Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 02.09.2019
2. Ogólne spotkanie z rodzicami oraz spotkanie klasowe rodziców z wychowawcami. 25.09.2019
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami. 14.11.2019
4. Powiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniu semestralną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów. 10.12.2019
5. Poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach okresowych
z przedmiotów i zachowania.
20.12.2019
6. Spotkanie z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną. 20.12.2019
7. Zimowa przerwa świąteczna. 23-31.12.2019
8. Ostateczny termin ustalenia ocen
śródrocznych.
09.01.2020
9. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
10.01.2020
10. Zakończenie I okresu nauki. 10.01.2020
11. Ferie zimowe. 13-26.01.2020
12. Rozpoczęcie II okresu nauki. 27.01.2020
13. Wywiadówka – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
30.01.2020
14. Wywiadówka – spotkanie  rodziców
z nauczycielami.
odwołana
15. Wiosenna przerwa świąteczna. 9-14.04.2020
16. Powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów i naganną oceną z zachowania przez e-dziennik. 22.05.2020
17. Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych przez e-dziennik. 10.06.2020
18. Egzamin ósmoklasisty. 16-18.06.2020
19. Ostateczny termin ustalenia ocen rocznych. 18.06.2020
20. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
19.06.2020
21. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 26.06.2020

Dni świąteczne wolne od zajęć:

Dzień Wszystkich Świętych – 01.11.2019
Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2019
Nowy Rok – 01.01.2020
Święto Trzech Króli – 06.01.2020
Święto Pracy – 01.05.2020
Boże Ciało – 11.06.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)
Dni w których będą egzaminy ósmoklasistów 16-18.06.2020 oraz:
27.09.2019
04.05.2020

12.06.2020
22.06.2020
23.06.2020