Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego.  4.09.2023
 2. Ogólne zebranie z rodzicami oraz spotkania klasowe rodziców z wychowawcami.  21.09.2023
 3. Wywiadówka  – spotkania wychowawców z rodzicami.  23.11.2023
 4. Powiadomienie rodziców uczniów
o zagrożeniu semestralną oceną niedostateczną
z określonych przedmiotów.
 22.12.2023
  Zimowa przerwa świąteczna.  23 – 31.12.2023
 6. Poinformowanie o przewidywanych ocenach okresowych z przedmiotów i zachowania (e-dziennik)  19.01.2024
 7. Ostateczny termin ustalenia ocen
śródrocznych.
 23.01.2024
 8. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 24.01.2024
 9. Wywiadówka śródroczna – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 25.01.2024
 10. Zakończenie I okresu nauki.  26.01.2024
 11. Ferie zimowe.  29.01 – 11.02.2024
 12. Rozpoczęcie II okresu nauki.  12.02.2024
 13. Wywiadówka – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 21.03.2024
 14. Wiosenna przerwa świąteczna.  28.03 – 02.04.2024
 15. Wywiadówka – spotkanie  rodziców
z nauczycielami.
 16.05.2024
 16. Powiadomienie pisemne rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów i naganną oceną z zachowania.  17.05.2024
 17. Egzamin ósmoklasisty.  14 – 16.05.2024
 18. Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (e-dziennik).  10.06.2024
 19. Ostateczny termin ustalenia ocen rocznych.  14.06.2024
 20. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 17.06.2024
 21. Zakończenie roku szkolnego.  21.06.2024

Dni świąteczne wolne od zajęć:

Dzień Wszystkich Świętych –  1.11.2023
Nowy Rok –  1.01.2024
Święto Pracy – 1.05.2024
Święto Konstytucji 3 Maja – 3.05.2024
Boże Ciało – 30.05.2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)
Dni, w których będą odbywać się egzaminy ósmoklasistów tj. 14-16.05.2024 oraz:
31.10.2023
02.05.2024
31.05.2024
18.06.2024
19.06.2024