Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego.  1.09.2021
 2. Ogólne zebranie z rodzicami oraz spotkania klasowe rodziców z wychowawcami.  23.09.2021
 3. Wywiadówka  – spotkania wychowawców z rodzicami.  25.11.2021
 4. Powiadomienie pisemne rodziców uczniów
o zagrożeniu semestralną oceną niedostateczną
z określonych przedmiotów.
 20.12.2021
  Zimowa przerwa świąteczna.  23 – 31.12.2021
 6. Poinformowanie o przewidywanych ocenach okresowych z przedmiotów i zachowania (e-dziennik)  19.01.2022
 7. Ostateczny termin ustalenia ocen
śródrocznych.
 22.01.2022
 8. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 26.01.2022
 9. Wywiadówka śródroczna – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 27.01.2022
 10. Zakończenie I okresu nauki.  28.01.2022
 11. Rozpoczęcie II okresu nauki.  31.01.2022
 12. Ferie zimowe.  14 – 27.02.2022
 13. Wywiadówka – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 24.03.2022
 14. Dzień Patrona Ignacego Łukasiewicza  06.04.2022
 14. Wiosenna przerwa świąteczna.  14 – 19.04.2022
 15. Wywiadówka – spotkanie  rodziców
z nauczycielami.
 19.05.2022
 16. Powiadomienie pisemne rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów i naganną oceną z zachowania.  20.05.2022
 17. Egzamin ósmoklasisty. 24.05.2022 – j. polski
25.05.2022 –
matematyka
26.05.2022 – j. obcy
 18. Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (e-dziennik).  06.06.2022
 19. Ostateczny termin ustalenia ocen rocznych.  10.06.2022
 20. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 15.06.2022
 21. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.  24.06.2022

Dni świąteczne wolne od zajęć:

Dzień Wszystkich Świętych – 01.11.2021
Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2021
Święto Trzech Króli  – 06.01.2022
Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2021
Boże Ciało – 16.06.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)
Dni, w których będą odbywać się egzaminy ósmoklasistów oraz:
12.11.2021
07.01.2022
02.05.2022
17.06.2022
21.06.2022