Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego.  1.09.2020
2. Ogólne zebranie z rodzicami oraz spotkania klasowe rodziców
z wychowawcami.
 17.09.2020
3. Wywiadówka  – spotkanie wychowawców z rodzicami.  19.11.2020
4. Powiadomienie pisemne rodziców uczniów o zagrożeniu semestralną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów.  21.12.2020
5. Zimowa przerwa świąteczna.  23-31.12.2020
6. Spotkanie z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.  7.01.2021
7. Poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach okresowych
z przedmiotów i zachowania (e-dziennik)
 14.01.2021
8. Ostateczny termin ustalenia ocen
śródrocznych.
 21.01.2021
9. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 26.01.2021
  Wywiadówka śródroczna – spotkanie rodziców z nauczycielami.  28.01.2021
10. Zakończenie I okresu nauki.  29.01.2021
11. Ferie zimowe.  1-14.02.2021
12. Rozpoczęcie II okresu nauki.  15.02.2021
13. Dzień Patrona.  08.03.2021
14. Wywiadówka – spotkanie rodziców
z nauczycielami.
 18.03.2021
15. Wiosenna przerwa świąteczna.  1-6.04.2021
16. Wywiadówka – spotkanie  rodziców
z nauczycielami.
 20.05.2021
17. Powiadomienie pisemne rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów i naganną oceną z zachowania.  21.05.2021
18. Egzamin ósmoklasisty.  25.05.2021 – język polski
 26.05.2021 – matematyka
 27.05.2021 – język obcy
19. Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (e-dziennik).  11.06.2021
20. Ostateczny termin ustalenia ocen rocznych.  17.06.2021 
21. Klasyfikacyjne posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
 17.06.2021 
22. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.  25.06.2021

Dni świąteczne wolne od zajęć:

Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2020
Nowy Rok – 01.01.2021
Święto Trzech Króli – 06.01.2021
Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2021
Boże Ciało – 03.06.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)
Dni, w których będą odbywać się egzaminy ósmoklasistów oraz:
15.10.2020
02.11.2020
04.06.2021
23.06.2021
24.06.2021