Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 (uległ zmianom z powodu pandemii)

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego.  1.09.2020
 2. Ogólne zebranie z rodzicami oraz spotkania klasowe rodziców z wychowawcami.  17.09.2020
 3. Wywiadówka  – spotkanie wychowawców z rodzicami.  19.11.2020 (odwołana
z powodu pandemii)
 4. Powiadomienie rodziców uczniów
o zagrożeniu semestralną oceną niedostateczną
z określonych przedmiotów (e-dziennik).
 11.12.2020
  Wywiadówka – spotkanie rodziców z wychowawcami klas IV-VIII.  17.12.2020
 5. Zimowa przerwa świąteczna.  23 – 31.12.2020
 6. Ferie zimowe.  4 – 17.01.2021
 7. Poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach okresowych
z przedmiotów i zachowania (e-dziennik)
 18.01.2021
 8. Ostateczny termin ustalenia ocen
śródrocznych.
 22.01.2021
 9. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 26.01.2021
 10. Wywiadówka śródroczna – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 28.01.2021
 11. Zakończenie I okresu nauki.  29.01.2021
 12. Rozpoczęcie II okresu nauki.  1.02.2021
 13. Dzień Patrona.  8.03.2021
 14. Wywiadówka – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 18.03.2021
 15. Wiosenna przerwa świąteczna.  1 – 6.04.2021
 16. Wywiadówka – spotkanie  rodziców
z nauczycielami.
 20.05.2021
 17. Powiadomienie pisemne rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów i naganną oceną z zachowania.  21.05.2021
 18. Egzamin ósmoklasisty.  25.05.2021 – język polski
 26.05.2021 – matematyka
 27.05.2021 – język obcy
 19. Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (e-dziennik).  11.06.2021
 20. Ostateczny termin ustalenia ocen rocznych.  17.06.2021 
 21. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 17.06.2021 
 22. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.  25.06.2021

Dni świąteczne wolne od zajęć:

Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2020
Nowy Rok – 01.01.2021
Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2021
Boże Ciało – 03.06.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)
Dni, w których będą odbywać się egzaminy ósmoklasistów oraz:
15.10.2020
02.11.2020
04.06.2021
23.06.2021
24.06.2021