie z dzieciństwa  i odbywają  egzotyczne podróże po całym świecie. We wtorek 28 stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły przenieśli się w wirtualną podróż po Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. „Muzyk amator, miłośnik dobrego jedzenia, zarażający radością i dobrym humorem”, p. Maciej Kras – podróżnik z grupy „trzask.pl”, był gościem naszej szkoły. Dzięki bardzo ciekawej prezentacji mogliśmy poznać środowisko, kulturę i obyczaje obu krajów muzułmańskich. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o historii przywódców – Sułtanie Qaboosa  i Szejku Zayeda, o życiu na  piaszczystej pustyni Sharqiya, w jaki sposób wielbłądy pomagają tubylcom przetrwać na pustyni, itp. Podróżnik ubarwił swoje opowieści przepięknymi fotografiami, które wzbudziły zachwyt  u młodzieży. Wielki Kanion – czyli Wadi Ghul w górach Al Hajar na północy Omanu, gdzie podróżnicy spędzili noc nad jego krawędzią czy plaża, na której Żółwie Zielone składają swoje jajka, to miejsca, które wywołały niezwykłe poruszenie wśród młodzieży szkolnej. Jednak prawdziwe emocje to podróż do Dubaju. Byliśmy wraz z podróżnikami na 125 piętrze Burj Khalifa – najwyższej obecnie budowli na naszej planecie. I chociaż temperatury w tym kraju sięgają ponad 40 st. C, Arabowie maja stok narciarski na środku pustyni. Ciekawostką  było również to, że mieszkańcy Dubaju mają inne ciekawe hobby, bardzo kosztowne, mianowicie hodują sokoły i pielęgnują je w największym na świecie szpitalu dla sokołów w Abu Dhabi. Na koniec p. podróżnik zaprezentował nam niesamowity pokaz mody arabskiej, a modelami byli nasi uczniowie. Mogliśmy rozkoszować się również cudownie pachnącymi kadzidłami, które w Omanie są na wagę złota.
Wspaniała podróż dobiegła końca, ale czekamy na kolejne relacje i liczymy, że podróżnicy odwiedzą nasza szkołę nie jeden raz.

W najbliższy czwartek 30 stycznia 2020 r. odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące pierwszy okres nauki. Serdecznie zapraszamy rodziców w godzinach od 16:00 do 18:00.
Wyjątkowo prosimy wszystkich rodziców klasy VIII o przybycie na godzinę 16:00 w celu zapoznania się z warunkami przebiegu egzaminu ósmoklasisty oraz analizą wyników egzaminu próbnego.

11 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa, na którą czekali zarówno ci mali, jaki i nieco więksi uczniowie. Zabawa stała się doskonałą okazją, by zaprezentować najnowsze trendy mody oraz zintegrować dzieci i młodzież przy dźwiękach ulubionej muzyki. Program tegorocznej imprezy był zróżnicowany. Nadzór nad jej organizacją sprawowała P. dyr. Małgorzata Pelczar. Zabawa podzielona została na dwie części. O godzinie 9.00 sala gimnastyczna wypełniła się najmłodszymi miłośnikami tańca i dobrej zabawy, czyli uczniami klas 0-III oraz przedszkolakami. Kostiumowy bal karnawałowy zgromadził: księżniczki, wróżki, odważnych kowbojów, piratów, itp. Wszyscy cudownie bawili się w towarzystwie wychowawców i rodziców, uczestnicząc w konkursach przygotowanych przez animatora. Jak co roku, rodzice chętnie pomogli w zorganizowaniu poczęstunku dla wszystkich swoich pociech, za co serdecznie dziękujemy! Przy okazji balu, rodzice zorganizowali akcję charytatywną na rzecz chorego Jasia. Wszyscy mogli ofiarować „cegiełkę dobra” dla małego kolegi, kupując przysmaki przygotowane przez Radę Rodziców. Starsi uczniowie rozpoczęli karnawał o godzinie 17.00. Wspólne fotografie, korowody, kółeczka czy konkursy wprawiły w doskonały nastój uczniów z klas IV – VIII. Dziewczyny w błyszczących strojach i niecodziennie wyglądający chłopcy z niezmożoną energią i animuszem bawili się w rytm utworów z aktualnych list przebojów. Królowało „Disco Polo”, ale pojawiły się też mocniejsze rockowe rytmy. Od czasu do czasu, spokojniejsza muzyka pozwalała na nawiązanie bliższych relacji w mniejszych grupach. Nie można nie wspomnieć, że taniec „Belgijka”, tak dobrze znany w naszej szkole, został chętnie i doskonale reaktywowany podczas wspólnej zabawy.
To był udany, pełen wrażeń karnawałowy dzień. Szkoda, że na następny trzeba czekać cały rok.

W tym roku ferie zimowe zawitały do nas wyjątkowo szybko bo już w dniach 13 – 26 stycznia 2020 r. Życzymy wszystkim udanego odpoczynku! Jednocześnie przypominamy uczniom o bezpiecznym spędzaniu czasu podczas zabaw zimowych na świeżym powietrzu. Z rozwagą i umiarem korzystajcie z komputera i Internetu!
Czekamy na Was całych, zdrowych i wypoczętych po feriach w poniedziałek 27 stycznia 2020 r.

Saksofon (wł. sassofono, skrót: sass.; ang. saxophone, sax.) – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych. Mimo metalowego korpusu, zaliczany jest do drewnianych, ponieważ posiada drewniany stroik tak jak klarnet i dźwięk możemy uzyskać poprzez czarę tak samo jak w klarnecie. Saksofon skonstruowany został przez Adolpha Saxa w pierwszej połowie XIX wieku.  Występuje w dziewięciu odmianach, różniących się wielkością i zakresem dźwięków. Od najmniejszych saksofonów – soprillo, po największe – subkontrabasowe. Do podstawowych i najpopularniejszych odmian saksofonów zaliczają się: sopranowy, altowy, tenorowy oraz baryton. I właśnie tę rodzinę saksofonów mogliśmy podziwiać na koncercie kwartetu „Saxyma”, 9 stycznia 2020 r. w naszej szkole.
Uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle, wraz ze swoim nauczycielem, Edwardem Madejem, dali popisowy koncert, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności naszej szkoły, uczniów klas 0 – VIII. Była to prawdziwa uczta muzyczna, a jak powszechnie wiadomo „muzyka łagodzi obyczaje”. Muzycy przedstawili bogaty repertuar utworów i aranżacji muzycznych. Znalazły się tu utwory Vivaldiego (fragm. koncertu „Cztery Pory Roku” – „Zima”), motywy muzyczne z bajek „Koziołek Matołek”, „Pszczółka Maja” oraz filmu „Różowa Pantera”, hejnał z Wieży Mariackiej, walc Szostakowicza, melodia ludowa – oberek, etiuda Chopina op. 10 nr 3. Znane tematy filmowe, często grane przez pełny skład orkiestry, w kameralnych aranżacjach na kwartet saksofonowy wybrzmiały niezwykle subtelnie i przykuły uwagę tak wybrednych krytyków, jaką jest dzisiejsza młodzież. Uczniowie nagradzali gromkimi brawami wykonawców, poruszali się w takt muzyki i chętnie włączali się  śpiewając najpiękniejsze kolędy. Skoro czas Bożego Narodzenia, więc nie mogło zabraknąć kolęd: „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy śliczna Panna”, „Lulajże Jezuniu” czy „Bóg się rodzi”. Śpiewanie kolęd jest naszą tradycją narodową i chrześcijańską, a muzycy z „Saxymy” dali nam możliwość jej kultywowania. Zwieńczeniem koncertu była skoczna melodia, która stała się „rozgrzewką” przed sobotnią zabawą choinkowa, bo  w takt muzyki, „nogi same podrygiwały do tańca”.
Mamy nadzieję, że spotkanie uczniów z muzykami rozbudzi w młodzieży nowe zainteresowania muzyczne, spowoduje, że będą chcieć uczyć się grać na instrumentach. „Muzyka otwiera nas na miłość i szacunek”- te słowa P. Edwarda Madeja niech staną się drogowskazem i zacznijmy słuchać muzyki poważnej!

Dziś niebo się otwiera
Dziś Bóg człowiekiem się staje,
Dziś rodzi się Bóg – Miłość.

20.12.2019 r. uczniowie klas II i III przedstawili w naszej szkole jasełka – „Jest taki dzień”. 41 małych aktorów przypomniało historię narodzin Jezusa w Betlejem. Aby wcielić się w role, rodzice pomogli dzieciom, przygotowując odpowiednie stroje. W inscenizacji wziął udział chór z naszej szkoły, śpiewając znane kolędy i pastorałki. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się wspólne kolędowanie. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Pani Dyrektor z Wicedyrektorem złożyli obecnym na sali życzenia. W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszyscy udali się do domów.

BN2019

„Zabierzcie ze sobą Dziecinę, niech świat okryje miłością, niech bólu nie zazna nikt” to fragment kolędy, którą swój występ zainaugurowali śpiewacy z zespołu „Seniorzy”.
Każdego roku wielu z nas z niecierpliwością czeka na okres Bożego Narodzenia i kolędy, które rozbrzmiewają w naszych domach. Muzyka łączy i zbliża ludzi, a polska tradycja bożonarodzeniowa jest niepowtarzalna. Chcąc przedłużyć ten wyjątkowy czas –  p. dyrektor zaprosiła zespół „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej do wzięcia udziału w koncercie kolęd i pastorałek, który odbył się w środę,  18 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej.
W koncercie wystąpił także chór składający się z uczniów naszej szkoły pod kierownictwem p. Agaty Samborowskiej – Zajdel. Spotkanie na wspólnym kolędowaniu uczniów, nauczycieli,  rodziców i najstarszych przedstawicieli naszej miejscowości stworzyło znakomitą okazję do integracji międzypokoleniowej. Przepiękne kolędy, pastorałki wykonane przy akompaniamencie akordeonu wprowadziły wszystkich słuchaczy w atmosferę radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Po wspólnym odśpiewaniu kilku kolęd, p. dyrektor złożyła życzenia przybyłym gościom i na ręce artystów przekazała drobne upominki jako wyraz wdzięczności za poświęcony czas i trud. W imieniu zespołu „Seniorzy” p. Maria Żołna życzyła radosnych świąt całej społeczności szkolnej i ofiarowała uczniom upieczone przez panie z zespołu pierniczki bożonarodzeniowe. „Wspólne śpiewanie kolęd to tradycja, którą warto pielęgnować i przekazywać go kolejnym pokoleniom, a radość i uśmiech starszych ludzi to najlepsza motywacja do podejmowania różnych działań na rzecz naszego środowiska” – tymi słowami p. dyrektor  podsumowała muzyczne świąteczne widowisko.
Po wspólnym kolędowaniu, zaproszeni goście oraz cała społeczność naszej szkoły zasiedli do stołu wigilijnego, złożyli sobie życzenia i w miłej atmosferze spędzili czas.

17 grudnia 2019 r. uczniowie klas VI, VII oraz VIII pod opieką opiekunów wybrali się do Rzeszowa na wycieczkę w ramach edukacji medialnej.
Pierwszym miejscem, które uczniowie zobaczyli był odział Telewizji Polskiej w Rzeszowie. Uczniowie dowiedzieli się o misji oraz pracy TVP Rzeszów. Zwiedzanie zaczęło się w archiwum, gdzie uczniowie dowiedzieli się o materiałach i produkcjach w tym oddziale telewizji oraz jak ważna jest właściwa archiwizacja zgromadzonych materiałów w celu przygotowania wszelakich programów telewizyjnych. Kolejnym miejscem, które odwiedzili uczniowie była reżyserka, i tu również uczniowie poznali podstawy przygotowania i emisji znanych im programów TVP Rzeszów. Następnie uczniowie zwiedzili studio, w którym nagrywane są programy telewizyjne np. „Aktualności”. Nie ma co ukrywać, że studio zrobiło na wszystkich spore wrażenie, uczniowie mogli z blisko zobaczyć studio, kamery oraz obejrzeć film o codziennej pracy redaktorów i pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie programów emitowanych na antenie.
Kolejnym etapem wycieczki było Radio Rzeszów, do którego wycieczkowicze dotarli po krótkiej, pieszej wędrowce. W największej sali nagrań uczniowie dowiedzieli się o historii radia, emitowanych programach oraz pracy w radiu. Kolejnym etapem było zwiedzanie studiów, które używane są do nagrania audycji radiowych, słuchowisk. Uczniowie, między innymi, uczestniczyli w nadawanej na żywo audycji radiowej obserwując ją z reżyserki. Dodatkowo  odwiedzili miejsce, które koordynuje docierające i wysyłane sygnały radiowe. Przekonali się również, że praca redaktorów może być zabawna i obfitować w wiele śmiesznych wpadek językowych, które są jednak skrupulatnie usuwane przed emisją programu.
Ostatnim i chyba najbardziej wyczekiwanym miejscem było jednak Kino Helios, gdzie uczniowie obejrzeli film „Czarownica 2”, który dzięki fabule oraz znakomitym efektom specjalnym zrobił duże wrażenie na wycieczkowiczach i okazał się chyba jednak najciekawszym punktem wycieczki. Choć po zapytaniu uczniów o wrażenia zdania zdawały się być podzielone. Po obejrzeniu filmu uczniowie w dobrych nastrojach wsiedli do autokaru i zabierając bezcenne wrażenia bezpiecznie wrócili do domu.

Zapachniało świętami za sprawą miłych gości – Pań z Koła Gospodyń Wiejskich naszej miejscowości. Pani Dyrektor była inicjatorką działania na rzecz szkolnej społeczności, dzięki której młodzież mogła poznać tajniki wypieku bożonarodzeniowego przysmaku – pierniczków.
Dziewczęta i chłopcy pod okiem życzliwych mistrzyń wykrawali pierniczki – gwiazdki, serca, dzwoneczki, choinki, a po kilku minutach zdobili ciasteczka bielutkim lukrem i kolorową posypką. W miłej i wesołej atmosferze czas minął bardzo szybko. Wspólne zdjęcie, gorąca herbata, a przede wszystkim świąteczne życzenia były zwieńczeniem radosnego wieczoru.
Dzielimy się świątecznym klimatem przekazując świąteczny upominek – przepisami na pierniczki:

Pierniczki
1 szklanka miodu
1 szklanka cukru
15 dag margaryny lub masła
1 szklanka kwaśnego mleka
5 żółtek
1,20 kg mąki
przyprawa do piernika
1 łyżka sody
1/2 łyżeczki amoniaku
1 łyżka kakao
1 łyżka cynamonu
Wykonanie:
Masło, miód i cukier roztopić w rondelku i ostudzić. Do wystudzonych produktów dodać żółtka i resztę składników. Wszystko wyrobić w rondlu, po wyrobieniu przełożyć na stolnicę i rozwałkować.
Wykrawać pierniczki o grubości ok 7mm. Piec na blaszce wyścielonej papierem do pieczenia w temperaturze 200 stopni przez 15 min.

Pierniczki – przepis Pani Marii
1/4 kostki margaryny
1 szklanka cukru              } podgrzać lekko w misce do uzyskania płynnej (gęstej) masy.
4 łyżki miodu
Gdy przestygnie dodać: 2 całe jajka, 4 łyżki śmietany.
Przyprawy:
5 ziaren ziela angielskiego
5 ziaren pieprzu                } rozbić w moździeżu
10 ziaren goździków
1 łyżeczka cynamonu
1 kopiata łyżeczka sody
Wszystko wymieszać razem łyżką. Dodać więcej niż 1/2 kg mąki i dalej mieszać łyżką. Konsystencja ciasta powinna wyglądać jak masa na bułkę drożdżową. Odczekać 1-2 godziny lub do następnego dnia. Z ciasta należy uformować kuleczki (ok. 10-12). Z jednej kulki uformować wałek o długości ok. 13 cm, a następnie go spłaszczyć. 4 wałeczki mieszczą się na blaszce piekarnikowej.
Pierniczki dekorujemy lukrem wykonanym z:
25 dag cukru pudru
5-6 łyżek wrzątku
soku z cytryny.