Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego.  1.09.2022
 2. Ogólne zebranie z rodzicami oraz spotkania klasowe rodziców z wychowawcami.  22.09.2022
 3. Wywiadówka  – spotkania wychowawców z rodzicami.  24.11.2022
 4. Powiadomienie rodziców uczniów
o zagrożeniu semestralną oceną niedostateczną
z określonych przedmiotów.
 09.12.2022
  Zimowa przerwa świąteczna.  23 – 31.12.2022
 6. Poinformowanie o przewidywanych ocenach okresowych z przedmiotów i zachowania (e-dziennik)  05.01.2023
 7. Ostateczny termin ustalenia ocen
śródrocznych.
 10.01.2023
 8. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 11.01.2023
 9. Wywiadówka śródroczna – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 12.01.2023
 10. Zakończenie I okresu nauki.  15.01.2023
 11. Ferie zimowe.  16 – 29.01.2023
 12. Rozpoczęcie II okresu nauki.  30.01.2023
 13. Wywiadówka – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 23.03.2023
 14. Wiosenna przerwa świąteczna.  06 – 11.04.2023
 15. Wywiadówka – spotkanie  rodziców
z nauczycielami.
 18.05.2023
 16. Powiadomienie pisemne rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów i naganną oceną z zachowania.  19.05.2023
 17. Egzamin ósmoklasisty. Termin ustali CKE
 18. Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (e-dziennik).  13.06.2023
 19. Ostateczny termin ustalenia ocen rocznych.  16.06.2023
 20. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 19.06.2023
 21. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.  23.06.2023

Dni świąteczne wolne od zajęć:

Dzień Wszystkich Świętych – 01.11.2022
Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2022
Święto Trzech Króli  – 06.01.2023
Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2023
Boże Ciało – 08.06.2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)
Dni, w których będą odbywać się egzaminy ósmoklasistów oraz:
31.11.2022
02.05.2023
09.06.2023
20.06.2023
21.06.2023