Archiwum

W dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00 będą wydawane zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty! Przypominamy, że podczas wizyty w szkole należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii Covid-19 – przed wejściem do szkoły zdezynfekować dłonie i ubrać maseczkę ochronną!

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Wreszcie, bo za nami 10 miesięcy nauki, w tym 3 trudne miesiące nauki zdalnej. Wymagała ona od nas wszystkich – uczniów, rodziców i nauczycieli ogromnego wysiłku, szybkiego zdobywania nowych i poszerzania już zdobytych umiejętności. Nie było łatwo. Dlatego tak dużą satysfakcję powinniśmy czerpać z tego, iż wszystkim wyzwaniom podołaliśmy.

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii, zakończenie roku szkolnego wyglądało inaczej niż dotychczas. W piątek 26.06.2020r., zachowując   środki ostrożności, uczniowie klas I-VIII, odebrali od wychowawców świadectwa oraz nagrody za uzyskanie wysokich wyników w nauce i zachowaniu. Ciężka praca, systematyczność i wytrwałość zostały docenione. Wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody za: wysokie wyniki w nauce, pracę  w Samorządzie Uczniowskim, zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Caritas, PCK, wzorowe zachowanie, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych czy konkursach przedmiotowych. Czytaj dalej

BEZPIECZNE WAKACJE 2020

Po dziesięciu miesiącach nauki  i stresów nadchodzi  tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie zapominajcie jednak o własnym bezpieczeństwie. Koronawirus  zmusza nas do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa. O tym jakie to są zasady każdy z Was już wie. Należy jednak  zwracać uwagę na różne inne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia. Przedstawiamy Wam najważniejsze zasady spędzania bezpiecznie czasu wolnego. Czytaj dalej

W dniach 29 i 30 czerwca 2020 r. (poniedziałek, wtorek) prosimy rodziców uczniów klas 0-III, którzy nie odebrali ze szkoły przyborów szkolnych oraz ubrań z szatni o zgłaszanie się do szkoły w godzinach 9:00 – 12:00 po odbiór wymienionych rzeczy. W dniu zakończenia roku szkolnego będą wydawane wyłącznie świadectwa i odbiór pozostawionych rzeczy w klasie czy w szatni nie będzie możliwy ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego!

W dniach 16-18 czerwca nasi uczniowie podeszli do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. To był chyba najbardziej niezwykły egzamin w historii naszej szkoły – i nie tylko naszej. Na szczęście ósmoklasiści mają już go za sobą. Dla uczniów było to emocjonujące przeżycie, ale wszyscy są dobrej myśli. Wyniki poznamy 31 lipca.

W tym roku egzaminy przebiegały trochę inaczej – z powodu pandemii sytuacja była wyjątkowa. Uczniowie i nauczyciele musieli przestrzegać określonych restrykcji, dotyczących bezpieczeństwa. Nie zakłóciło to jednak przebiegu egzaminów.  Czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 r. na sali gimnastycznej według ustalonego harmonogramu:

– klasa I – 8:00
– klasa II – 8:30
– klasa III – 9:00
– klasa IV – 9:30
– klasa Va – 10:00
– klasa Vb – 10:30
– klasa VIa – 11:00
– klasa VIb – 11:30
– klasa VII – 12:00
– klasa „0” – 12:30
– klasa VIII – 13:00

Uczniowie samodzielnie wchodzą do szkoły głównym wejściem o ustalonej godzinie i po dezynfekcji rąk oraz zmierzeniu temperatury udają się na zdezynfekowaną salę gimnastyczną, gdzie odbierają świadectwa. Następnie wychodzą bocznym wyjściem z sali gimnastycznej i udają się do domu. Podczas wizyty w szkole należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii Covid-19. Rodzice dzieci nie wchodzą do szkoły tylko po przyprowadzeniu dziecka czekają przed szkołą na parkingu obok bocznego wyjścia z sali gimnastycznej!

We czwartek 25 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w kościele parafialnym w Zręcinie odbędzie się Msza Święta na zakończenie roku szkolnego, na którą ksiądz proboszcz serdecznie zaprasza wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły!

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 22 i 23 czerwca 2020 r. (poniedziałek, wtorek)) są w naszej szkole dniami dodatkowo wolnymi od zajęć. W wymienionych dniach nie będzie również zdalnego nauczania ani nie będą odbywać się konsultacje. Nauczyciele będą w tych dniach przygotowywać i drukować świadectwa oraz inne dokumenty związane z zakończeniem roku szkolnego.

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć. Natomiast w przyszłym tygodniu w dniach 16, 17, 18 czerwca odbywać się będą egzaminy ósmoklasistów i w te dni uczniowie pozostałych klas również mają wolne! W wymienionych wyżej dniach nie będzie zdalnego nauczania ani nie będą odbywać się konsultacje!

Biblioteka szkolna przyjmuje od uczniów zwroty wypożyczonych książek
we wtorki i piątki od godz. 12.30 -14.30

Zwroty podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

Data Klasa Godzina
5 czerwca 2020 IV 12.30 -13.30
5 czerwca 2020 VII 13.30 – 14.30
8 czerwca 2020 VI a 12.30 -13.30
8 czerwca 2020 VI b 13.30 – 14.30
9 czerwca 2020 V a 12.30 -13.30
9 czerwca 2020 V b 13.30 – 14.30
15 czerwca 2020 VIII 12.30 -13.30

Prosimy aby przynieść cały komplet podręczników.
Każda osoba przynosząca podręczniki zobowiązana jest do przestrzegania Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej w warunkach pandemii COVID-19

Klasy 1-3 podręczniki (razem z j. angielskim ) przynoszą do dnia 15 czerwca 2020 r. do wychowawcy klasy.

Warunki i zasady przebiegu egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej zgodne z wytycznymi MEN, CKE, GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.:

Harmonogram egzaminów:

W terminie głównym:

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 1. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 1. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 W terminie dodatkowym:

 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 1. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 1. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania  egzaminu z poszczególnych przedmiotów:

przedmiot arkusz standardowy arkusz z dostosowaniami
język polski 120 min. do 180 min.
matematyka 100 min. do 150 min.
język obcy nowożytny 90 min. do 135 min.

Wytyczne sanitarne w związku z Covid-19:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i  nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  b) wychodzi do toalety,
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczniowie przychodzą na egzamin przed godz. 8:30 i przebywają na korytarzu przed salą w bezpiecznej odległości od siebie. Po egzaminie zdający udają się bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą po powrocie do domu telefonicznie lub z wykorzystaniem narzędzi internetowych – zabronione są spotkania w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Przypominamy o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub  korzystania z takich urządzeń w tej sali!
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem!

Informujemy, że na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są w formie prezentacji Materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami!

Wielu rodziców ma różne oczekiwania dotyczące rodzeństwa, np. żeby się nie kłóciło i zgodnie bawiło albo by odnosiło się do siebie z życzliwością i szacunkiem. Oczywiście nie ma w tym nic złego, takie oczekiwania są w porządku. Tylko czy są realne? To, co rodzice przyjmują za cel swojego działania, będzie to działanie warunkować. Możemy założyć coś, co jest nieosiągalne i wtedy nasze działania będą przynosić nam wiele frustracji i rozczarowania. Jako rodzice mamy bowiem organiczny wpływ na relacje naszych dzieci – wpływ na daną relację mają tylko te osoby, które w niej uczestniczą. Jaka więc jest rola rodzica, kiedy dochodzi do spięć, kłótni czy bijatyk między rodzeństwem?
Kiedy pytam rodziców, jakie mają marzenia dotyczące relacji między rodzeństwem, to wielu z nich mówi o zgodzie, wspólnej zabawie i spędzaniu czasu. Uważają też, że nie powinny mieć miejsca kłótnie ani żadnego rodzaju agresja, a jeśli się pojawiają, to konieczna jest interwencja rodziców. Często obawiają się, że jeśli nie zareagują, to konflikt mocno zaważy na relacji dzieci.
Dlatego wielu rodziców stara się minimalizować powstające napięcia, choć konieczność takiej pomocy jest dla nich bardzo frustrująca. Trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza, że rodzic próbuje czegoś niemożliwego. Nie da się uniknąć kłótni między dziećmi, ponieważ jest to żywa relacja. Konflikty między ludźmi nie zdarzają się wówczas, kiedy nie mają oni ze sobą nic wspólnego, nie ma między nimi żadnej interakcji, nie ma relacji. Tego nie da się powiedzieć o rodzeństwie, które razem się wychowuje, przebywa w jednym domu, ma wspólnych bliskich członków rodziny. Czytaj dalej

Informujemy uczniów i rodziców, że od 25 maja 2020 r. w naszej szkole odbywać się będą konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych czyli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Natomiast od 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje dla uczniów pozostałych klas z wszystkich przedmiotów według ustalonych harmonogramów, które dostępne są w zakładce Konsultacje i zajęcia dodatkowe. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami i wypełnienie stosownych dokumentów w nich podanych.
Jednocześnie przypominamy, że w czasie pandemii Covid-19 w naszej szkole obowiązują „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa”,  do których należy się stosować!!!
Przypominamy również, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

rekrutacja do szkół ponadpostawowych

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej w warunkach pandemii COVID-19

DEKLARACJA korzystania z zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej  (od 18.05 2020 r.)

DEKLARACJA korzystania z zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej  (od 25.05.2020 r.)

Harmonogram zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi w klasach I-III

Informujemy, że terminy rekrutacji do szkół średnich uległy zmianie i zostaną podane przez MEN w najbliższym czasie.

Warto jednak już dziś przypomnieć sobie ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w naszej okolicy. Przygotowaliśmy Wam linki do stron internetowych okolicznych placówek edukacyjnych. Tam znajdziecie szczegółowe informacje na temat rekrutacji do danej szkoły.

Szkoły prowadzone przez miasto Krosno – nabór elektroniczny: https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/

Informacje o naborze do innych okolicznych szkół znajdziecie na ich stronach internetowych:

Liceum w Dukli http://liceum.dukla.pl/

Liceum w Jedliczu http://lojedlicze.pl

Liceum Katolickie w Krośnie https://www.katolik-krosno.pl/

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym https://mzsp.pl

Zespół Szkół w Iwoniczu https://www.zs.iwonicz.pl/

Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Iwoniczu Zdroju http://zsgh.pl

Zespół Szkół w Jedliczu https://zsjedlicze.pl/

Skuteczna nauka to marzenie chyba każdego ucznia szczególnie, gdy oprócz szkoły, masz swoje zainteresowania i pasje a jeszcze chciałbyś mieć czas dla przyjaciół. Poznaj więc zasady, które ułatwią Ci naukę.

Jak się uczyć – zasady

Higiena uczenia się

 • Siadając do nauki bądź wypoczęty, wyspany, nie głodny i nie przejedzony.
 • Pamiętaj o świeżym powietrzu(wywietrz pomieszczenie, w którym będziesz się uczył).
 • Pamiętaj o wygodnym krześle, biurku lub stole.
 • Oświetlenie nie za jasne i nie za ciemne – najlepiej z lewej strony.
 • Ważny jest Twój komfort psychiczny, im mocniej będziesz mógł skupić się na nauce, tym lepiej.

Organizacja nauki

 • Wybierz do nauki miejsce ciche i spokojne (bez towarzystwa które utrudnia koncentrację)
 • Konieczne wyłącz TV, radio (możesz włączyć cichą muzykę – ale bez słów).
 • Zachowaj porządek w miejscu nauki (albo przynajmniej taki bałagan, który nie przeszkadza).
 • Zgromadź w pobliżu potrzebne Ci pomoce.
 • W racjonalnej nauce pomaga planowanie nauki, nie warto uczyć się nocą.
 • Zrób plan,według którego chcesz się uczyć

Sposoby uczenia się

 • Powtarzanie jest najlepszym sposobem na zapamiętywanie.
 • Powtarzać należy: głośno, często,ostatnie powtórzenie ostatniego dnia wieczorem.
 • Przepytuj sam siebie.
 • Rób notatki– używając kolorowych pisaków do podkreślania zasadniczych kwestii oraz kartek do oddzielania partii materiału.
 • Rysuj wykresy i ilustracje na dany temat.
 • Wykorzystuj inne formy aktywności aby lepiej zapamiętać – używaj atlasów, leksykonów, encyklopedii, słowników. Wyjaśnij komuś, przedyskutuj, opowiedz, pomóż słabszemu w nauce.
 • Jeżeli Ci to pomaga spaceruj albo chociaż wystukuj rytm podczas zapamiętywania.
 • Zaczynaj uczyć się zawsze od najtrudniejszych przedmiotów (lub najnudniejszych). Zaczynanie od najłatwiejszych powoduje, że ,,zawsze coś jeszcze wisi nad głową”.
 • Przeplataj przedmioty ścisłe, humanistycznymi np. po historii ucz się matematyki, potem polskiego, potem fizyki.
 • Reaguj na objawy przemęczenia (trudności w skupieniu uwagi) – rób przerwy po przyswojeniu każdej partii materiału.
 • Ucz się systematycznie,nie zrywami.
 • Jeśli masz zadaną lekcję pamięciową we wtorek (a masz jej nauczyć się na czwartek) to lepiej uczyć się jej we wtorek – w środę powtarzać.
 • Lekcje z dnia na dzień – uczymy się na początku, a jeśli jest bardzo trudna, wracamy na końcu (dobrze jest powtórzyć – rano).
 • Najpierw czytamy. Pierwszy raz bez podkreślania, drugi raz podkreślając lub notując najważniejsze rzeczy. Powtarzać należy najpierw zaglądając do tekstu, potem bez zaglądania. Przerwa i ponownie powtarzamy. Po dniu przerwy (mózg pracuje porządkując materiał – nawet jeśli o tym nie myślimy) powtarzamy jeszcze raz – lepiej kilka razy.

Zasady sprzyjające zapamiętywaniu

Rozumienie

 • Próbuj zrozumieć jak najwięcej z materiału, którego uczysz się.
 • Pamiętamy lepiej to, co rozumiemy.
 • Uważaj na lekcjach (szczególnie kiedy jest nowy materiał).
 • Uzupełniaj na bieżące lekcje, na których nie byłeś obecny.
 • Poproś kogoś o wyjaśnienie.
 • Korzystaj z leksykonów, słowników dla wyjaśniania np. niezrozumiałych wyrazów.

Rozłożenie nauki w czasie

 • Oznacza, że lepiej uczyć się codziennie pół godziny, niż raz w tygodniu 3,5godziny.
 • Pamiętaj o planowaniu i systematyczności.

Uczenie się na głos

 • Angażuje wzrok, słuch.
 • Sprzyja koncentracji.
 • Zamiast powtarzać czytanie, lepiej po przeczytaniu próbować to opowiedzieć.

Utrwalanie

 • Powtarzamy lekcje po cichu lub na głos, aż do momentu kiedy potrafimy powtórzyć materiał bez pomyłek

Zasada całości

 • Lekcji nawet długiej (6 – 8 stron) zaczynamy uczyć się od przeczytania całości.
 • Jeśli nie jest długa nie dzielimy jej na fragmenty.
 • Jeśli podzielimy materiał do nauczenia na fragmenty, uczymy się każdego ,,z kawałkiem” który już wcześniej opanowaliśmy

Zaufanie do swoich możliwości

 • Lęk, niepewność, trema  obniżają sprawność naszej pamięci.
 • Należy mieć wiarę w to, że wszystkiego można się nauczyć.
 • Pamiętaj o pozytywnym myśleniu.
 • Wykorzystaj 

Zasada kontrastu

 • Łatwiej zapamiętujemy to, co wyróżnia się od tła.
 • Należy podkreślać, brać w ramki, używać kolorowych długopisów.

Zaangażowanie zmysłów

 • W procesie nauki używamy i angażujemy różne zmysły np. wzrok, słuch, dotyk. Istnieją osoby preferujące w trakcie nauki zaangażowanie wzroku (np. czytanie) – tzw. wzrokowcy, inni preferują słuch (zapamiętują dużo więcej informacji zasłyszanych) – tzw. słuchowcy.
 • W psychologii przyjęło się uważać, iż przyswajanie wiedzy w zależności od zaangażowania zmysłów jest następujące:
  – słuch – 20%
  – wzrok – 30%
  – słuch + wzrok – 50%
  – słuch + wzrok + działanie – 90%
 • Niezależnie jakie preferujesz w procesie uczenia zmysły – wykorzystuj ich jak najwięcej (czytanie, słuchanie) zwiększy to tempo i ilość zapamiętanych informacji.

Wykorzystanie wyobraźni

 • Budulcem pamięci są tzw. ,,obrazy pamięciowe”. Obraz myślowy oznacza wyobrażenie sobie rzeczy, o której myślimy (np. wyobrażam sobie różę w parku)
 • W procesie uczenia się używaj wyobraźni. Możesz ją pobudzić patrząc na rysunki, zdjęcia, diagramy, tabele.

Bądź twórczy

 • Szukaj własnych metod efektywnego zapamiętywania.
 • Używaj różnych sposobów uczenia się np. akronimy, rymowanki, karteczki, metody mnemoniczne, system lokacji.

Bądź wytrwały

 • Potrzebujesz czasu na utrwalanie wiedzy. Nie rezygnuj, bądź dobrej myśli. Pamiętaj, że twój mózg ma zadziwiające możliwości.
 • Wielkie drzewa nie wyrastają jednego dnia.
 • Proces nauki przypomina żeglowanie, czasem zbaczamy z obranego kursu, ale staramy się płynąć
  w odpowiednim kierunku i dokonywać korekcji.

Pedagog szkolny Agata Samborowska – Zajdel

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 4 maja 2020r. (poniedziałek) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu nie będzie zdalnego nauczania!

W związku z decyzją MEN dotyczącą przedłużeniem zdalnego nauczania do 24 maja 2020 r. będą wydawane podręczniki dla klas 0-III w budynku szkoły:

28 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00-12:00
– dla klasy I – boczne wejście od strony boiska
– dla klasy II – wejście główne

29 kwietnia 2020 r. (środa) od godz. 8:00-12:00
– dla klasy 0 – boczne wejście od strony boiska
– dla klasy III – wejście główne

Proszę Rodziców o zabezpieczenie dla siebie maseczek i rękawiczek!
Zapraszamy!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r. w szkole. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. O szczegółach przeprowadzenia egzaminu będziemy Was informować w kolejnych komunikatach!

Wierzymy, że ten dodatkowy czas, który będziecie mieli na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich bardzo dobre wyniki.

Życzymy powodzenia!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w związku pandemią koronawirusa szkoły i placówki oświatowe pozostają zamknięte do 24 maja 2020 r. – nauka nadal będzie odbywać się w sposób zdalny.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty i obowiązuje kształcenie zdalne do 26 kwietnia 2020 r.

Informacje dotyczące opłaty za przedszkole za kwiecień b.r. w związku obecną sytuacją będą podane po przerwie świątecznej. Dlatego też do 10 kwietnia nie pobieramy żadnych opłat!

Wielkanoc2020

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Natomiast przedszkole, jako placówka nieferyjna, do 10 kwietnia br. prowadzi swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Urząd Gminy w Chorkówce zaprasza wszystkich do wspólnej akcji. Jej cel – to podziękowanie tym wszystkim, którzy w bardzo trudnym czasie, z jakim się mierzymy, muszą wykonywać swoją pracę 🧡👮‍♀️👮‍♂️👩‍⚕️👨‍⚕️👩‍🍳👨‍🍳👩‍🔬👨‍🔬👩‍✈️👨‍🚒👩‍🚒💚. Na pierwszej linii frontu znajdują się służby medyczne, wojsko, policja, straże pożarne, pracownicy sklepów i wielu, wielu innych. Pokażmy im, że o nich pamiętamy i jesteśmy im bardzo wdzięczni 🧡. W okresie przedświątecznym złóżmy naszych „bohaterom” życzenia i podziękujmy im za pracę. Zachęcamy wszystkich i małych i dużych, aby przyłączyli się do naszej akcji i przygotowali kartki z podziękowaniami. Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość. Zdjęcia prac, lub graficzne projekty prosimy przesyłać tylko drogą mailową na adres urzad@chorkowka.pl.
Z nadesłanych prac zostanie wykonana jedna wspólna kartka, która zostanie opublikowane na stronie oraz fanpage Urzędu.
Prace można wysyłać do środy 8 kwietnia br. do godz. 12.00.

sercedlabohatera

Wydawnictwa edukacyjne udostępniły elektroniczne darmowe wersje podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

Podręczniki udostępnione przez wydawców:

 • są dopuszczone do użytku szkolnego,
 • umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach, 
 • zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową, 
 • nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych. 

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania. Znajdziecie je na stronach wydawnictw:

 
Wydawca Link
Cambridge University Press https://www.cambridge.org/elt/blog/
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe http://www.uczezdalnie.gwo.pl/
Grupa MAC S.A. https://www.mac.pl/publikacje
Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett
Macmillan https://anglistaonline.macmillan.pl/
Nowa Era https://www.nowaera.pl/naukazdalna
Migra https://dlaucznia.migra.pl/
Oxford University Press        www.oup.com/elt/learnathome
Pearson https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON https://operon.pl/edukacjazdalna

 

Drodzy Rodzice!

Od 25 marca 2020 roku nauczyciele prowadzą z Waszymi dziećmi zdalne nauczanie. Jest to bardzo trudny czas dla uczniów, nauczycieli i dla Was. Na prośbę przewodniczącego Rady Rodziców informuję Państwa, że nauczyciele otrzymali wytyczne jak trzeba pracować. Prosiłam nauczycieli aby nie przeciążali uczniów, ale musicie Państwo zrozumieć, że realizujemy tylko podstawę programową nic ponad. Jeżeli uczeń nie rozumie danej treści to ma zwrócić się do nauczyciela o pomoc, który będzie starał się wyjaśnić niezrozumiałe zagadnienie. Szanowni Rodzice jeżeli macie jakieś problemy zgłoście wychowawcy, który przekaże dany problem dyrektorowi. Proszę wszystkich zarówno uczniów, nauczycieli i Rodziców o wyrozumiałość. Pomagajmy sobie w tej trudnej pracy. Życzę sobie i Wam  drodzy Państwo aby ten czas tak trudnej pracy był krótki i abyśmy wszyscy wrócili do przedszkola i szkoły jak najszybciej.
Tęsknimy za uczniami.

Pozdrawiam wszystkich uczniów i Rodziców!

Dyrektor

Dwie uczennice z klasy VIII naszej szkoły uzyskały tytuł finalisty Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
Są to: Aleksandra Henzel i Kornelia Józefczyk. Uczennice przygotowywała pani Małgorzata Jakubowska.
Tego typu konkursy stawiają przed uczniami wysokie wymagania wykraczające głęboko poza podstawę programową danego przedmiotu. Składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.

Brawo!!! Serdeczne gratulacje!!!

Nauczyciele bibliotekarze zachęcają uczniów do skorzystania z bogatej oferty lekcji z TVP w ramach projektu Szkoła z TVP. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych. Można je obejrzeć na kanałach TVP 3, TVP Rozrywka, TVP Sport, TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – od godz.8.00 i powtórzeniowym – od godziny 12.30.
Plan lekcji Szkoły z TVP jest dostępny poniżej a także na stronie szkolaztvp.pl. Dodatkowo wszystkie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl.
Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.
Pozdrawiają
Nauczyciele bibliotekarze!!!

Tabela lekcji z TVP
Klasa Kanał Godziny lekcji Godziny powtórki lekcji
Klasa 1 TVP Sport
 • od 8:00 do 8:25
 • od 8:30 do 8:55
 • od 9:00 do 9:25
 • od 12:30 do 12:55
 • od 13:00 do 13:25
 • od 13:30 do 13:55
Klasa 2 TVP Rozrywka
 • od 8:00 do 8:25
 • od 8:30 do 8:55
 • od 9:00 do 9:25
 • od 12:30 do 12:55
 • od 13:00 do 13:25
 • od 13:30 do 13:55
Klasa 3 TVP Historia
 • od 8:00 do 8:25
 • od 8:30 do 8:55
 • od 9:00 do 9:25
 • od 12:30 do 12:55
 • od 13:00 do 13:25
 • od 13:30 do 13:55
Klasa 4 TVP3
 • od 8:00 do 8:25
 • od 8:30 do 8:55
 • od 9:00 do 9:25
 • od 9:30 do 9:55
 • od 12:30 do 12:55
 • od 13:00 do 13:25
 • od 13:30 do 13:55
 • od 14:00 do 14:25
Klasa 5 TVP Historia
 • od 9:30 do 9:55
 • od 10:00 do 10:25
 • od 10:30 do 10:55
 • od 11:00 do 11:25
 • od 14:00 do 14:25
 • od 14:30 do 14:55
 • od 15:00 do 15:30
 • od 15:30 do 15:55
Klasa 6 TVP 3
 • od 10:00 do 10:25
 • od 10:30 do 10:55
 • od 11:00 do 11:25
 • od 11:30 do 11:55
 • od 14:30 do 14:55
 • od 15:00 do 15:30
 • od 15:30 do 15:55
 • od 16:00 do 16:30
Klasa 7 TVP Rozrywka
 • od 9:30 do 9:55
 • od 10:00 do 10:25
 • od 10:30 do 10:55
 • od 11:00 do 11:25
 • od 11:30 do 11:55
 • od 12:00 do 12:25
 • od 14:00 do 14:25
 • od 14:30 do 14:55
 • od 15:00 do 15:30
 • od 15:30 do 15:55
 • od 16:00 do 16:30
 • od 16:30 do 16:55
Klasa 8 TVP Sport
 • od 9:30 do 9:55
 • od 10:00 do 10:25
 • od 10:30 do 10:55
 • od 11:00 do 11:25
 • od 11:30 do 11:55
 • od 12:00 do 12:25
 • od 14:00 do 14:25
 • od 14:30 do 14:55
 • od 15:00 do 15:30
 • od 15:30 do 15:55
 • od 16:00 do 16:30
 • od 16:30 do 16:55

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego). Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych (oke.krakow.pl) w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie, np. korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie–po wydrukowaniu); na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu; czy też podczas spotkania on-line–indywidualnego albo z grupą; w postaci komentarzy w pliku–w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponujemy, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mamy pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Próbny egzamin ósmoklasisty  będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (cke.gov.pl) lub OKE (oke.krakow.pl) natomiast o formie przeprowadzenia próbnego egzaminu w naszej szkole poinformujemy uczniów i rodziców przez e-dziennik.

W wyniku niezależnych od naszej szkoły zdarzeń są problemy z logowaniem się do e-dziennika w dniu dzisiejszym! Przepraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli za zaistniałą sytuację. Nauczyciele w miarę możliwości kontaktują się z uczniami w inny sposób. Mamy nadzieję że problemy są przejściowe i sytuacja szybko wróci do normy!

Życzymy zdrowia!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  szkoły i placówki oświatowe pozostają zamknięte do 10 kwietnia 2020 r.

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną wysłane do uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny w najbliższym czasie!

Na prośbę firmy Librus zamieszczam ogłoszenie:

„W ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost prób wyłudzenia danych dostępowych do różnych systemów informatycznych. W obecnej sytuacji, kiedy większość osób wykonuje swoją pracę (w tym również logowanie do systemów informatycznych) poza siedzibą pracodawcy, jest to szczególnie częste.
Chcielibyśmy prosić Państwa o wzmożoną czujność na wszystkie wiadomości e-mail, SMS-y, czy informacje przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych, w których ktokolwiek prosi o podanie Państwa danych autoryzacyjnych. W żadnym wypadku nie należy nikomu podawać danych dostępowych do swoich kont z systemu LIBRUS Synergia.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy firmy Librus (w tym dział pomocy technicznej) nigdy nie proszą Państwa o podawanie swojego hasła.
Przypominamy pracownikom szkoły o zasadach bezpieczeństwa korzystania z systemów informatycznych obowiązujących w Waszej placówce oświatowej, w szczególności tym, którzy wykonują swoją pracę w sposób zdalny!”

Zaplanowane na 19 marca 2020 r. zebranie z rodzicami zostaje odwołane. O terminie następnej wywiadówki poinformujemy!

Drogie Ósmoklasistki, Drodzy Ósmoklasiści,

od 16 do 25 marca, w dni powszednie, znajdziecie – na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie przygotowaliśmy dla Was zadania z języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII, matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII, języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności. Zadania będziemy publikować codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00. Przez pierwsze dwa dni w każdym zestawie – oprócz samych zadań – znajdziecie kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych. Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem. Rozwiązując zadania, możecie korzystać i z samej lektury, i ze swoich notatek lub książek, i z zasobów internetu. Pamiętajcie, żeby zawsze starać się zweryfikować, czy treść danej strony internetowej pochodzi ze źródła godnego zaufania. Możecie sprawdzić, m.in., kto jest autorem tekstu; czy strona jest, np. w domenie .gov albo .edu; czy strona jest aktualizowana; czy jest tworzona np. przez nauczyciela albo pracownika uniwersytetu (takie informacje często znajdziecie w zakładce „O nas” albo „Kim jesteśmy”). Nie przejmujcie się, jeżeli nie potraficie udzielić bezbłędnej odpowiedzi w każdym zadaniu. Czas powtórek przed egzaminem dopiero się rozpoczyna. Ważne, aby go dobrze wykorzystać. Te dni czasowego zawieszenia zajęć, które są przed nami, to bardzo dobra okazja, aby powtórzyć to, co już było; poćwiczyć to, co jeszcze sprawia Wam trochę kłopotów; przypomnieć sobie lektury; posłuchać i poczytać coś w języku obcym. Jeżeli macie taką możliwość –poproście rodzica albo nauczyciela, aby przeczytał Wasze odpowiedzi w zadaniach otwartych. Posłuchajcie, jakie uwagi Wam przekaże. I koniecznie codziennie trochę poruszajcie się –poćwiczcie w domu. Nie spędźcie całego dnia przed ekranem laptopa, komputera lub telefonu. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania odporności. Pamiętajcie o tym, aby dbać i o umysł, i o ciało!

Z pozdrowieniami,

Marcin Smolik

dyrektor CKE

W związku z epidemią koronawirusa administracja szkoły pracuje zdalnie!!! Prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub pocztą elektroniczną: sekretariat@zsswierzowa.pl

W sprawach związanych z działaniem dziennika elektronicznego proszę pisać na adres szkolnego administratora: admin@zsswierzowa.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.

Do dyspozycji uczniów jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów.

Przypominam również o stronie dlaucznia.migra.pl gdzie uczniowie znajdą w dziale „praca samodzielna” zadania z informatyki dla każdej klasy.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie!!!

Proszę uczniów i rodziców aby oprócz zakładek „Wiadomości” i „Ogłoszenia” sprawdzali również zapisy w „Terminarzu” dziennika elektronicznego.
Znajdziecie tam także informacje o przygotowanych przez nauczycieli zadaniach do wykonywania w domu!

Drodzy uczniowie! Pamiętajcie o kwarantannie i jeśli to nie jest konieczne – nie wychodźcie z domu!!!

Prosimy uczniów i rodziców o odbieranie listów przez zakładkę „Wiadomości” dziennika elektronicznego!
Nauczyciele będą przekazywać w ten sposób ważne informacje i zadania dla uczniów.
Jednocześnie nadmieniamy, że moduł wiadomości dostępny jest tylko przez przeglądarkę i nie działa w aplikacji mobilnej na tabletach i smartfonach!!!

Ignacy Łukasiewicz to postać niezwykła, znany przede wszystkim z wynalezienia lampy naftowej i stworzenia podstaw przemysłu naftowego, łączył aktywność przedsiębiorcy z pasją społecznika i działacza politycznego. Zanim został znanym w całej Galicji nafciarzem, był szanowanym i oddanym swojej pracy aptekarzem. 8 MARCA – to dzień urodzin Łukasiewicza, dlatego chcąc uczcić jego pamięć, 6 marca obchodziliśmy Dzień Patrona w naszej szkole. Tegoroczne obchody to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane z inicjatywy P. dyrektor Małgorzaty Pelczar.

P. dyrektor, zaproszeni goście: władze gminy Chorkówka, dyrektorzy  placówek oświatowych z naszej gminy noszących imię Łukasiewicza, przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą, w asyście pocztów sztandarowych ze SP w Świerzowej Polskiej oraz Chorkówki, a także delegacji uczniów z Bóbrki złożyli wiązanki i zapalili znicze na cmentarzu zręcińskim przy grobie wynalazcy. Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście wzięli udział w nabożeństwie, któremu przewodniczył proboszcz ks. Wacław Socha. W trakcie Mszy Św. przypomniano zasługi wielkiego wynalazcy, filantropa, społecznika, patrioty, człowieka o wielkim sercu i umyśle.

Po nabożeństwie, uczestnicy obchodów zgromadzili się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej. Tu uroczyście odśpiewano hymn szkoły, a następnie P. dyrektor wraz wicedyrektorem przywitała młodzież szkolną oraz zaproszonych gości , a wśród nich: proboszcza Parafii Zręcin ks. Wacława Sochę, ks. kanonika Edwarda Stępnia, radną powiatu krośnieńskiego P. Monikę Subik –  etatowego członka Zarządu Powiatu Krosno, P. Janusza Pudło – dyrektora EXALO DRILLING i prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego , P. Tadeusza Waisa i P. Żołnę – członków Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, wójta gminy Chorkówka- P. Grzegorza Węgrzynowskiego, zastępcę wójta, P. Tomasza Tłuściaka,  dyrektor CUO – P. Gabrielę Nizianty, radnego Świerzowej Polskiej – P. Piotra Kozubala, dyrektorów szkół z gminy Chorkówka noszących imię Ignacego Łukasiewicza- P. Helenę Nowak oraz P.  Elżbietę Borek, dyrektor gminnego żłobka „Akademia Malucha” – P. Barbarę Surowaniec, P. Stanisławę Kaszę – dawną dyrektor SP w Świerzowej Polskiej, przewodniczącego Rady Rodziców – P. Macieja Fabera, sołtysa Świerzowej Polskiej, P. Bogusławę Kawalec, P. Marię Żołnę – przewodniczącą zespołu „Seniorzy”, P. Ewę Misiak- przewodniczącą KGW, emerytowanych nauczycieli i pracowników ZS w Świerzowej Polskiej, grono pedagogiczne oraz rodziców.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły – Ignacego Łukasiewicza została przygotowana przez P. Małgorzatę Jakubowską, P. Agnieszkę Sząbarę oraz P. Krzysztofa Krężałka. W programie artystycznym młodzież zaprezentowała postać Patrona, znaną i szanowaną nie tylko w Polsce, jego zasługi i dokonania nie tylko jako naukowca i wynalazcy. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator, z czasem dorobił się na ropie naftowej dużego majątku. Był również wielkim społecznikiem. Propagował zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali, finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Dążył do rozwoju rodzącego się tam przemysłu naftowego, nie skupiając go całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając i pomagając w tworzeniu również innych firm. Uczniowie wcielając się w przedstawiane postaci, doskonale „oddali ducha” tamtych czasów.

Wyjątkowego charakteru dodała widowisku piękna dekoracja nawiązująca do okolicznej przyrody lasów bobrzeckich oraz mieszkania wynalazcy i apteki. Autorami scenografii byli: P. Anna Dubis oraz P. Franciszek Czyż, który wykonał ponad trzymetrowy prototyp szybu wiertniczego. Nad oprawą muzyczną czuwała P. Agata Samborowska Zajdel. Na koniec P. dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości, wręczyła nagrody uczniom za udział w konkursach „Ignacy Łukasiewicz – nasz patron” i „W blasku lampy Łukasiwicza”, a następnie oddała głos zaproszonym gościom. Ciepłe słowa, podziękowania skierowali do wszystkich: P. Janusz Pudło – dyrektor EXALO DRILLING, P. Grzegorz Węgrzynowski – wójt naszej gminy, P. Monika Subik – radna powiatu oraz P. Bogusława Kawalec – sołtys wsi. Na ręce P. dyrektor złożono upominki i życzono młodzieży naśladowania postawy wybitnego człowieka, naftowca, Patrona naszej szkoły.

Jesteśmy dumni, że właśnie patron naszej szkoły pozostawił widoczne ślady w naszej gminie – naszej małej ojczyźnie. Dlatego naród zaliczył Go do najszlachetniejszych  synów tej ziemi, tymi słowami P. dyrektor pożegnała uczestników obchodów I Dnia Patrona w naszej szkole.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości serdecznie dziękujemy!

W naszej placówce w lutym bieżącego roku odbywała się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Raport z ewaluacji jest dostępny w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz na stronie http://www.npseo.pl. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z raportem!

W dniu 27 lutego 2020 r. uczniowie klas VII i VIII brali udział w projekcie edukacyjnym w Krośnie, którego celem było upamiętnienie Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Jana Sas Zubrzyckiego w ramach 8 edycji żywych spotkań z historią żołnierzy wyklętych przygotowali widowisko muzyczno-poetyckie. Jego główną postacią był rotmistrz Witold Pilecki. W tematyce tego spektaklu wybrzmiewały słowa: patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, niezłomna postawa.

Mottem całego spotkania było: „nie pozwólmy zginąć poległym bohaterom…”

W poniedziałek 2 marca do naszej placówki przyjechali goście – aktorzy z Teatru Lalek „Kukiełka” z Ptaszkowej. Dzieci zostały zaproszone na przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka”. Jest to opowiadanie o Szewczyku, który wędruje przez świat w poszukiwaniu przygód. Dobre serce i wrażliwość sprawiają, że bohater nie potrafi przejść bezczynnie obok cierpienia i krzywdy innych.

Dzieci z dużym zaciekawieniem śledziły losy Szewczyka, by na koniec usłyszeć bardzo ważne przesłanie „Czyń zawsze dobro, a ono kiedyś do Ciebie powróci”.

25 lutego 2020 r. w przedszkolu, w grupie starszej oraz w klasach piątych szkoły podstawowej odbyły się warsztaty na temat „Świat bez smogu” z programu „Biznes Kontra Smog”. Warsztaty przeprowadziła pani Żaneta Bochniak przedstawiciel firmy PwC. Głównym celem było uświadomienie dzieciom:
1. Co to jest smog?
2. Co robić gdy powietrze jest mocno zanieczyszczone?
3. Co robić, aby zapobiegać powstawaniu smogu?
Podczas warsztatów dzieci rysowały przyczyny powstawania smogu, segregowały przedmioty, które można spalić, rozwiązywały quiz. Na zakończenie każde dziecko otrzymało upominek.

tekst  p. Elżbieta Dubis

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie przygotował Event Młodych Przedsiębiorców – giełdę zawodów oraz Dzień Otwarty Szkoły, którego honorowym patronatem był Urząd Miasta Krosna. Uczniowie naszej szkoły mogli na miejscu zapoznać się z bazą dydaktyczno-wychowawczą szkoły, jej ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021 oraz z przedstawicielami wielu branż, którzy w bezpośredniej rozmowie przedstawili możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, jakie daje szkolnictwo zawodowe. W ramach eventu mogli uczestniczyć w pokazach fryzjerskich, gastronomicznych i chemiczno-analitycznych oraz degustacji wyrobów gastronomicznych i cukierniczych. Kulminacyjnym punktem pobytu była loteria, której los okazał się szczęśliwy dla jednej z naszych uczestniczek, a dwie główne nagrody (lot balonem nad Krosnem) przypadł uczniom jednej ze szkół naszej gminy.

 

W Polsce pączki wypiekano już w XVII wieku. Niektóre pączki gospodynie nadziewały orzechami lub migdałami, a trafienie na taki wypiek wróżyło szczęście i dostatek. Nie wiadomo dokładnie, skąd tak naprawdę pochodzą pączki, ale według Encyklopedii Brockhausa, to specjalność niemiecka i południowo-austriacka.
Według niektórych tłusty czwartek to święto niepotrzebne i skłaniające do rozpusty i grzechu. Już Mikołaj Rej pisał „W niedzielę mięsopustną, kto zasię nie oszaleje /…/ twarzy nie odmieni, maszkar, ubiorów ku diabłu podobnych sobie nie wymyśli, już jakby nie uczynił chrześcijańskiej powinności dosyć”. Mięsopustami określano niegdyś właśnie tłusty czwartek.
Tłusty czwartek  rozpoczyna ostatki czyli ostatni tydzień karnawału, który trwa do Środy Popielcowej. Data tej tradycji jest ruchoma i zależy od tego, kiedy obchodzimy Wielkanoc. W 2020 roku, zgodnie z tradycją, objadaliśmy się pączkami 20 lutego. Aby dochować tradycji, uczniowie z SU wraz z przewodniczącym  Rady Rodziców P. M. Faberem i P. dyrektor poczęstowali wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły przepysznymi pączkami. Dziękujemy za te słodkości!

14 lutego 2020 r. uczniowie klas V, VI, VII oraz VIII pod opieką pani Beaty Malik, pani Małgorzaty Jakubowskiej oraz pana Artura Jasłowskiego udali się na wycieczkę do Sanoka. Pierwszym przystankiem było Muzeum w Sanoku, gdzie uczniowie obejrzeli kolekcję ikon. Kolekcja w Sanoku jest największą kolekcją w Polsce i obejmuje ponad 1000 ikon. Uczniowie dowiedzieli się jak powstawały ikon oraz co miały one przedstawiać. Następnym etapem wycieczki była wystawa malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Autor był rodem z Sanoka i w testamencie zapisał całą kolekcję, jak również całą pracownię, w której powstawały jego obrazy. Uczniowie zobaczyli prace Zdzisława Beksińskiego, które nie należą do łatwych, jednak zatrzymują swoim kunsztem i różnorodnością. Ostatnim etapem wycieczki było, niecierpliwie wyczekiwane, lodowisko „Arena Sanok”. Po wybraniu właściwych łyżew uczestnicy wycieczki udali się na taflę, gdzie oddali się jeździe w rytm muzyki płynącej z głośników lub nauce jazdy na łyżwach. Nawet opiekunowie skusili się na jazdę na łyżwach. Oczywiście nie obyło się bez drobnych, niegroźnych upadków i wpadek. Rekompensatą była gorąca czekolada lub kawa, która bardzo smakowała na chłodnej tafli. Całość wycieczki i jazdy została uwieczniona na dołączonych zdjęciach. Po dwugodzinnej jeździe na lodowisku oraz posiłku w dobrych nastrojach wróciliśmy do szkoły.

3 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pielęgniarką, panią Danutą Kisielewicz. Wizyta pielęgniarki miała związek z zagrożeniem rozprzestrzeniającego się na terenie Azji i niektórych państw Europy koronawirusem. Uczniowie naszej placówki, mając na uwadze własne bezpieczeństwo i niekompletną wiedzę na temat nowej choroby wyszli z inicjatywą takiej prelekcji. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z trzech grup przedszkolnych – 3, 4 latki, 5 latki i 6 latki oraz uczniowie klas I-VIII. Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej o nowym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą koronawirus. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „przeniosły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej (np. w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii) i zakaziły kolejne osoby. Uczniowie mieli wiele pytań, na które szczegółowo odpowiedziała prelegentka. Ponadto pani pielęgniarka utrwaliła wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie i higienę, a w szczególności jak prawidłowo myć ręce. Uczniowie  otrzymali  wiele cennych wskazówek dotyczących zasad zdrowego odżywiania podkreśliła olbrzymie znaczenie jakie dla zdrowia ma pełnowartościowy posiłek, picie odpowiednio dużej ilości wody oraz spożywanie owoców i warzyw.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Chorkówka oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chorkówka Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej ogłasza zapisy dzieci do Przedszkola, oddziału przedszkolnego (zerówki) oraz klasy I Szkoły Podstawowej.
Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej w budynku B przy ul. Szkolnej 31 od 3 do 10 lutego 2020 r. Druki można pobrać w sekretariacie, u wychowawców przedszkola lub ze strony internetowej.
Na życzenie zainteresowanych rodziców istnieje możliwość zapoznania się z bazą przedszkola i szkoły po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem Zespołu Szkół.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!!

Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
ZAŁĄCZNIKI

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I
ZAŁĄCZNIKI

„Żyj swoimi marzeniami, ale nie prześnij swojego życia” to motto dla podróżników z grupy „trzask.pl”, którzy realizują wielkie marzenie z dzieciństwa  i odbywają  egzotyczne podróże po całym świecie. We wtorek 28 stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły przenieśli się w wirtualną podróż po Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. „Muzyk amator, miłośnik dobrego jedzenia, zarażający radością i dobrym humorem”, p. Maciej Kras – podróżnik z grupy „trzask.pl”, był gościem naszej szkoły. Dzięki bardzo ciekawej prezentacji mogliśmy poznać środowisko, kulturę i obyczaje obu krajów muzułmańskich. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o historii przywódców – Sułtanie Qaboosa  i Szejku Zayeda, o życiu na  piaszczystej pustyni Sharqiya, w jaki sposób wielbłądy pomagają tubylcom przetrwać na pustyni, itp. Podróżnik ubarwił swoje opowieści przepięknymi fotografiami, które wzbudziły zachwyt  u młodzieży. Wielki Kanion – czyli Wadi Ghul w górach Al Hajar na północy Omanu, gdzie podróżnicy spędzili noc nad jego krawędzią czy plaża, na której Żółwie Zielone składają swoje jajka, to miejsca, które wywołały niezwykłe poruszenie wśród młodzieży szkolnej. Jednak prawdziwe emocje to podróż do Dubaju. Byliśmy wraz z podróżnikami na 125 piętrze Burj Khalifa – najwyższej obecnie budowli na naszej planecie. I chociaż temperatury w tym kraju sięgają ponad 40 st. C, Arabowie maja stok narciarski na środku pustyni. Ciekawostką  było również to, że mieszkańcy Dubaju mają inne ciekawe hobby, bardzo kosztowne, mianowicie hodują sokoły i pielęgnują je w największym na świecie szpitalu dla sokołów w Abu Dhabi. Na koniec p. podróżnik zaprezentował nam niesamowity pokaz mody arabskiej, a modelami byli nasi uczniowie. Mogliśmy rozkoszować się również cudownie pachnącymi kadzidłami, które w Omanie są na wagę złota.
Wspaniała podróż dobiegła końca, ale czekamy na kolejne relacje i liczymy, że podróżnicy odwiedzą nasza szkołę nie jeden raz.

W najbliższy czwartek 30 stycznia 2020 r. odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące pierwszy okres nauki. Serdecznie zapraszamy rodziców w godzinach od 16:00 do 18:00.
Wyjątkowo prosimy wszystkich rodziców klasy VIII o przybycie na godzinę 16:00 w celu zapoznania się z warunkami przebiegu egzaminu ósmoklasisty oraz analizą wyników egzaminu próbnego.

11 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa, na którą czekali zarówno ci mali, jaki i nieco więksi uczniowie. Zabawa stała się doskonałą okazją, by zaprezentować najnowsze trendy mody oraz zintegrować dzieci i młodzież przy dźwiękach ulubionej muzyki. Program tegorocznej imprezy był zróżnicowany. Nadzór nad jej organizacją sprawowała P. dyr. Małgorzata Pelczar. Zabawa podzielona została na dwie części. O godzinie 9.00 sala gimnastyczna wypełniła się najmłodszymi miłośnikami tańca i dobrej zabawy, czyli uczniami klas 0-III oraz przedszkolakami. Kostiumowy bal karnawałowy zgromadził: księżniczki, wróżki, odważnych kowbojów, piratów, itp. Wszyscy cudownie bawili się w towarzystwie wychowawców i rodziców, uczestnicząc w konkursach przygotowanych przez animatora. Jak co roku, rodzice chętnie pomogli w zorganizowaniu poczęstunku dla wszystkich swoich pociech, za co serdecznie dziękujemy! Przy okazji balu, rodzice zorganizowali akcję charytatywną na rzecz chorego Jasia. Wszyscy mogli ofiarować „cegiełkę dobra” dla małego kolegi, kupując przysmaki przygotowane przez Radę Rodziców. Starsi uczniowie rozpoczęli karnawał o godzinie 17.00. Wspólne fotografie, korowody, kółeczka czy konkursy wprawiły w doskonały nastój uczniów z klas IV – VIII. Dziewczyny w błyszczących strojach i niecodziennie wyglądający chłopcy z niezmożoną energią i animuszem bawili się w rytm utworów z aktualnych list przebojów. Królowało „Disco Polo”, ale pojawiły się też mocniejsze rockowe rytmy. Od czasu do czasu, spokojniejsza muzyka pozwalała na nawiązanie bliższych relacji w mniejszych grupach. Nie można nie wspomnieć, że taniec „Belgijka”, tak dobrze znany w naszej szkole, został chętnie i doskonale reaktywowany podczas wspólnej zabawy.
To był udany, pełen wrażeń karnawałowy dzień. Szkoda, że na następny trzeba czekać cały rok.

W tym roku ferie zimowe zawitały do nas wyjątkowo szybko bo już w dniach 13 – 26 stycznia 2020 r. Życzymy wszystkim udanego odpoczynku! Jednocześnie przypominamy uczniom o bezpiecznym spędzaniu czasu podczas zabaw zimowych na świeżym powietrzu. Z rozwagą i umiarem korzystajcie z komputera i Internetu!
Czekamy na Was całych, zdrowych i wypoczętych po feriach w poniedziałek 27 stycznia 2020 r.

Saksofon (wł. sassofono, skrót: sass.; ang. saxophone, sax.) – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych. Mimo metalowego korpusu, zaliczany jest do drewnianych, ponieważ posiada drewniany stroik tak jak klarnet i dźwięk możemy uzyskać poprzez czarę tak samo jak w klarnecie. Saksofon skonstruowany został przez Adolpha Saxa w pierwszej połowie XIX wieku.  Występuje w dziewięciu odmianach, różniących się wielkością i zakresem dźwięków. Od najmniejszych saksofonów – soprillo, po największe – subkontrabasowe. Do podstawowych i najpopularniejszych odmian saksofonów zaliczają się: sopranowy, altowy, tenorowy oraz baryton. I właśnie tę rodzinę saksofonów mogliśmy podziwiać na koncercie kwartetu „Saxyma”, 9 stycznia 2020 r. w naszej szkole.
Uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle, wraz ze swoim nauczycielem, Edwardem Madejem, dali popisowy koncert, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności naszej szkoły, uczniów klas 0 – VIII. Była to prawdziwa uczta muzyczna, a jak powszechnie wiadomo „muzyka łagodzi obyczaje”. Muzycy przedstawili bogaty repertuar utworów i aranżacji muzycznych. Znalazły się tu utwory Vivaldiego (fragm. koncertu „Cztery Pory Roku” – „Zima”), motywy muzyczne z bajek „Koziołek Matołek”, „Pszczółka Maja” oraz filmu „Różowa Pantera”, hejnał z Wieży Mariackiej, walc Szostakowicza, melodia ludowa – oberek, etiuda Chopina op. 10 nr 3. Znane tematy filmowe, często grane przez pełny skład orkiestry, w kameralnych aranżacjach na kwartet saksofonowy wybrzmiały niezwykle subtelnie i przykuły uwagę tak wybrednych krytyków, jaką jest dzisiejsza młodzież. Uczniowie nagradzali gromkimi brawami wykonawców, poruszali się w takt muzyki i chętnie włączali się  śpiewając najpiękniejsze kolędy. Skoro czas Bożego Narodzenia, więc nie mogło zabraknąć kolęd: „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy śliczna Panna”, „Lulajże Jezuniu” czy „Bóg się rodzi”. Śpiewanie kolęd jest naszą tradycją narodową i chrześcijańską, a muzycy z „Saxymy” dali nam możliwość jej kultywowania. Zwieńczeniem koncertu była skoczna melodia, która stała się „rozgrzewką” przed sobotnią zabawą choinkowa, bo  w takt muzyki, „nogi same podrygiwały do tańca”.
Mamy nadzieję, że spotkanie uczniów z muzykami rozbudzi w młodzieży nowe zainteresowania muzyczne, spowoduje, że będą chcieć uczyć się grać na instrumentach. „Muzyka otwiera nas na miłość i szacunek”- te słowa P. Edwarda Madeja niech staną się drogowskazem i zacznijmy słuchać muzyki poważnej!

Dziś niebo się otwiera
Dziś Bóg człowiekiem się staje,
Dziś rodzi się Bóg – Miłość.

20.12.2019 r. uczniowie klas II i III przedstawili w naszej szkole jasełka – „Jest taki dzień”. 41 małych aktorów przypomniało historię narodzin Jezusa w Betlejem. Aby wcielić się w role, rodzice pomogli dzieciom, przygotowując odpowiednie stroje. W inscenizacji wziął udział chór z naszej szkoły, śpiewając znane kolędy i pastorałki. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się wspólne kolędowanie. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Pani Dyrektor z Wicedyrektorem złożyli obecnym na sali życzenia. W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszyscy udali się do domów.

BN2019

„Zabierzcie ze sobą Dziecinę, niech świat okryje miłością, niech bólu nie zazna nikt” to fragment kolędy, którą swój występ zainaugurowali śpiewacy z zespołu „Seniorzy”.
Każdego roku wielu z nas z niecierpliwością czeka na okres Bożego Narodzenia i kolędy, które rozbrzmiewają w naszych domach. Muzyka łączy i zbliża ludzi, a polska tradycja bożonarodzeniowa jest niepowtarzalna. Chcąc przedłużyć ten wyjątkowy czas –  p. dyrektor zaprosiła zespół „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej do wzięcia udziału w koncercie kolęd i pastorałek, który odbył się w środę,  18 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej.
W koncercie wystąpił także chór składający się z uczniów naszej szkoły pod kierownictwem p. Agaty Samborowskiej – Zajdel. Spotkanie na wspólnym kolędowaniu uczniów, nauczycieli,  rodziców i najstarszych przedstawicieli naszej miejscowości stworzyło znakomitą okazję do integracji międzypokoleniowej. Przepiękne kolędy, pastorałki wykonane przy akompaniamencie akordeonu wprowadziły wszystkich słuchaczy w atmosferę radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Po wspólnym odśpiewaniu kilku kolęd, p. dyrektor złożyła życzenia przybyłym gościom i na ręce artystów przekazała drobne upominki jako wyraz wdzięczności za poświęcony czas i trud. W imieniu zespołu „Seniorzy” p. Maria Żołna życzyła radosnych świąt całej społeczności szkolnej i ofiarowała uczniom upieczone przez panie z zespołu pierniczki bożonarodzeniowe. „Wspólne śpiewanie kolęd to tradycja, którą warto pielęgnować i przekazywać go kolejnym pokoleniom, a radość i uśmiech starszych ludzi to najlepsza motywacja do podejmowania różnych działań na rzecz naszego środowiska” – tymi słowami p. dyrektor  podsumowała muzyczne świąteczne widowisko.
Po wspólnym kolędowaniu, zaproszeni goście oraz cała społeczność naszej szkoły zasiedli do stołu wigilijnego, złożyli sobie życzenia i w miłej atmosferze spędzili czas.

17 grudnia 2019 r. uczniowie klas VI, VII oraz VIII pod opieką opiekunów wybrali się do Rzeszowa na wycieczkę w ramach edukacji medialnej.
Pierwszym miejscem, które uczniowie zobaczyli był odział Telewizji Polskiej w Rzeszowie. Uczniowie dowiedzieli się o misji oraz pracy TVP Rzeszów. Zwiedzanie zaczęło się w archiwum, gdzie uczniowie dowiedzieli się o materiałach i produkcjach w tym oddziale telewizji oraz jak ważna jest właściwa archiwizacja zgromadzonych materiałów w celu przygotowania wszelakich programów telewizyjnych. Kolejnym miejscem, które odwiedzili uczniowie była reżyserka, i tu również uczniowie poznali podstawy przygotowania i emisji znanych im programów TVP Rzeszów. Następnie uczniowie zwiedzili studio, w którym nagrywane są programy telewizyjne np. „Aktualności”. Nie ma co ukrywać, że studio zrobiło na wszystkich spore wrażenie, uczniowie mogli z blisko zobaczyć studio, kamery oraz obejrzeć film o codziennej pracy redaktorów i pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie programów emitowanych na antenie.
Kolejnym etapem wycieczki było Radio Rzeszów, do którego wycieczkowicze dotarli po krótkiej, pieszej wędrowce. W największej sali nagrań uczniowie dowiedzieli się o historii radia, emitowanych programach oraz pracy w radiu. Kolejnym etapem było zwiedzanie studiów, które używane są do nagrania audycji radiowych, słuchowisk. Uczniowie, między innymi, uczestniczyli w nadawanej na żywo audycji radiowej obserwując ją z reżyserki. Dodatkowo  odwiedzili miejsce, które koordynuje docierające i wysyłane sygnały radiowe. Przekonali się również, że praca redaktorów może być zabawna i obfitować w wiele śmiesznych wpadek językowych, które są jednak skrupulatnie usuwane przed emisją programu.
Ostatnim i chyba najbardziej wyczekiwanym miejscem było jednak Kino Helios, gdzie uczniowie obejrzeli film „Czarownica 2”, który dzięki fabule oraz znakomitym efektom specjalnym zrobił duże wrażenie na wycieczkowiczach i okazał się chyba jednak najciekawszym punktem wycieczki. Choć po zapytaniu uczniów o wrażenia zdania zdawały się być podzielone. Po obejrzeniu filmu uczniowie w dobrych nastrojach wsiedli do autokaru i zabierając bezcenne wrażenia bezpiecznie wrócili do domu.

Zapachniało świętami za sprawą miłych gości – Pań z Koła Gospodyń Wiejskich naszej miejscowości. Pani Dyrektor była inicjatorką działania na rzecz szkolnej społeczności, dzięki której młodzież mogła poznać tajniki wypieku bożonarodzeniowego przysmaku – pierniczków.
Dziewczęta i chłopcy pod okiem życzliwych mistrzyń wykrawali pierniczki – gwiazdki, serca, dzwoneczki, choinki, a po kilku minutach zdobili ciasteczka bielutkim lukrem i kolorową posypką. W miłej i wesołej atmosferze czas minął bardzo szybko. Wspólne zdjęcie, gorąca herbata, a przede wszystkim świąteczne życzenia były zwieńczeniem radosnego wieczoru.
Dzielimy się świątecznym klimatem przekazując świąteczny upominek – przepisami na pierniczki:

Pierniczki
1 szklanka miodu
1 szklanka cukru
15 dag margaryny lub masła
1 szklanka kwaśnego mleka
5 żółtek
1,20 kg mąki
przyprawa do piernika
1 łyżka sody
1/2 łyżeczki amoniaku
1 łyżka kakao
1 łyżka cynamonu
Wykonanie:
Masło, miód i cukier roztopić w rondelku i ostudzić. Do wystudzonych produktów dodać żółtka i resztę składników. Wszystko wyrobić w rondlu, po wyrobieniu przełożyć na stolnicę i rozwałkować.
Wykrawać pierniczki o grubości ok 7mm. Piec na blaszce wyścielonej papierem do pieczenia w temperaturze 200 stopni przez 15 min.

Pierniczki – przepis Pani Marii
1/4 kostki margaryny
1 szklanka cukru              } podgrzać lekko w misce do uzyskania płynnej (gęstej) masy.
4 łyżki miodu
Gdy przestygnie dodać: 2 całe jajka, 4 łyżki śmietany.
Przyprawy:
5 ziaren ziela angielskiego
5 ziaren pieprzu                } rozbić w moździeżu
10 ziaren goździków
1 łyżeczka cynamonu
1 kopiata łyżeczka sody
Wszystko wymieszać razem łyżką. Dodać więcej niż 1/2 kg mąki i dalej mieszać łyżką. Konsystencja ciasta powinna wyglądać jak masa na bułkę drożdżową. Odczekać 1-2 godziny lub do następnego dnia. Z ciasta należy uformować kuleczki (ok. 10-12). Z jednej kulki uformować wałek o długości ok. 13 cm, a następnie go spłaszczyć. 4 wałeczki mieszczą się na blaszce piekarnikowej.
Pierniczki dekorujemy lukrem wykonanym z:
25 dag cukru pudru
5-6 łyżek wrzątku
soku z cytryny.

Początek grudnia wiąże się z bardzo przyjemnym zwyczajem, jakim są Mikołajki. Co roku obchodzone one są 6 grudnia, we wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Współcześnie jednak tę postać bardziej kojarzymy z poczciwym, brodatym staruszkiem ubranym w czerwony kombinezon, który podróżując na latających saniach wręcza prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. Jest to jednak idea zaciągnięta z amerykańskich obchodów. Te nasze rodzime przedstawiają świętego Mikołaja w znacznie inny sposób. Postać świętego Mikołaja obecna jest zarówno w wierze katolickiej i prawosławnej. Źródła historyczne nie są zgodne co do tego, kiedy dokładnie przyszedł na świat święty, ale miało to się wydarzyć gdzieś między 250 a 286 rokiem naszej ery. Pewnym jest natomiast, że Mikołaj wywodził się z zamożnej rodziny z Patary, położonej w zachodniej Lykii, prowincji Azji Zachodniej, a na terenach obecnej Turcji. Według zapisów historycznych, rodzice pozostawili Mikołajowi fortunę, którą rozdał ubogim. Sam został w 300 roku biskupem i zarządzał diecezją w stolicy Myry. W trakcie swojej posługi zasłynął ze świętości, poświęcenia i cudów. Święty Mikołaj był też ofiarą prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Biskup został nie tylko uwięziony, ale i zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron. Dopiero w 313 roku po uprawomocnieniu przez cesarza Konstantyna chrześcijaństwa, Mikołaj został uwolniony i mógł wrócić do Myry. Święty zmarł około 350 roku, a data jego śmierci stała się dniem jego wspomnienia. Tak więc święty Mikołaj tak naprawdę nie powinien nam się kojarzyć z brzuchatym, siwym dziadkiem w czerwonym kombinezonie, a z postacią hojnego biskupa, który oddał wszystkie swoje bogactwa. To właśnie takiego świętego Mikołaja znali nasi przodkowie.
Jak co roku, św. Mikołaj przybył także do naszej szkoły , by hojnie obdarować wszystkie dzieci, te młodsze i te starsze. Z wypiekami na twarzy uczniowie szkoły oczekiwali przybycia staruszka. A ten, pomimo wielu obowiązków i sędziwego wieku, nie zapomniał o żadnym z uczniów. Każde dziecko otrzymało wymarzony i wyczekany podarunek. Jak widać wszyscy byli grzeczni i zasłużyli na prezent, a Mikołaj, jak to ma czasem w zwyczaju, nie wręczył nikomu rózgi. Tak trzymać kochane dzieci!

7 grudnia 2019 r. odbył się Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Judo w Jaśle. W zawodach wystartowało ponad 160 zawodników z podkarpackich klubów z Rzeszowa, Krosna, Dębicy, Jasła i Świerzowej Polskiej.
Zawodnicy z UKS „Jasiołeczka” spisali się bardzo dobrze i wywalczyli 10 medali. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
I miejsce – Julia Jureczko
III miejsce – Michał Dubis
IV miejsce – Martyna Faber
Gratulacje dla wszystkich zawodników!

W dniu 2 grudnia 2019 odbył się w naszej szkole Mikołajkowy Turniej Szachowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej.  To już IV edycja turnieju, który cieszy się sporym zainteresowaniem, jedyny wymóg to jakiś mikołajkowy akcent np. czapka Mikołaja lub Elfa.
W turnieju udział wzięło 12 uczniów oraz uczennic z klas III – VII i były to Nadia Szmist kl. Va, Anna Krzanowska kl. VIb oraz uczniowie Aleksander Janocha kl. III, Cyprian Janasz kl. Va, Kacper Wilk kl. Va, Szymon Prętnik kl. Va, Bartłomiej Lech kl. Vb, Bartosz Zuzak kl. Vb, Adrian Jureczko kl. VII, Hubert Szuba kl. VII, Jakub Szmist kl. VII oraz Eryk Warunek kl. VII.
Uczniowie rywalizowali systemem szwajcarskim, każdy z każdym na dystansie 7 rund w czasie 2 razy 10 minut (20 min. na partię). Rywalizacja przez cały turniej odbywała się w duchu ‘fair-play’ co bardzo cieszy. Do rundy trzeciej rywalizacja była dość wyrównana, gdzie uczniów zgromadzili od 1 do 3 punktów. W dalszej części turnieju rywalizacja wyglądała już nieco inaczej, a trójka uczniów zaczęła wysuwać się na prowadzenie.
Ostatecznie I miejsce w turnieju zajął Jakub Szmist kl. VII zdobywając komplet 7 punktów, II miejsce zajęła Anna Krzanowska kl. VIb z 5 punktami, a miejsce III przypadło Erykowi Warunkowi z wynikiem 4,5 punktów. Pozostali uczniowie uplasowali się na miejscach od IV do XII.  Na szczególne gratulacje zasługują dziewczynki, które rywalizowały na równi z chłopcami i nie ułatwiały im gry, Nadia Szmist kl. Va zajęła bardzo dobre V miejsce. Zwycięskie podium otrzymało dyplomy oraz nagrody w postaci słodyczy, pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa i słodkie nagrody pocieszenia.
Pani dyrektor Małgorzata Pelczar wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy oraz słodycze, po czym wszyscy w dobrych nastrojach stanęli do wspólnego zdjęcia.
Gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom, życząc dalszych sukcesów!

W ostatnim tygodniu listopada w naszej szkole odbyła się upragniona zabawa andrzejkowa przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie świetnie bawili się na dyskotece przy ulubionej muzyce. Humory dopisywały wszystkim, tym bardziej, że rodzice przygotowali słodki poczęstunek, a w bufecie można było zaopatrzyć się w popcorn i napoje. Nie zabrakło też wróżb. Tradycyjnie Samorząd Uczniowski przygotował zabawy i wróżby dla przedszkola i młodszych klas. Wróżby uchylały rąbka tajemnicy i przepowiadały przyszłość. Starsi i młodsi uczniowie wspaniale się bawili. Z wypiekami na twarzy odczytywali tajemne znaki, odkrywające przyszłość. Czy się spełnią? Na odpowiedź należy poczekać przynajmniej rok.

W piątek 30 listopada odbył się kiermasz słodkości, który przygotowali nauczyciele i pracownicy naszej placówki. Pieniądze w kwocie 2870zł, które zebrano na kiermaszu trafiły dla potrzebującej, chorej nauczycielki Pani Jolanty z naszej miejscowości. Uczniowie naszej szkoły jak zawsze nie zawiedli. Dyrektor szkoły oraz opiekunowie  Szkolnego Koła Caritas i Wolontariatu serdecznie dziękują za dar serca nauczycielom i pracownikom za przygotowanie słodkości, a uczniom i rodzicom za ofiarność.

DZIĘKUJEMY!

29 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych zmagając się z różnymi zasadami pisowni i wieloma kruczkami ortograficznymi.

Nauczyciele poloniści wyłonili zwycięzców:

klasy IV – VI:
I miejsce- Paulina Dubis VI a
II miejsce- Faustyna Buczyńska VI b
III miejsce-Filip Prajsner V b

klasy VII – VIII:
I miejsce: Hubert Szuba VII
II miejsce: Eryk Warunek VII
III miejsce: Adrian Jureczka VII

Zwycięzcom gratulujemy i do następnego razu! Już na wiosnę, w kolejnej edycji, spotkamy się ponownie. Czekamy na zgłoszenia!

koszListopad to bardzo gorący czas, jeśli chodzi o zawody sportowe. Za nami zmagania z piłki koszykowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży. W dniu 7.11.2019 roku na naszej hali sportowej odbył się etap gminny. Do rywalizacji zgłosiły się szkoły z Faliszówki, Szczepańcowej Kopytowej, Zręcina i Świerzowej. Po bardzo zaciętych meczach udało się wyłonić zwycięzców, którzy reprezentowali naszą Gminę na zawodach powiatowych. W kategorii dziewcząt wygrała drużyna ze Świerzowej, a w kategorii chłopców drużyna ze Szczepańcowej. Tydzień później nasze dziewczyny pojechały na zawody powiatowe do Rymanowa. Zmierzyły się tam z bardzo mocną drużyną gospodarza turnieju, z którą przegrały, zajmując II miejsce.

piłka ręcznaKilka dni po zakończeniu zmagań koszykarskich swoją rywalizację rozpoczęli młodsi uczniowie. W dniu 22.11.2019 roku na naszej hali odbył się turniej gminny w piłce ręcznej w ramach Igrzysk Dzieci. Do tej rywalizacji w kategorii dziewcząt przystąpiły szkoły ze Zręcina, Kopytowej, Bóbrki i Świerzowej. W Kategorii chłopców mecze rozgrywały szkoły ze Zręcina, Szczepańcowej, Kopytowej i Świerzowej. W kategorii dziewcząt wygrała szkoła ze Zręcina. Nasze dziewczęta wywalczyły III miejsce. W grupie chłopców zwyciężyła szkoła ze Zręcina. Chłopcy ze Świerzowej zdobyli IV miejsce. Gratulacje dla wszystkich drużyn, a zwycięzcom życzymy jak najlepszych wyników w etapie powiatowym.

001

Tradycyjnie podczas Rajdu Andrzejkowego zostały zorganizowane konkursy turystyczno-krajoznawczy oraz przyrodniczo-ekologiczny. Brawo dla Adriana, Eryka i Zuzi !

W chłodny ale słoneczny piątek grupa Świerzowskich Rajdowców wzięła udział w XVI Rajdzie Andrzejkowym. Wyprawę rozpoczęliśmy od wizyty nad grobem Ignacego i Honoraty Łukasiewiczów w Zręcinie. Stamtąd rozpoczął się raj pieszy na trasie Zręcin – Zręcin Przylaski – Żarnowiec. W Żarnowcu zwiedziliśmy Dwór Marii Konopnickiej oraz Starą Szkołę Ludową. Na zakończenie odbyły się konkursy turystyczno-krajoznawczy oraz ekologiczno-przyrodniczy. Rajdowcy wzięli również udział w andrzejkowym topieniu wosku oraz ognisku na którym upiekliśmy pyszne kiełbaski.

Szanowni Państwo,
w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła do hymnu”.
W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11, przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania.
W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN podziękowanie MEN

W październiku uczniowie klas I – III wzięli udział w konkursie zorganizowanym z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości pt. „Kotylion dla Niepodległej”. Do konkursu przystąpiło 41 chętnych uczniów, którzy wykonali według własnego pomysłu i z różnych materiałów wzory kotylionów. Wszystkie prace były ciekawe i starannie wykonane. Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony dyplomem i słodkim upominkiem.

potega_umyslu_plakat_ok

W dniu 08.11.2019 r. uczniowie klas I i II pod opieką pań wychowawczyń oraz nauczycielki języka angielskiego pojechali do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krośnie.
Przy biurze RDLP jest otwarte Centrum Edukacji Ekologicznej. Nasze dzieci wzięły tam udział w zajęciach edukacyjnych. Zajęcia prowadziła pani leśnik, która oprowadziła nas leśną ścieżką i pokazała przyrodę i zwierzęta występujące w lesie. Uświadomiła nam jak wiele funkcji spełnia las, oraz że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan przyrody.
Na koniec pani leśnik wręczyła wszystkim uczestnikom opaski odblaskowe z ilustracjami zwierząt żyjących w podkarpackich lasach oraz przekazała dla szkoły kolorowe książeczki i kolorowanki o tematyce leśnej.

Nie zastanawiamy się, co to znaczy wspólne dobro, interes narodowy, poczucie tożsamości. Jednak chcemy dbać o honor Polaka i żyć w pokoju. Dlatego też, pielęgnując polskie tradycje narodowe, 8 listopada w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej  odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Akademię przygotowali uczniowie klas IV – VIII pod kierownictwem p. Małgorzaty Jakubowskiej, Agnieszki Sząbary oraz p. Krzysztofa Krężałka. Nad oprawą muzyczną czuwała opiekunka chóru p. Agata Samborowska – Zajdel, a dekoracje były dziełem p. Anny Dubis. Recytowane utwory poetyckie, współczesne aranżacje pieśni patriotycznych wykonane przez chór szkolny przeniosły wszystkich w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność. Nasi mali aktorzy w dostępnej formie przedstawili los Polski pod obcym zaborem i patriotyzm Polaków niezależnie od stanu. Przygotowane inscenizacje niewątpliwie uświadomiły zgromadzonej publiczności, co znaczy słowo: Niepodległość.
Podsumowaniem rozważań nad słowem wolność było odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego, które nastąpiło w jakże symbolicznym czasie, o godzinie 11.11.
Po części artystycznej głos zabrała dyrektor naszej szkoły, pani Małgorzata Pelczar, która podziękowała organizatorom za pracę włożoną w obchody tego święta i życzyła wszystkim prawdziwej wolności, niezależnie, w którym zakątku świata się znajdują.
Narodowe święto przypomniało wszystkim zgromadzonym ważne dla każdego Polaka daty i wydarzenia historyczne, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę oraz dążenia niepodległościowe. Pan dyrektor P. Węgrzyn przypomniał zgromadzonym o wolnym dniu z okazji Święta Niepodległości. Ogłoszono również wyniki konkursu zorganizowanego w klasach młodszych na najpiękniejszy kotylion. Fundatorem nagród, które uczniowie otrzymają będzie Sklepik Szkolny.
Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystej akademii stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Myślimy, że nasi wychowankowie poczuli przywiązanie do historii, dumę z przynależności do narodu polskiego, szacunek do wartości, o które walczyli nasi przodkowie oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskich. Wyrazem tego była ich postawa w czasie uroczystości wyrażająca się poprzez odświętny strój oraz wzorowe zachowanie.
Barwy narodowe, godło, hymn oraz własnoręcznie wykonane kotyliony w barwach narodowych podkreśliły patriotyczny charakter akademii.

Orszak Świętych jest radosnym przedłużeniem Uroczystości Wszystkich Świętych. „Powołanie do świętości to zadanie dla każdego z nas. Na tej drodze może nas wspomagać wzór świętych, którzy niejako przecierają nam szlaki. Poznając ich życie i podążając ich śladami łatwiej jest kroczyć przez codzienność i dotrzeć do obranego celu”. Po raz kolejny, nasza szkoła włączyła się w akcję, której inicjatorem i propagatorem od kilku lat jest Szkoła Podstawowa w Zręcinie. Niosąc relikwie świętych i błogosławionych, ich figury i obrazy, a nawet sami wcielając się  w te role przez specjalną charakteryzację i przebranie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej i Szkoły Podstawowej w Zręcinie starali się pokazać światu i sobie, że „święty to nie  żadna  wyimaginowana postać  oglądana  na  obrazach  wiszących  w kościołach, ale zwyczajny człowiek przeżywający swoje życie wraz z Chrystusem”. Nasi mali „święci” przygotowali wspólnie z rodzicami i nauczycielami stroje i wcielili się w postacie:  św. Jana Pawła II, św. Stanisława Biskupa, św. Jana Kantego, św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Franciszka Marto i św. Hiacynty  Marto,  św.  Faustyny,  św.  Teresy  od  Dzieciątka  Jezus, św. Jana z Dukli, bł. ks. Jana Balickiego, bł. ks. Michała Sopoćki. Krocząc przez ulice Zręcina, we wspólnym orszaku w kierunku kościoła parafialnego, młodzież dała świadectwo temu, że poznawanie własnych patronów może być doskonałą okazją do tego, by samemu podążać w stronę świętości.

25 października p. Dyrektor, opiekunowie SKPCK wraz z zarządem uczestniczyli w obchodach 100 lecia PCK. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w krośnieńskiej Farze, której przewodniczył ks. Prałat Tadeusz Buchowski. Następnie w RCKP odbyła się uroczysta akademia podczas której wręczono medale okolicznościowe, pamiątkowe dyplomy oraz odznakę Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Uczniowie Szkoły Muzycznej „PRO MUSICA” w Krośnie uświetnili uroczystość pięknym koncertem.
Fotorelacja dostępna jest na stronie terazKrosno.pl.

23 października 15 uczniów – przedstawicieli Szkolnego Koła Caritas i Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunami odwiedziło groby zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły oraz grób Ignacego Łukasiewicza, ks. prałata J. Moskala, ks. proboszcza S. Łuksika i ks. M. Kaszowskiego. Przy grobach modliliśmy się i paliliśmy znicze. Towarzyszyła nam chwila zadumy i refleksji. Wspominaliśmy znane wszystkim słowa „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

W promieniach jesiennego słońca grupa siódmoklasistów pod uważnym okiem wychowawcy udała się na klasowy rajd. Trasa wędrówki wiodła przez Kobylany, stamtąd udali się podziwiać potężne wiatraki w Łękach Dukielskich aby w końcu dotrzeć do grodziska, celu wyprawy. Wzgórze to znajduje się na wysokości 426 m n.p.m., w VIII –XII wieku mieszkające tu plemiona obrały na swój potężny gród. Było ono otoczone poczwórnymi wałami i fosami, które są dobrze widoczne w terenie. Najlepiej widać je właśnie jesienią. Na zakończenie wyprawy wędrowcy posilili się smaczną kiełbaską z ogniska. Długość trasy została zmierzona w krokach – było ich ok. 23 tysiące. Zapraszamy do galerii zdjęć (A. Jasłowski, P. Cichocki, B. Malik)

W dniu 18 października 2019 r. odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów. Uczniowie po raz pierwszy złożyli ślubowanie przed sztandarem szkoły. Zanim Pani Dyrektor przyjęła ich do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej musieli zrzucić zaklęcie Złej Wróżki wędrując w daleką podróż do czterech krain. W Krainie Śpiewu przywitał ich Czerwony Kapturek i podarował klucz wiolinowy w nagrodę za zaśpiewanie piosenki. W Krainie Pracy czekał na nich Krasnal. Uczniowie chwalili się tym, czego już nauczyli się w szkole. Otrzymali symbol pracy – pszczółkę. Śnieżka czekała na nich w Krainie Miłości. Pierwszoklasiści udowodnili, że kochają swoją Ojczyznę i rodziców. Otrzymali symbol miłości – serce. Na koniec w Krainie Mądrości Kot w butach sprawdzał ich wiedzę z różnych dziedzin życia. Pierwszoklasiści udowodnili, że nie boją się szkoły oraz czekających ich obowiązków. W nagrodę otrzymali symbol mądrości – sowę. Zdobyli wszystko, co było potrzebne do zrzucenia zaklęcia i znów stali się pierwszakami. Na koniec uroczystości otrzymali życzenia od Pani Dyrektor i uczniów klasy II, III.
„Życzymy Wam Koledzy, w dniu święta Waszego,
by nikt nie żałował tu czasu spędzonego,
bo każdy po latach wniosku się doczeka,
że szkoła- to najpiękniejszy czas w życiu człowieka.”
Na pamiątkę tej doniosłej uroczystości Pan Wicedyrektor wręczył uczniom klasy I zakładki do książek a wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy. Rada Rodziców ufundowała upominki oraz wyjazd do Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, aby uczniowie mogli lepiej poznać patrona szkoły Ignacego Łukasiewicza.

Dzień Edukacji Narodowej ustanowiono 27 kwietnia 1972 roku, określając ustawą – Kartą praw i obowiązków nauczyciela – jako Dzień Nauczyciela. Od roku 1982 na mocy ustawy „Karta Nauczyciela” święto obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej.
Data 14 października upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (14 października 1773 roku). Komisję utworzono na polecenie króla Stanisława Augusta. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Cała społeczność szkolna, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji i obsługi, 14 października 2019 r. uczestniczyli w uroczystej akademii przygotowanej przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego, p. Renatę Janochę i p. Bogusławę Michalczyk.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w tym dniu do wszystkich świętujących. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w zabawnych scenkach przeplatanych piosenkami, przedstawili życie nauczyciela. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierunkiem p. Agaty Samborowskiej Zajdel. Miłym akcentem była samba zatańczona przez Amelkę i Radka. To nauczyciel, niezależnie od tego czy jest dyrektorem, wychowawcą klasy, czy pedagogiem szkolnym, zachęca do wytrwałości, budzi wiarę w posiadane siły i talent. Za ten wkład i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia młodzież wyraziła swoją wdzięczność gronu pedagogicznemu. Ciepłych słów nie szczędziła także dyrektor szkoły. P. Małgorzata Pelczar, która złożyła najgorętsze życzenia pracownikom naszej szkoły. Życzenia przekazał również Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, p. dyrektor CUO Gabrieli Nizianty, radna naszej miejscowości p. Alina Celej i p. sołtys Bogusława Kawalec. Na koniec uczniowie obdarowali wszystkich pracowników naszej szkoły jesiennymi wrzosami. Dyrektor, wicedyrektor i nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom i uczniom za pamięć i piękne kwiaty.

15 zawodników UKS „Jasiołeczka” Świerzowa Polska wystartowało 12.10.2019 r. w Rzeszowie w Międzynarodowym Turnieju Judo Dzieci  organizowanym przez Uczniowski Klub Judo „Millenium”.
W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy 3 miejsce!!!
Naszą szkołę reprezentowało 4 młodych judoków.
Ich sukcesy indywidualne to:
Złoty medal: Martyna Faber
Srebrny medal: Mikołaj Nabagło
Brązowy medal: Michał Dubis
VII miejsce: Michał Nabagło
Gratulujemy wszystkim zawodnikom!

Brawo Rajdowcy! Podczas Rajdu Pieczonego Ziemniaka zostały zorganizowane konkursy turystyczno-krajoznawczy oraz przyrodniczo – ekologiczny. Nasi rajdowcy rozłożyli konkurencję na łopatki 😎 

W dniu 11 października 2019 r. nasza szkoła była gospodarzem Igrzysk Młodzieży oraz Igrzysk Dzieci w Szachach Drużynowych.
W Igrzyskach Młodzieży udział wzięła Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej, gospodarz turnieju oraz drużyna  Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie. Drużyna w składzie Paweł Cichocki, Jakub Szmist, Eryk Warunek oraz Nadia Szmist przeszła do etapu powiatowego ponieważ była jedyną zgłoszona drużyna w tej kategorii wiekowej.  W Igrzyskach Dzieci udział wzięły dwie drużyny. Drużyna gospodarzy w składzie Bartosz Zuzak, Szymon Prętnik, Bartłomiej Lech oraz Anna Krzanowska oraz drużyna Szkoły Podstawowej ze Zręcina. Uczniowie rywalizowali na dystansie 4 rund 2 x 15 min. (30 min. na partie) na czterech szachownicach, przy czym na 4 szachownicy rywalizowały dziewczynki. Rywalizacja przebiegała w atmosferze ‚fair play’, a każdy zawodnik zdobywał cenne małe punkty co dało równie cenne duże punkty. Pierwsza, druga oraz trzecia runda zakończyła się wynikiem 2,5 pkt do 1,5 pkt dla gospodarzy.  Ostatnia runda również należała do gospodarzy, którzy wygrali 3,5 pkt do 0.5. Tym samym wygrana dała gospodarzom awans do rozgrywek powiatowych. Ostateczne wyniki prezentuje się następująco:

 1. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej – 11 pkt
 2. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie – 5 pkt

Gratulujemy zwycięstwa i awansu do powiatowej fazy rozgrywek, życząc tym samym dalszych sukcesów!

Sezon rajdowy rozpoczęty! 11 października drużyna rajdowa Świerzowscy Rajdowcy wzięła udział w IX Rajdzie Ekoturystycznym Pieczonego Ziemniaka. Wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania sali edukacyjnej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli. Stamtąd autokarem udaliśmy się do Stasiany, gdzie pod przewodnictwem Pana Ryszarda Majki przeszliśmy ścieżką przyrodniczą ,,W Przełomie Jasiołki” na gorę Ostra 😆 Góra ta nie bez powodu nosi swoje imię, podejście jest dość strome. Na zakończenie rajdu rozpaliliśmy ognisko na którym upiekliśmy pyszne kiełbaski i ziemniaczki. Tradycją rajdów są konkursy ekologiczno – przyrodniczy oraz turystyczno-krajoznawczy. Nasi rajdowcy (Oliwia Adamik, Paulina Guzik, Hubert Szuba oraz Eryk Warunek) zdobyli zaszczytne I, II oraz III miejsca 😆 Brawo!!! Zapraszam do galerii zdjęć.

O tym, że tabliczkę mnożenia warto znać, czy wręcz trzeba się z nią zaprzyjaźnić wiedzą wszyscy dorośli oraz starsi koledzy i koleżanki. Po wakacyjnej przerwie – czasie odpoczynku i relaksu, ale też i stagnacji czy wręcz regresie w sprawności rachunkowej, przyszła pora na przypomnienie sobie tabliczki mnożenia. Przygotowania obejmowały nie tylko trening poszczególnych działań. Tworzone były również plakaty tematyczne, na których uczniowie mogli wykazać się kreatywnością w jak najciekawszym przedstawieniu prawideł liczeniowych.
Na piątek 4 października była już pełna mobilizacja. Emocje towarzyszyły uzupełnianiu przykładów w łatwiejszym wariancie(przy znanych czynnikach), czy trudniejszym (przy znajomości jednego elementu mnożenia czy dzielenia oraz iloczynu lub ilorazu).
Zmagania konkursowe w różnych zakresach wyłoniły Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Ci, którym nie przyznano laurów będą musieli jeszcze ciężko popracować by Królowa nauk nie musiała się smucić.
Warto ćwiczyć nieustannie tabliczkę mnożenia i dzielenia bo:
– poprawiamy koncentrację,
– ćwiczymy pamięć,
– uczymy się różnych technik zapamiętywania liczb.

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 4 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w  Miejskiej Policji w Krośnie, aspirantem P. Marcinem Krówką.
Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie  zagrożenia mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Uczniom klas młodszych funkcjonariusz przekazał filmy profilaktyczne, związane z zachowaniem się na drodze. Podczas spotkania z policjantem uczniowie klas starszych mogli dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych. Funkcjonariusz omówił sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji.

W dniu 30 września 2019 r. uczniowie klasy I pod opieką wych. B. Gefert uczestniczyli w spotkaniu z policjantami i strażakami w GOK w Chorkówce. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Krośnie asp. Tomasz Czelny przedstawił uczniom zasady bezpieczeństwa poruszania się po drogach oraz zachowania się w różnych sytuacjach. Natomiast dh Kazimierz Gładysz mówił o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. W drugiej części spotkania pierwszoklasiści obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa pt.” Być dorosłą bardzo chciała, więc na miotle odleciała”. Po spektaklu dzieci mogły obejrzeć samochód strażacki wraz z wyposażeniem oraz usiąść za kierownicą radiowozu policyjnego. Na koniec spotkania uczniowie klasy I otrzymali odblaski ufundowane przez GOK w Chorkówce.

FOTORELACJA GOK

 

Dzień Chłopaka jest obchodzony 30 września, a święto cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród nastolatków. Z tej okazji otrzymują oni prezenty oraz życzenia od koleżanek z klasy. Niezależnie od budżetu na prezent, najważniejsza jest pamięć i miłe słowo w tym dniu. Czasem uśmiech i komplement może sprawić większą przyjemność niż najdroższy i najbardziej wyszukany podarek.
Dla uczczenia tego święta  koleżanki z Samorządu Uczniowskiego przygotowały niespodzianki dla wszystkich chłopców i Panów uczących w naszej szkole w postaci słodkich upominków. Dodatkowo, każdy chłopak, który założył w tym dniu muszkę był zwolniony z odpowiedzi w czasie lekcji. Nasi chłopcy wyglądali wyjątkowo!

Świerzowa Polska obchodziła jubileusz 600-lecia istnienia. Obchody miały miejsce 28 września 2019r., a organizatorem była społeczność wsi na czele z P. Sołtys Bogusławą Kawalec.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św., celebrowana przez księży z tutejszej parafii. Po mszy w kościele parafialnym w Zręcinie nastąpił przemarsz zaproszonych gości i mieszkańców wsi do Świerzowej Polskiej w asyście Orkiestry Dętej z Miejsca Piastowego oraz Pocztów Sztandarowych Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej oraz OSP w Świerzowej Polskiej. Przy budynku A Szkoły Podstawowej odsłonięto tablicę pamiątkową i poświęcono obelisk upamiętniający tę ważną dla społeczności lokalnej uroczystość. Dalsza część imprezy odbyła się w hali sportowej w budynku B. Uroczystościom towarzyszyły wystawy i prezentacje, przygotowana została również jubileuszowa publikacja. Społeczność szkolna, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz rodzice czynnie włączyli się w przygotowanie budynku na przyjęcie zaproszonych gości.

22 września 2019 r. odbył się w Jaśle pierwszy turniej w ramach Podkarpackiej Ligi Judo Dzieci. Z naszego klubu UKS „Jasiołeczka” Świerzowa Polska wystartowało 12 zawodników. Trener Piotr Drozd miał wiele powodów do zadowolenia, gdyż młodzi judocy stoczyli zacięte i bardzo udane walki. Wszyscy wrócili z medalami. Naszą szkołę reprezentowali:
Martyna Faber – II miejsce
Michał Dubis – II miejsce
W zawodach uczestniczyły kluby zrzeszone w Podkarpackim Okręgowym Związku Judo:
– ASW Judo Jasło (organizator turnieju)
– UKS „Piętnastka” Krosno
– UKS „Skorpion” Krosno
– Judo Millenium Rzeszów
Wyjazd i opłaty startowe zostały sfinansowane z dotacji Gminy Chorkówka.

IMG_20190922_123958824 Swierzowa IMG_20190922_123958824 Swierzowa

 

Informuję, że zgodnie kalendarzem roku szkolnego najbliższy piątek 27.09.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
(Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603).

20 września 2019 r., w budynku B Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej miało miejsce historyczne wydarzenie, które na trwałe wpisze się w karty historii szkoły. Tą ważną chwilą, niezwykłą i piękną, która zapadnie na stałe w świadomości uczniów, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej było poświęcenie sztandaru. Radość z tego wydarzenia dzielili z uczniami i nauczycielami szkoły znakomici goście: misjonarz ks. dr Michał Mierzwa, ks. Wacław Socha, proboszcz parafii w Zręcinie, ks. emeryt Edward Stępień oraz przedstawiciele Rady Rodziców P. A. Bęben i P. M.Faber.
Pani Dyrektor Małgorzata Pelczar przywitała wszystkich uczestników ceremonii poświęcenia sztandaru, a swoje przemówienie rozpoczęła słowami kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”. Waga tego symbolu sprawiła, że  uroczystość miała charakter tak podniosły i dla społeczności szkolnej stała się dniem szczególnym.
Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej, decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego przejęła imię patrona po likwidacji gimnazjum. Szkoła podjęła starania o ufundowanie nowego sztandaru, który będzie towarzyszył społeczności szkolnej podczas najważniejszych uroczystości – rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Pasowania Pierwszoklasistów, apeli związanych z obchodami świąt państwowych.
„Sztandar uznawany jest za symbol najważniejszych wartości, ma znaczenie symboliczne, to znak dla Polski, ale i naszej Małej Ojczyzny”
– te słowa rozbrzmiewały pośród gawiedzi szkolnej, która na znak powagi ceremonii, ubrana odświętnie, wsłuchiwała się w przemówienie P. Dyrektor.
Następnie, przedstawicielka Rady Pedagogicznej, P. Agnieszka Sząbara, w krótkim rysie historycznym przybliżyła sylwetkę bohatera uroczystości, patrona szkoły romantyka i nafciarza, dobroczyńcy lokalnej społeczności – Ignacego Łukasiewicza.
Jemu także złożono hołd w postaci hymnu, wykonanego przez chór szkolny. Autorem słów i muzyki jest opiekunka chóru szkolnego, P. Agata Samborowska-Zajdel.
Z-ca dyrektora, P. Piotr Węgrzyn w kolejnej odsłonie uroczystości zaprezentował sztandar szkoły i podkreślił, że jest on symbolem więzi, która łączy społeczność szkolną, motywuje do działania. Posiadanie własnego sztandaru dodaje też prestiżu i sprawia, że inne szkoły mają dla niej więcej szacunku.
Po tych słowach rozpoczęła się najważniejsza część ceremonii – poświęcenie sztandaru szkoły, którego dokonał ks. misjonarz dr Michał Mierzwa. Skierował słowa do młodzieży nawiązując do postaci Ignacego Łukasiewicza, do jego pracowitości i skromności.
Kilka słów do zgromadzonych wygłosił również proboszcz parafii, ks. Wacław Socha i przypomniał o szacunku i pamięci dla Ignacego, który spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Na zakończenie uroczystości P. Dyrektor podziękowała fundatorom sztandaru i uroczystych strojów dla Pocztu Sztandarowego : Radzie Rodziców, opiekunom sklepiku szkolnego, P. Jolancie Wenc oraz P. Krzysztofowi Krężałkowi, także radnej Świerzowej Polskiej, P. Alinie Celej.
Dziękując wszystkim zebranym za udział w ceremonii, P. Małgorzata Pelczar zakończyła swoje przemówienie słowami: „Drodzy Uczniowie, ten sztandar to symbol honoru i najwyższej godności, proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniajcie autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze otoczony będzie powszechnym szacunkiem”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej  mieli okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. Od 16-18 września 2019 roku społeczność szkolna odpowiedziała tłumnie na zaproszenie proboszcza parafii w Zręcinie Ks. Wacława Sochy i aktywnie wzięła udział w zorganizowanych przez parafię Misjach Świętych. Tematem przewodnim były słowa z roku duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha”, a  przewodnikiem rozważań Ksiądz Misjonarz  dr Prałat Michał Mierzwa.
Misje parafialne mają długą tradycję w Kościele katolickim, ale ich cel zawsze pozostawał taki sam – rozbudzić w sobie na nowo wiarę i umocnić naszą relację z Bogiem. Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.
To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.
Uczniowie  klas 0-VIII pod okiem wychowawców uczestniczyli w nabożeństwach misyjnych dla dzieci i młodzieży w poniedziałek i wtorek, 16 i 17 września 2019r.,od godziny 10 do 12.30. Był to dla nich czas refleksji, nauki, ale też zabawy.
Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. W środę uczniowie prowadzili rozważania w czasie  nabożeństwa pokutnego, a potem przystąpili do spowiedzi św.
Ksiądz Misjonarz powtórnie spotkał się z uczestnikami nabożeństw misyjnych z naszej szkoły podczas poświęcenia sztandaru z wizerunkiem patrona Ignacego Łukasiewicza.

Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej oraz Zespół Szkół w Zręcinie od wielu lat są szkołami partnerskimi. Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy przystępując wspólnie do akcji Narodowe Czytanie – inicjatywy krzewienia polskiej literatury, odbywającej się pod patronatem Pary Prezydenckiej. Podczas tegorocznej odsłony akcji zaproponowano „Nowele polskie”. Spośród ośmiu wybranych lektur naszej szkole przypadła nowela Marii Konopnickiej pt. ”Dym”. 7 września  2019 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami oraz z Panią Dyrektor włączyli się do działań na rzecz  popularyzacji czytelnictwa i  pięknie zaprezentowali tekst  wzruszającej noweli.

2 września 2019 roku trzeba było pożegnać beztroskie, słoneczne wakacje i przygotować się do nowych obowiązków. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej rozpoczęli rok szkolny. Po mszy św., o godz. 9.00 na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020.  Jaki będzie ten rok? To pytanie zadawali sobie wszyscy zgromadzeni. Ważne jest, aby po 10 miesiącach wytężonej pracy, każdy mógł przyznać, że nie był to czas stracony, a wręcz przeciwnie – przyniósł wiele sukcesów dydaktycznych, sportowych, artystycznych, zaowocował rozwojem osobistym.
Na wstępie, Pani Dyrektor Małgorzata Pelczar powitała zebranych Uczniów, Nauczycieli i Rodziców oraz życzyła wszystkim wiele zapału do pracy, udanego, obfitującego w same sukcesy nowego roku szkolnego. Następnie przedstawiła wychowawców uczniów z klas 0-VIII. Przypomniała również o rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Nowy rok szkolny przyniósł za sobą wiele zmian, bo od września w budynku B swoją edukację rozpoczęli uczniowie z oddziałów 0–VIII. Przedszkolaki natomiast pozostały w budynku A, w którym trwa remont, a od lutego 2020 roku wyremontowane pomieszczenia zaadoptowane zostaną na gminny żłobek. Uczniowie z klas 0 -III mogą korzystać z opieki na świetlicy, codziennie od 7.00 do 7.45 i od 11.30 do 15.30. Wszyscy uczniowie mają możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, która mieści się od września tego roku w budynku B. Wiele wysiłku i pracy włożono w przygotowanie placówki do zainaugurowania nowego roku szkolnego, za co podziękowała P. Dyrektor pracownikom szkoły, nauczycielom, a także rodzicom. Szkoła przejmuje również patrona po dawnym gimnazjum – Ignacego Łukasiewicza.
”Moim marzeniem jest, by Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice tworzyli szkołę przyjazną i otwartą, na miarę XXI wieku”- tymi słowami P. Dyrektor zakończyła swoje przemówienie i zaprosiła uczniów do klas na spotkania z wychowawcami.
Wszystkim Uczniom życzymy w nowym roku szkolnym samych sukcesów, radości i zadowolenia z poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności oraz wielu wspaniałych chwil przeżytych z rówieśnikami i nauczycielami!

Obecny rok szkolny zakończył się 19 czerwca 2019 r. Był to rok wyjątkowy dla naszej szkoły. Szkołę opuścili bowiem ostatni gimnazjaliści oraz pierwsi ósmoklasiści. Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Zręcinie dzieci, młodzież i rodzice spotkali się z dyrekcją szkoły i nauczycielami na sali gimnastycznej w budynku A. Pani Dyrektor Małgorzata Pelczar podsumowała pracę w minionym roku szkolnym, podziękowania wszystkim uczniom za naukę a nauczycielom i pracownikom szkoły za ciężką pracę. Życzyła absolwentom sukcesów w szkołach średnich i powodzenia w życiu osobistym. Następnie dyrekcja i wychowawcy wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody książkowe za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, sukcesy sportowe, frekwencję i pracę na rzecz szkoły. Uroczystość zakończyła się pożegnaniem wychowawczyni klasy zerowej Pani Jadwigi Cieślik, która zakończyła swoją pracę pedagogiczną i przeszła na zasłużoną emeryturę. Życzyliśmy koleżance radości, pomyślności a przede wszystkim spokoju i odpoczynku!

W poniedziałek 17 czerwca 2019 roku pożegnaliśmy ostatnie trzecie klasy gimnazjum, a także po raz pierwszy żegnaliśmy klasy ósme.
Była to piękna i podniosła uroczystość. Gratulacje odebrali ósmoklasiści i gimnazjaliści, którzy zdobyli najwyższą średnią w szkole oraz odnieśli największe sukcesy, wpisując się do złotej księgi i odbierając nagrody książkowe.
Rodzicom wręczono listy gratulacyjne oraz podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.
Absolwenci podziękowali nauczycielom i rodzicom za serce i troskę oraz za zaangażowanie. Nie zabrakło również humoru. Uczniowie zaprezentowali się w śmiesznych scenkach dramatycznych, parodiując wybrane lekcje. Dużym zainteresowaniem cieszył się filmik przygotowany przez klasę IIIa, w którym uczniowie uchwycili najlepsze ich zdaniem sceny z życia szkoły.
Pod koniec uroczystości klasa VII wraz z wychowawcą p. Mariolą Jabłecką w krótkim montażu słownym pożegnała swoich starszych kolegów.
Uroczysty apel przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Jakubowskiej, p. Agnieszki Sząbary, p. Piotra Drozda. Nad dekoracją czuwała pani Anna Dubis.
Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy bezpiecznych, radosnych i słonecznych wakacji.

W dniu 6 czerwca 2019 r.  klasy VI oraz VII wybrały się na wycieczkę do Rzeszowa. Pierwszym etapem wycieczki było Muzeum Dobranocek w okolicach rynku w Rzeszowie. Po drobnych perypetiach dotarliśmy do muzeum, gdzie uczniowie zapoznali się z historią, tajnikami tworzenia bajek. Uczniowie dowiedzieli się jak tworzone były bajki takie jak np. Miś Uszatek, czy Smerfy. Zaskakujące było, że niektórzy bardzo dobrze orientowali się w tajnikach animacji.
Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum Militariów i Techniki. Uczniowie zwiedzali obszerne, choć nieco zaniedbane eksponaty, od samolotu typu MIG, przez mundury wszelkich formacji mundurowych, zabytkowe motocykle, samochody, radia, telewizory do eksponatów związanych z historią kolei.
Po wyczerpującym zwiedzanie muzeum, nadszedł czas na długo wyczekiwany park linowy. Po wyposażeniu uczniów w specjalistyczny sprzęt i zapoznaniu ich z zasadami bezpieczeństwa uczniowie wyruszyli na trasy linowe o zróżnicowanym stopniu trudności, które pokonywali pod okiem instruktorów oraz opiekunów wycieczki. Niektórym uczniom udało się przejść całą trasę. Niestety nadchodząca burza i późna pora uniemożliwiła ukończenie trasy wszystkim uczestnikom wycieczki.
Ostatnim punktem wycieczki było oczywiście McDonald. Następnie w dobrych humorach wsiedliśmy do autokaru i wróciliśmy do domu. Można śmiało powiedzieć, że była to udana wycieczka, na której każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

6 czerwca uczniowie klas IVa oraz IVb wybrali się do  Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Karpacka Troja to połączenie skansenu z nowoczesną placówką muzealną. Zanim uczniowie zwiedzili skansen, uczestniczyli w atrakcyjnych warsztatach ‘’Gry i zabawy Słowian”, zjedli pyszną kiełbaskę z grilla  Następnie z dużym zainteresowaniem obejrzeli film o powstaniu Karpackiej Troi i eksponaty muzealne w pawilonie wystawowym.
Wyprawa do Trzcinicy była dla uczniów nie tylko wycieczką edukacyjną, ale także okazją do integracji zespołu klasowego. 

W dniu 03 06.2019r. uczniowie klas 0 – III wraz z wychowawczyniami wyjechali na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Kunowej. W miejscowości tej, leżącej za Jasłem, nad rzeką Ropą znajduje się wioska indiańska ,,Hokka-Hey”.
Po około 45 minutach jazdy byliśmy na miejscu. Tam przywitał nas właściciel ubrany w strój indiański. Najpierw zaprowadził nas do mini zoo, gdzie oglądaliśmy egzotyczne zwierzęta. Później usiedliśmy przy stolikach, aby wykonać indiańskie opaski na głowę. Każdy uczestnik wycieczki został przyozdobiony kolorowymi znakami na twarzy. W bojowym nastroju przystąpiliśmy do współzawodnictwa w grach i zabawach. Było tam przeciąganie liny, skoki w workach, biegi slalomem oraz wesoła zabawa i tańce przy muzyce indiańskiej i disco polo. Później przyszedł czas na dmuchane zjeżdżalnie i jazdę na koniku. Każdy, kto tylko chciał mógł usiąść na grzbiecie konia i przejechać się. Dla wszystkich uczestników wycieczki przygotowane były kiełbaski z grilla i lemoniada. Na zakończenie pobytu dzieci zakupiły sobie różne pamiątki związane z pobytem w wiosce indiańskiej. Pogoda oraz humory wszystkim dopisały i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Długo będziemy pamiętać pobyt w wiosce indiańskiej!