WIZJA I MISJA SZKOŁY

STATUT

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

CZAS TRWANIA LEKCJI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

AKCJE SZKOLNE

KONKURSY SZKOLNE

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

STRÓJ GALOWY

ONI MOGĄ POMÓC

PROCEDURA EWAKUACJI SZKOŁY

PROCEDURY KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM NA CUKRZYCĘ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY LUB INNYCH NIEBEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH  BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIE ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O POSIADANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ JEST PODEJRZANY O KRADZIEŻ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW 

REGULAMIN ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONSULTACJACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ZESPOLE SZKÓŁ W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ

HARMONOGRAM WEJŚĆ i WYJŚĆ od 2.09.2021 r.

HARMONOGRAM PRZERW od 2.09.2021 r.

WARUNKI UBEZPIECZENIA