1. Deklaracja dostępności strony internetowej www.zsswierzowa.pl

Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zsswierzowa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej https://zsswierzowa.pl

Daty publikacji i aktualizacji.

Data publikacji strony internetowej – 12.12.2013.
Strona aktualizowana jest na bieżąco – aktualizacja struktury 01.09.2019.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie PDF nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie są dokumentami edytowalnymi.
niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści (widoczne obrazki po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15.01.2021 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Węgrzyn email: admin@zsswierzowa.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 13 42 205 73.

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

  1. Dostępność architektoniczna

 

Dostępność wejścia do budynku.

Dane adresowe: Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej ul. Szkolna 31, 38-457 Zręcin

Dla klientów Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej dostępne jest zadaszone wejście główne od ul. Szkolnej znajdujące się na parterze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.

Budynek szkoły składa się z 3 kondygnacji:

parter, do którego prowadzi wejście główne,
pierwsze i drugie piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe, brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w windę, która umożliwiałaby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Osobami oddelegowanymi do udzielania wstępnych informacji przy wejściu są dyżurujący pracownicy obsługi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie parkingu placówki jest wyznaczone miejsce postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Wniosek o zapewnienie dostępności do pobrania.