Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 03.09.2018
2. Ogólne spotkanie z rodzicami oraz spotkanie klasowe rodziców z wychowawcami. 26.09.2018
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami. 15.11.2018
4. Powiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniu semestralną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów. 21.12.2018
5. Zimowa przerwa świąteczna. 22-31.12.2018
6. Poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach okresowych
z przedmiotów i zachowania.
08.01.2019
7. Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną. 11.01.2019
8. Ostateczny termin ustalenia ocen
śródrocznych.
17.01.2019
9. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
17.01.2019
10. Wywiadówka – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
24.01.2019
11. Rozpoczęcie II okresu nauki. 28.01.2019
12. Ferie zimowe. 11-22.02.2019
13. Wywiadówka – spotkanie  rodziców
z nauczycielami.
28.03.2019
14. Egzaminy gimnazjalne. 10-12.04.2019
15. Egzamin ósmoklasisty. 15-17.04.2019
16. Wiosenna przerwa świąteczna. 18-23.04.2019
17. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów i naganną oceną z zachowania. 14.05.2019
18. Wywiadówka – spotkanie rodziców
z nauczycielami. Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych.
23.05.2019
19. Ostateczny termin ustalenia ocen rocznych. 07.06.2019
20. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
11.06.2019
21. Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne. 14.06.2019
22. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019. 19.06.2019

Dni wolne od zajęć:

Dzień Wszystkich Świętych – 01.11.2018
Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – 12.11.2018
Nowy Rok – 01.01.2019
Święto Pracy – 01.05.2019
Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2019

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)
12.10.2018
02.11.2018
10.04.2019
11.04.2019
12.04.2019

02.05.2019
17.06.2019
18.06.2019