Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 04.09.2017
2. Ogólne spotkanie z rodzicami oraz spotkanie klasowe rodziców z wychowawcami. 21.09.2017
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami. 14.11.2017
4. Powiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniu semestralną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów. 22.12.2017 
5. Zimowa przerwa świąteczna. 23-31. 12.2017
6. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach okresowych z przedmiotów i zachowania. 08.01.2018
7. Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną. 11.01.2018
8. Ostateczny termin ustalenia ocen
śródrocznych.
17.01.2018
9. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
17.01.2018
10. Wywiadówka – spotkanie rodziców z nauczycielami. 18.01.2018
11. Ferie zimowe 29.01.-.11.02.2018 
12 Wywiadówka – spotkanie  rodziców z nauczycielami 15.03.2018 
13. Wiosenna przerwa świąteczna. 29.03-03.04.2018 
14. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów i naganną oceną z zachowania. 18.05.2018
 15 Wywiadówka – spotkanie rodziców z nauczycielami 24.05.2018 
16. Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych 07.06.2018
17. Ostateczny termin powiadomienia uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i z zachowania. 08.06.2018 
18. Ostateczny termin ustalenia ocen rocznych. 08.06.2018 
19. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017. 22.06.2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć:

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14.X.2017
Dzień Wszystkich Świętych – 1.IX.2017
Narodowe Święto Niepodległości – 11.XI.2017
Nowy Rok – 1.I.2018
Święto Trzech Króli – 6.I.2018
Święto Pracy – 1.V.2018
Święto Konstytucji 3 Maja – 3.V.2018
Boże Ciało – 31.V.2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.nr46, poz.432 z póź. zm.)
02.05.2018r.
01.06.2018r.
19.06.2018r.
20.06.2018r.
oraz dwa dni na rekolekcje wielkopostne – do uzgodnienia z ks. proboszczem z parafii Zręcin.